Hämeen ensimmäinen Helmi-keskittymä Lahden ympäristöön

paijat-hame

Jääkaudelta helmikaudelle, Luhdanjoelta Vesijärven helmaan -keskittymän ytimen muodostavat Luhdanjoen ympäristö, Tiirismaan kalliot ja rinnealueet, sekä alueet Vesijärven rannalla. Keskittymä pitää sisällään erilaisia ekologisia kokonaisuuksia, joiden erikoiset luonnonmuodostumat ovatkin historian saatossa houkutelleet äärelleen niin monenlaista ihmistoimintaa kuin erikoista lajistoakin.

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen luonnon monimuotoisuutta turvaava ohjelma, jonka toimintakausi on määritetty vuosille 2021-2030.

Päijät-Hämeen alueella Hämeen ELY-keskus suunnittelee ja toteuttaa luonnonhoitotöitä kaikissa Helmi-teemoissa, eli soissa, metsäisissä elinympäristöissä, perinnebiotoopeilla, pienvesissä ja lintuvesissä. Hämeen ELY-keskuksella on vuonna 2024 käytettävissään yhteensä noin miljoonan euron budjetti Helmi-ohjelman edistämiseen.

Luonnonhoitotöiden toteutuksesta vastaavat paikalliset yrittäjät, jolloin Helmi-ohjelman toimenpiteillä myös työllistetään maaseutuyrittäjiä, metsureita, koneurakoitsijoita, luontokartoittajia ja muita alueen toimijoita.

Koska Helmi-ohjelmassa kaikki toimenpiteet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen, maanomistajat ovat avainasemassa Helmi-ohjelman toteutuksessa. Helmi-keskittymilläkään ei ole toimenpiteisiin velvoittavaa juridista statusta, eikä niille siksi piirretä tarkkoja rajoja kartalle. Vaikka maanomistajan maat sisältyisivät Helmi-keskittymäalueelle, on maanomistajalla oikeus kieltäytyä Helmi-hoitotoimenpiteistä.

Helmikauden keskittymä Hämeessä
Helmi-ohjelmaan kuuluvat myös Helmi-keskittymät, joiden on tarkoitus ohjata Helmi-ohjelmaa toteuttavien organisaatioiden yhteistyötä. Helmi-keskittymillä elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia hoitotoimia tarkastellaan laajoina kokonaisuuksina ja usean organisaation yhteistyönä.

Helmi-keskittymillä pyritään välttämään sitä, että hoitotoimia tehtäisiin vain satunnaisesti siellä täällä. Jos organisaatiot yhteistyössä päättävät kohdentaa hoitotoimiaan ja panoksiaan jollekin tietylle alueelle, voivat toimet olla toisiaan tukevia. Kunnostus- ja hoitotoimia siis keskitetään, jotta ne olisivat luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisimman vaikuttavia.Keskittymillä voidaan myös parantaa hoitotoimien kustannustehokkuutta.

Hämeen ensimmäinen Helmi-keskittymä, Helmikauden keskittymä, on juuri perustettu Asikkalan, Hollolan, Lahden ja Orimattilan kuntien alueelle. Keskittymän ytimen muodostavat Luhdanjoen ympäristö, Tiirismaan kalliot ja rinnealueet, sekä alueet Vesijärven rannalla - esimerkiksi Kutajärven Natura-alue. Kyseessä on uunituore keskittymä, jonka alueen toimijoita kokoava järjestäytymiskokous järjestetään toukokuussa.

Helmikauden keskittymä, pidemmältä nimeltään "Jääkaudelta helmikaudelle, Luhdanjoelta Vesijärven helmaan", pitää siis sisällään erilaisia ekologisia kokonaisuuksia, joiden erikoiset luonnonmuodostumat ovatkin historian saatossa houkutelleet äärelleen niin monenlaista ihmistoimintaa kuin erikoista lajistoakin.

Ihminen on toiminnallaan lisännyt keskittymäalueen monimuotoisuutta esimerkiksi avoimia alueita ylläpitämällä, mutta nykyään alueella korostuvat lisääntyneet maankäyttöpaineet ja muu ihmisvaikutus monimuotoisuuden heikentäjänä.

Tavoitteena on kasvattaa keskittymän alueella luonnonhoitokohteiden sekä suojelualueiden määrää. Keskittymäaluetta on mahdollista hoitaa erilaisia maankäyttömuotoja integroiden, ja hoitotoimia on mahdollista tehdä kaikissa Helmi-teemoissa. Alue voi näin kehittyä kohti ihmisen ja luonnon tasapainon helmikautta.

Mikä on Helmi-ohjelma?
Suomessa on tehty pitkään työtä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, ja silti luonto köyhtyy yhä. Suurin syy siihen on elinympäristöjen väheneminen ja laadun heikkeneminen. Eliölajeistamme joka 9. on uhanalainen, ja luontotyypeistämme uhanalaisia on noin puolet.

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä.

Helmi-ohjelmaa toteuttavat ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus sekä kunnat ja järjestöt. Osana ohjelmaa myös koulutetaan alalle uusia luonnonhoidon suunnittelun ja toteutuksen osaajia. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Eri organisaatioiden välistä työnjakoa voidaan konkretisoida esimerkiksi soiden ennallistamisen kautta. Pääasiallisesti Metsähallitus hoitaa ennallistamistoimia valtion mailla, ja ELY-keskukset ja Metsäkeskus puolestaan yksityisomisteisilla mailla, mutta tämän lisäksi esimerkiksi kunnat ja järjestöt voivat hakea Kunta- ja järjestö-Helmi-tukea ennallistaakseen soita. Suomen ympäristökeskus on puolestaan panostanut tietotarpeisiin sen osalta, missä ennallistamista kannattaisi tehdä.

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista. Ohjelman toimenpiteillä varaudutaan myös tuleviin haasteisiin, kuten lisääntyviin metsätuhoriskeihin. Mitä monimuotoisempi luonto on, sitä vastustuskykyisempi se myös on, ja esimerkiksi monipuolisen lajistorakenteen metsät varmistavat puiden kasvun jatkumisen, kun ilmaston lämpeneminen lisää tuholais- ja kuivuusvahinkoja.

Pääkuva: Luhdanjoki, Luhtikylä, Esa Lammi

Lisätietoja:
Hämeen Helmi-yhteistyöryhmä: Anna Isotalo, anna.isotalo@ely-keskus.fi
Metsäteema: Heini Karvinen, heini.karvinen@ely-keskus.fi

Soisalmensuo, Eeva Pudas
Vesijärvi, Hannu Sillanpää

Ajankohtaista

 1. Puun hinnat Päijät-Hämeessä toukokuussa 2024

  Puun hinnat Päijät-Hämeessä toukokuussa 2024

  Päijät-Häme

  Perinteisesti puukauppa käy kovilla kierroksilla touko-kesäkuun ajan aina juhannukseen saakka. Näin myös tänä vuonna.

  Lue lisää
 2. Toukokuun puumarkkinakatsaus: Puukauppa positiivisessa asennossa jatkossakin

  Toukokuun puumarkkinakatsaus: Puukauppa positiivisessa asennossa jatkossakin

  Päijät-Häme

  Puukauppa rupeaa kiivastumaan kesää kohden. Puukauppa käy kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainoisesti.

 3. Uudistetut PEFC-kriteerit tutuksi: Monimuotoisuutta elävillä ja kuolleilla säästöpuilla

  Uudistetut PEFC-kriteerit tutuksi: Monimuotoisuutta elävillä ja kuolleilla säästöpuilla

  Päijät-Häme

  Säästöpuiksi jätetyt puut järeytyvät, vanhenevat ja myöhemmin kuoltuaan muodostavat metsiin lahopuuta, joka on tärkeää monelle uhanalaiselle eliölajille.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset