Perunkirjoitus - mitä tulee tietää

Milloin tehdään?

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinpäivästä. Perunkirjoituksen toimittamiselle voi tarvittaessa hakea lisäaikaa Verohallinnolta. Lisäaikaa voi hakea perustellusta syystä, kuten kuolinpesän laajuudesta johtuvan selvitystyön vuoksi. Perunkirjoitus on toimitettava aina, kun vainaja on kuollessaan vakituisesti asunut Suomessa.

Kenen velvollisuus?

Perunkirjoituksen järjestämisestä vastaa lähtökohtaisesti se henkilö, jonka hoidossa kuolinpesän omaisuus on. Yleensä perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus lankeaa leskelle tai lapsille tai avopuolisolle.

Miksi tehdään?

Perunkirjoitustilaisuudessa laadittavalla perukirjalla on useita tärkeitä tehtäviä. Perukirja toimii pesän omaisuus- ja osakasluettelona sekä kuolinpesän perintöveroilmoituksena. Huolellisesti laadittu perukirja toimii myös tärkeänä asiakirjana perinnönjakoa suunniteltaessa.

Miten tehdään?

Perukirjaan merkitään pesään kuuluva omaisuus ja toisaalta myös perittävän ja pesän velat. Perukirjaan merkittävä omaisuus arvostetaan vainajan kuolinhetkeen ja arvonmäärityksen lähtökohtana on omaisuuden käypä arvo. Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden todennäköistä myyntihintaa. Metsän osalta arvo osoitetaan lähtökohtaisesti metsäammattilaisen laatimalla tila-arviolla. Metsänhoitoyhdistyksen laatimaan tila-arviota tarvitaan myös ositus- ja perinnönjakokirjan laatimista varten tai tilanteessa, jossa kuolinpesä myy tilan ulkopuoliselle taholle.

Ketkä osallistuvat perunkirjoitukseen?

Perunkirjoitukseen on kutsuttava kaikki vainajan oikeudenomistajat eli kaikki perilliset, yleistestamentinsaajat sekä eloonjäänyt puoliso. Perunkirjoitus voidaan toimittaa, vaikka kaikki kutsutut eivät tulisi paikalle tilaisuuteen. Perunkirjoituksessa tulee kuitenkin olla pesänilmoittajan lisäksi paikalla kaksi kuolinpesän ulkopuolista uskottua henkilöä ”uskotut miehet”, jotka allekirjoittavat perukirjan yhdessä pesänilmoittajan kanssa.

Perintöverotus

Verohallinto toimittaa perintöverotuksen perukirjan perusteella. Perintöverotuksen toimittamisen kannalta on tärkeää, että perukirjaan merkitään kaikki perintöverotukseen vaikuttavat seikat ja tiedot. Asianmukaisesti laaditusta perukirjasta käy omaisuus- ja osakastietojen lisäksi ilmi perittävän tekemä testamentti, puolisoiden välinen avioehtosopimus, mahdolliset annetut ennakkoperinnöt ja lahjat sekä perinnöstä luopumiset.

Kuka voi tehdä perunkirjoituksen?

Perunkirjoitus selvitystöineen on vaativa prosessi. Perunkirjoituksen toimittaminen vaatii osaamista perintökaaresta, avioliittolaista ja yleisesti siviilioikeudesta. Etenkin laajoissa kuolinpesissä työmäärä ja omaisuuserien arvostaminen edellyttää vankkaa asiantuntemusta ja kokemusta.

Ota yhteyttä alan asiantuntijaamme: 

Taina Kosonen
Erityisasiantuntija, kaupanvahvistaja
Metsätilojen omistusjärjestelyt ja perunkirjoituspalvelut
040 776 6235
taina.kosonen@mhy.fi