Kaava voi vaikuttaa metsien käsittelyyn

Toimenpiderajoitukset vähentävät hakkuumahdollisuuksia

Kaavan laatimisen ajaksi voidaan kaava-alueelle määrätä toimenpiderajoitus ja maisematyölupavaatimus. Toimenpiderajoitus voidaan määrätä myös kaavamääräyksissä. Silloin kaava-alueella ei saa suorittaa kaavan toteuttamista vaikeuttavaa toimenpidettä, esimerkiksi maisemaa muuttavaa puiden kaatamista tai maankaivamista, ilman maisematyölupaa.

Yleiskaava-alueilla toimenpiderajoitus ja maisematyölupavaatimus ovat voimassa, jos kaavassa tai kaavamääräyksissä niin määrätään. Uusiin, 1.5.2017 jälkeen voimaan tulleisiin, yleiskaavoihin maisematyölupaa ei voi uloittaa M-alueille.  Asemakaava-alueilla useimmat maisemaa muuttavat toimenpiteet vaativat maisematyöluvan automaattisesti, ellei kaavassa toisin määrätä. 

Luonnonvarakeskus, entinen Metsäntutkimuslaitos, teki Etelä-Suomessa 32 kunnan alueella tutkimusta erilaisten kaavamääräysten vaikutuksista metsätalouteen. Rajoitetun puuntuotannon piirissä oli pahimmillaan jopa 17 % kunnan metsäpinta-alasta. Tämä, sekä puunostajien vähäisempi kiinnostus ostaa puuta maisematyölupavelvoitealueilta, voi vähentää ko. kunnan alueen kantorahatuloja jopa neljänneksellä. Vaihteluväli kuntien kesken on toki suuri, mutta kunta- ja biotalouden näkökulmasta näin suuret vaikutukset ovat masentavia.  

Kaavamerkinnät ja – määräykset selkeiksi

Kaavamääräyksillä voidaan rajoittaa metsien käyttöä maiseman, luonnonarvojen tai virkistystarpeiden turvaamiseksi. Luonnonarvoja kaavassa merkitään esimerkiksi, SL, MY tai luo -merkinnällä, virkistys- ja ulkoilualueita VL ja MU sekä maisema-alueita ma -merkillä. Erilaisia variaatioita näiden käytöstä on useita. Näihin kaavamerkintöihin ja -määräyksiin voi olla liitetty myös maisematyölupavaatimus. Kyseisten kaavamerkintöjen käyttö on viimeaikaisissa kaavoissa lisääntynyt, etenkin kaupunki- ja taajama-alueilla ja niiden läheisyydessä tehtävissä kaavoissa. Kuntaliitosten myötä tällaisia kaupunkialueille tarkoitettuja kaavamääräyksiä leviää alueille, joissa niillä ei ole tarkoituksenmukaista tarvetta, valitettavasti myös metsätalousalueille.

Kaavamerkinnät ovat pääosin aluemerkintöjä. Monesti alueen merkintä on epämääräinen ja liian laaja. Tämä korostuu etenkin luo- ja MY -merkintöjen käytössä. Sellaisia pienialaisia, pistemäisiä tai muuttuvia kohteita, kuten metsälakikohteet, liito-orava jne., jotka otetaan jo muun lainsäädännön kautta toiminnassa huomioon, ei tulisi merkitä aluemerkinnällä kaavaan.

Ylimääräistä työtä aiheutuu myös kyseisten merkkien kaavamääräysten selvittämisestä, etenkin luo -merkintöjen. Niistä ei aina käy selville, mikä tai mitä halutaan turvata. Usein tietoa joutuu hakemaan kaavaselostuksesta tai erillisestä kaavan liitteenä olevasta selvityksestä. Tämä tekee kaavan tosiasiallisten vaikutuksien selvittämisestä hankalaa. Kaavamääräykset eivät saa olla kohtuuttomia ja niiden tulee olla selkeitä ja vaikutukset helposti ymmärrettävissä.

Maisematyölupa

Vaikka kaavassa on maisematyölupavaatimus, ei aina kuitenkaan maisematyölupaa tarvita, jos toimenpide on vaikutuksiltaan vähäinen. Kaavamääräykset tulee kuitenkin lukea tarkkaan. Vähäiseksi toimenpiteeksi voidaan katsoa sellainen toimenpide, joka ei vaikuta kaavoituksessa alueelle määrättyyn käyttötarkoitukseen tai siihen ympäristöön ja maisemaan, jossa alue sijaitsee.

Käytännössä metsänhoidollisesti oikein tehtyjen taimikonhoitojen ja harvennushakkuiden ei voitane katsoa muuttavan maisemaa. Uudistushakkuu ja voimakas maanmuokkaus saattavat vaatia maisematyöluvan. Suojelu- tai virkistysalueilla, maisema-alueilla, ranta-alueilla, luontoarvoja omaavilla ja taajama-alueilla on luvanhakukynnys alhaisempi, johtuen alueiden erikoisominaisuuksista ja kaavassa määrätystä käyttötarkoituksesta. Maisematyölupaa ei voida myöntää kaavassa olevien suojelumääräysten vastaisesti esim. luonnonsuojelukohteilla.

Monesti maisematyölupavaatimus lisää vain turhaa byrokratiaa ja kustannuksia. Maisematyöluvan hinta vaihtelee kunnittain kympeistä useisiin satasiin. Maanomistajien on tarkoin seurattava, ettei maisematyöluvan hakemista edellytetä kaavamääräyksissä kovin kevyin perustein.

Metsänhoitoyhdistys tekee edunvalvontaa kaavoituksessa

Metsänhoitoyhdistys pyrkii vaikuttamaan omalla toimialueellaan kaavoitukseen, jos kaavalla on metsätaloudellisia vaikutuksia. Mhy tekee tarvittaessa muistutuksia vireillä olevista kaavoista kiinnittäen huomioita etenkin aiemmin kerrottuihin seikkoihin. Metsänhoitoyhdistys on luonteva paikka aloittaa oman asian eteenpäin vienti. Toimintaa tehdään vahvassa yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen ja alueen maataloustuottajien kanssa. Keskusliitto MTK:lla on alueen metsäasiantuntija, joka vastaa kaavoitus- ja maankäyttöasioista.

Teksti: Hannu Ripatti, Kenttäpäällikkö/metsäasiantuntija, MTK

Lisätietoja kaavoituksesta metsänomistajille: https://tapio.fi/oppaat-ja-tyovalineet/metsanomistajan-kaavoitusapu/

Mhy Mänty-Saimaan alueella vireillä olevat kaavat:

Savitaipale: http://www.savitaipale.fi/asuminen/kaavoitus

Mikkeli: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/kaavoitus/nahtavilla-olevat-kaavat

Mäntyharju: https://www.mantyharju.fi/sivut/asuminen-ymparisto/asuminen/kaavat/