Mhy Etelä-Savon valtuuston kevätkokouksen tiedote 17.4.2023

etela-savo

Valtuuston jäsenet kokouksessa 17.4.2023

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuusto piti kevätkokouksen 17.4.2023 Savonlinnassa. Yläkuvassa valtuuston jäseniä.

Hallituksen puheenjohtaja Kaisa Ralli painotti avauspuheessaan puukauppojen kilpailuttamisen tärkeyttä, joka korostuu entisestään vahvassa puun kysyntätilanteessa. Puukauppansa kilpailuttaneiden metsänomistajien ansiosta markkinatalous toimii ja kuitupuun hintataso on noussut. Metsänomistajan tilipäivä on harvoin, joten kilpailutuksen tuomat hyödyt kannattaa realisoida silloin hakemalla puille paras markkinahinta. Toinen tärkeä viesti kaikille metsänomistajille liittyi metsien hoitoon. Taimikonhoitotöitä ei ole nyt varaa lykätä. Metsät tarvitsevat raivaussahaa ja kirvestä; työtä tulevaisuuden metsien puolesta. Kuitupuun hinnan vahvistumisella toivotaan olevan positiivista signaalia taimikonhoitomääriin.

Vuosi 2022 oli hyvin poikkeuksellinen monessakin suhteessa. Vuoden alussa toteutettiin fuusio Mhy Kangasniemi-Pieksämäen kanssa. Fuusio vietiin läpi onnistuneesti monista toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti pikaisesti moniin kustannuksiin ja kotimaan puun kysynnän kasvuun. Erityisesti kuitu- ja energiapuun hinnat vahvistuivat merkittävästi toisen vuosipuoliskon aikana, joka oli metsänomistajille myönteinen asia, totesi johtaja Petri Pajunen.

Mhy Etelä-Savon toimialueen yksityismetsien puukauppamäärä oli viime vuonna 4,4 milj. m3. Metsätulojen kokonaismääräksi kertyi 200 miljoonaa euroa. Puunkorjuun ja kuljetuksen urakointitulot olivat 88 miljoonaa euroa. Yhdistyksen korjuupalvelun toimesta puuta korjattiin 440 000 m3, josta energiapuun osuus oli 160 000 m3. Taimikonhoitoja ja raivauksia toteutettiin 5000 ha ja metsänviljelyä 3000 ha verran. Metsäsuunnitelmia ja arvioita laadittiin 24 000 hehtaarin alueelle. Vuoden aikana henkilökohtaisesti palveltiin 5300 metsänomistajaa. Jäsenviestintää tehtiin monikanavaisesti lehtien, uutiskirjeiden, tapahtumien, koulutusten, webinaarien ja sosiaalisen median välityksellä.

Liiketoiminnan liikevaihto oli 20,5 milj. euroa. Tulos oli 360 128 euroa ylijäämäinen. Mhy Etelä-Savo työllisti metsureita, yrittäjiä työntekijöineen ja toimihenkilöitä 330 htv. Metsänhoitoyhdistys maksoi urakointimaksuja 12,3 milj. euroa ja palkkoja 3,9 milj. euroa. Erilaisia veroja yhdistys maksoi vuoden aikana 4,1 milj. euroa, josta puukaupan osuus oli 1,6 milj. euroa.

MTK Metsänomistajat linjan tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen piti valtuustolle puumarkkinakatsauksen.
”Puun tarve on näkynyt nousevina puun hintoina markkinoilla. Venäjän puuntuonnin loppuminen yhdessä isojen investointien kanssa lisää merkittävästi kotimaisen puun käyttöä. Puukauppa on käynyt valtakunnallisesti vilkkaasti alkuvuoden, joskin määrissä on huomattavia alueellisia eroja. Puukauppamäärät hakevatkin vielä suuntaansa ja metsäisessä Etelä-Savossa määrät ovat olleet puun tarpeeseen nähden erityisen alhaisella tasolla.

Uusimman Metsätutka-metsänomistajakyselyn mukaan metsänomistajat odottavat puun hinnan nousun jatkuvan. Metsänomistajakyselyn mukaan metsänomistajien puunmyyntiaikomukset ovat kuitenkin normaalilla tasolla, eikä mitään puunmyyntiryntäystä ole näköpiirissä. Puunmyyntiaikomukset ovatkin riippuvaisia puun hintaodotuksien täyttymisestä. Puun hintatason merkitys myyntipäätökseen on noussut merkittävästi kyselyn tulosten perusteella.

Metsänomistajat-ketjun ”Metsäsi Puolustusliitto” -kampanja on ollut ajankohtainen ja kiitelty. Hyödyt eivät ole jääneet pelkiksi puheiksi, vaan teot puhuvat puolestaan. Metsänomistajat-ketjun edunvalvonta on saavuttanut tänä keväänä merkittäviä asioita, jotka näkyvät suoraan myös jäsenille entistä parempina palveluina. Tärkein jäsenetu on puukaupan kilpailuttamisella saatava hyöty, joka näkyy korkeampana puukauppatulona. Tähän ei vaikuta pelkästään puun hinta vaan myös se, että Metsänhoitoyhdistys pystyy arvioimaan miten eri puunostajat ottavat arvokkaamman tukkipuun talteen. Paremmat sopimusehdot ja korjuuvalvonta turvaavat myös metsänomistajan etuja.”

MTK:n Metsänomistajat linjan kenttäpäällikkö Hannu Ripatti esitteli edunvalvonnan ajankohtaiskatsauksen. ”Metsistä on käyty kiivasta keskustelua niin ilmaston kuin monimuotoisuuden näkökulmasta. Keskustelua on herättänyt EU:n pyrkimykset vaikuttaa ympäristöpolitiikan kautta metsien käyttöön. Kotimaassa otsikoissa on ollut hiilensidonta ja monimuotoisuus asiat. Suomalainen kestävä metsätalous huomioi monimuotoisuuden ja ilmaston muutoksen torjunnan - monimuotoisuutta edistetään vapaaehtoisella suojelulla ja talousmetsien luonnonhoidolla, ilmaston muutosta torjutaan mm. huolehtimalla metsien kasvusta sekä terveydestä.


MTK on nostanut metsistä ja niiden merkityksestä keskeisiä asioita faktapohjalta päättäjien tietoisuuteen ja vaatinut myös Suomen hallitusta toimiin asioiden suhteen, jotta kansalliset edut saadaan turvattua. Metsänkäytön näkökulmasta useisiin EU tason esityksiin onkin saatu muutoksia paremmin suomalaisen metsäkasvatuksen huomioivaksi. Keskeneräisiä merkittäviä esityksiä on edelleen useita mm. ennallistamisasetus, biodiversiteettistrategian vanhojen metsien määritelmä, monitorointi. Uusia esityksiä on tulossa kuten maaperää ja luontotaksonomiaa koskien.

Kotimaassakin on paljon meneillään, eikä vähäisimpänä uuden hallituksen kokoaminen ja hallitusohjelman laatiminen. MTK omalta osaltaan odottaa, että maaseutu huomioidaan ja sen elinkeinoja edistetään hallitusohjelmassa. Kotimaisessa lainsäädännössä ja ilmastoasioissa on ollut paljon vireillä. MTK on osallistunut aktiivisesti valmisteluihin ja esittänyt muutoksia. Luonnonsuojelulain esitystä muutettiin viime metreillä paremmin maanomistajien oikeuksia huomioivaksi. Työn alla on parhaillaan kuultavana oleva luonnonsuojelulain asetus. Lisäksi EU:n päätöksien viemistä kotimaassa käytäntöön ja lainsäädäntöön tulee seurata ja vaikuttaa aktiivisesti.

Maakuntatasollakin tapahtuu jatkuvasti. Etelä-Savossa on meneillään vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavaa varten laaditaan energiaselvitys osana energiastrategiaa. Selvitystä on tehty mm. tuulivoimasta. Muitakin selvityksiä tultaneen tekemään. Tausta aineistoja on mm. monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyen. Omavaraisuuden ja elinkeinojen kannalta saavutettavuudella ja luonnonvaroja mahdollistavalla käytöllä on merkitystä maakunnan elinvoimalle. Kaavaluonnoksen tavoitellaan valmistuvan ensi vuoden alkupuolella.”

Lisätietoja:

Kaisa Ralli                                                                       
hallituksen puheenjohtaja
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo                                   
p. 0400 845 925                                                             

Petri Pajunen
johtaja
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo
 p. 040 7766 212

Kalle Karttunen                                                                
tutkimuspäällikkö                                                            
MTK Metsänomistajat                                                      
p. 044 373 9377 

Hannu Ripatti
kenttäpäällikkö
MTK Metsänomistajat
p. 0400 754 253

Hallituksen puheenjohtaja Kaisa Ralli muistutti avauspuheessaan puukauppojen kilpailuttamisen sekä raivuutöiden tärkeydestä.

Ajankohtaista

 1. Helsingin Metsäpäivän teemat kiinnostivat metsänomistajia

  Helsingin Metsäpäivän teemat kiinnostivat metsänomistajia

  Etelä-Savo

  Perinteinen Helsingin Metsäpäivä järjestettiin la 13.4.2024. Päivän teemoina olivat puukauppa, metsäluonnonhoito, metsävakuuttaminen sekä Mhy:n tarjoamat palvelut.

  Lue lisää
 2. Mhy Etelä-Savon valtuuston kokoustiedote 5.4.2024

  Mhy Etelä-Savon valtuuston kokoustiedote 5.4.2024

  Etelä-Savo

 3. Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2024

  Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2024

  Etelä-Savo

  Puukaupan hintojen nousu on jatkunut ja erityisesti kuitupuun hinnat ovat nousseet jopa korkeammaksi kuin edellisenä vuonna. Harvennuspuulla on ollut hyvä kysyntä, joka tarkoittaa painopisteen siirtymistä metsänhoidollisiin hakkuisiin.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset