Metsäsertifiointi

Sertifioinnin tarkoitus on osoittaa puutuotteen loppukäyttäjälle, että puut on kaadettu sekä taloudellisesti, ekologisesti että sosiaalisesti kestävällä tavalla. Suomalaista puuta viedään ulkomaille. Siellä ei tunneta suomalaista metsänhoitoa, metsänomistusta tai työoloja. Sertifioinnilla osoitetaan, että puun alkuperä on kestävästi hoidetuista metsistä.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä olet mukana PEFC-metsäsertifioinnissa.

Kaksi eri sertifiointijärjestelmää

Suomessa metsäsertifiointijärjestelmiä on kaksi PEFC ja FSC. Noin 90 % suomalaisista metsistä on PEFC-sertifioinnin piirissä ja 10 % FSC:n. Suomalaisten metsien käyttö ja hoito on kestävällä pohjalla.

Huolehdimme metsäsertifioinnista puolestasi

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä olet mukana PEFC-metsäsertifioinnissa. Jäsenmaksuusi sisältyy sertifioinnin vuosikustannukset. Metsänhoitoyhdistyksen palveluita käyttäessäsi varmistut siitä, että työt tekee sertifiointiin sitoutuneet yrittäjät huolehtien vaatimusten toteutumisesta metsänomistajan puolesta.

Omassa toiminnassaan ja töiden suunnittelussa metsänhoitoyhdistykset noudattavat kestävän metsänhoidon PEFC-vaatimuksia. Metsänomistaja vastaa kuitenkin vaatimusten toteutumisesta tehdessään metsänhoitotöitä itse omissa metsissään. Sertifioinnissa mukana oleminen on vapaaehtoista ja siitä voi myös irtisanoutua ilmoittamalla asiasta Metsänhoitoyhdistykseen.

Ryhmäsertifiointi on toimiva ja tehokas ratkaisu

Metsäsertifiointi voidaan toteuttaa metsänomistajakohtaisesti tai alueellisena ryhmäsertifiointina. Sertifikaatin hakijana ja haltiana toimii Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry. Metsänomistaja voi liittyä alueellisen PEFC-ryhmäsertifiointiin Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta. Alueellinen ryhmäsertifiointi säästää kustannuksia, koska vaatimukset kohdistuvat koko alueelle eivätkä vain yksittäiseen metsälöön.

Metsänomistaja, joka ei ole Metsänhoitoyhdistyksen jäsen, voi liittyä metsäsertifiointiin ottamalla yhteyttä Kestävän Metsätalouden Yhdistykseen. Osallistuminen KMY:n kautta maksaa metsänomistajille 50 € (+ ALV 24 %).

Metsäsertifiointi varmistaa, että metsiä hoidetaan kestävästi

 • Metsänomistajalle metsäsertifiointi tarkoittaa konkreettista keinoa osoittaa oman toiminnan vastuullisuus ja kestävyys.
 • Kuluttajille metsäsertifiointi osoittaa, miten metsänhoito käytännössä tukee kestävää kehitystä. Vastuulliset PEFC-sertifioidut tuotteet tunnistaa kaupassa PEFC-merkistä. 
 • Puusta tuotteita valmistava tai puuta käyttävä yritys osoittaa puun alkuperän seurantajärjestelmän avulla luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty sertifioiduista, kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.
 • Suomelle metsäsertifioinnilla on erityisen suuri merkitys siksi, että maan metsätuotteista valtaosa viedään maihin, joiden kuluttajilla on vain harvoin mahdollisuus tutustua käytännössä suomalaiseen metsätalouteen. Tästä syystä on tärkeää, että suomalaisten puupohjaisten tuotteiden alkuperä voidaan luotettavasti osoittaa PEFC-sertifioinnin avulla.

PEFC-metsäsertifiointi asettaa metsien hoidolle vaatimuksia

Metsänomistajan 21 kriteeriä

 1. Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
 2. Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat
 3. Metsänhoidon laatu varmistetaan
 4. Puuston terveydestä huolehditaan
 5. Energiapuuta korjataan kestävästi
 6. Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti
 7. Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
 8. Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
 9. Suoluonnon monimuotoisuutta ylläpidetään
 10. Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
 11. Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta
 12. Säästö- ja runkolahopuustoa jätetään metsätalouden toimenpiteissä
 13. Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja
 14. Muutogeenistä metsän viljeluainoistoa ei käytetä
 15. Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä tomittaessa huolehditaan vesiensuojelusta
 16. Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojitus- ja ojitusmätästyskohteilla
 17. Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
 18. Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti
 19. Jokamiehenoikeudet turvataan
 20. Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään
 21. Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään

Metsäsertifioinnin vaatimukset metsien käytölle ja hoidolle päivitetään viiden vuoden välein. Uudet vaatimukset astuvat voimaan loppuvuonna 2022 . Lue lisää päivityksestä PEFC-Suomen sivulta. >>
 

2022 © Metsänhoitoyhdistykset