Onko metsistämme yli 10 prosenttia hiljaisessa suojelussa?

paijat-hame

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme teetti opinnäytetyön, jossa selvitettiin, kuinka paljon mhy:n toimialueella esiintyy metsien hiljaista suojelua ja hakkaamattomuutta sekä syitä niihin. Vapaaehtoisesti suojeltujen metsien määrät eivät ole missään tilastoissa.

Hiljaisella suojelulla tarkoitetaan metsien suojelua omistajan omasta tahdosta, viemättä metsiä virallisen suojelun piiriin. Tällöin päätösvalta omaehtoisesti suojellun metsän käytöstä säilyy metsänomistajalla.

Perinteinen suojelu puolestaan on hyvin määritelty tapa, jolla pyritään tietoisesti edistämään, pitämään yllä ja suojelemaan monimuotoisuutta ja arvokkaita elinympäristöjä. Virallisen suojelun alaisten metsien määrät ovat tarkkaan tiedossa.

Yli kolmannes jättää omaehtoisia suojelukohteita

Työ toteutettiin laajalla sähköisellä kyselytutkimuksella Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen jäsenille. Kyselyyn vastasi 413 jäsentä eli kymmenen prosenttia jäsenistä. Vastanneiden metsäpinta-ala vastaa 15 % jäsenistön ja 12 % kaikkien alueen metsänomistajien pinta-alasta.

Kyselyn vastaajista 36 %:lla oli metsäalueita, joilla ei ole suoritettu tai suoriteta hakkuita, vaikka sille olisi metsätalouden näkökulmasta tarve. Noin 14 % kaikista vastaajista ilmoitti että, heillä on maiseman tai sijainnin takia hakkaamattomia metsiä ja heillä hehtaarimääräinen mediaanivastaus oli 5 hehtaaria. Sen lisäksi luonnonhoidon ja omaehtoisen suojelun takia hakkaamattomia metsiä oli vastaajista 11 %:lla ja myös näiden metsäalueiden koko oli mediaanivastauksena 5 hehtaaria.

Virkistyskäyttö ja ulkoilu olivat myös merkittävä syy omaehtoiseen suojeluun, mediaanivastauksen ollessa tällöin 8 hehtaaria. Vastausten keskiarvot olivat jopa nelikertaiset mediaaniarvoihin verratessa. Syynä tähän eroon olivat isojen metsänomistajatahojen, mm. yhteismetsien ja yhteisöjen, vastaukset.

Oma pihapiiri säästetään

Vastausten perusteella maisema ja sijainti sekä virkistyskäyttö ja ulkoilu ovat merkittävimmät syyt hakkaamattomuudelle. Maiseman osalta metsän sijainti oman asutuksen tai kesämökin lähistöllä vaikuttaa metsän käsittelyyn. Metsän sijainti saaressa tai vaikeasti tavoitettavissa olevalla alueella vaikuttaa myös selvästi hakkaamattomuuteen.

Opinnäytetyö tukee aikaisemmin tehdyn työn tuloksia. Aikaisemmassa työssä selvitettiin suojelun tasoa teemahaastatteluilla. Tällöin Mhy Päijät-Hämeen metsänomistajista 11 kahdestakymmenestä haastateltavasta kertoi suojelevansa kohteitaan ilman mitään mainittua syytä ja 11 myös käytännön syiden, kuten haastavan sijainnin, takia.

Näiden opinnäytetöiden perusteella Päijät-Hämeessä on omaehtoisen suojelun piirissä todella merkittävä määrä alueen metsäpinta-alasta. Pelkästään kyselyyn vastanneilla on eriasteisen omaehtoisen suojelun piirissä useita tuhansia hehtaareja metsiä. Suhteuttaen: Kaikkiaan alueella on arviolta kymmeniä tuhansia hehtaareja metsistä hiljaisessa suojelussa.

Valtakunnallisestikin voisi olettaa saman trendin, tätä pitäisi tutkia lisää. Onko Suomen metsistä jopa yli 10 % hiljaisen suojelun piirissä?

Ajankohtaista

 1. Korjuupalvelu hakee harjoittelijaa

  Korjuupalvelu hakee harjoittelijaa

  Päijät-Häme

  Lue lisää
 2. Puun hinta Päijät-Hämeessä elokuussa 2023

  Puun hinta Päijät-Hämeessä elokuussa 2023

  Päijät-Häme

  Puun hintatietoja Päijät-Hämeessä elokuussa, sekä Metsäteollisuus ry:n keräämiä keskihintoja Etelä-Suomen alueella.

 3. Heinolassa tarkasteltiin metsien ilmastokestävyyttä metsäkävelyllä

  Heinolassa tarkasteltiin metsien ilmastokestävyyttä metsäkävelyllä

  Päijät-Häme

  Hämeen ilmastoturva -hanke järjesti metsäkävelyn Heinolan Sataojan luontopolulla lauantaina 26.8. yhteistyössä Heinolan kaupungin kanssa. Kävelyllä tutustuttiin ilmastonmuutoksen metsille aiheuttamiin riskeihin sekä keskusteltiin erilaisista metsänkäsittelytavoista ja niiden vaikutuksista metsien terveyteen ja metsämaisemaan.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset