Vaalitapa ja vaalitoimitus

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka on valtuuston kokouksessaan 11.4.2024 hyväksynyt yhdistykselle äänestys- ja vaalijärjestyksen. Vaalitapa on enemmistövaalit. Äänestys toteutetaan sähköisenä ja postiäänestyksenä.

Valtuutettujen määrä

Yhdistyksen jäsenten päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenten vaaleilla valitsemat valtuutetut, jotka muodostavat valtuuston. Yhdistyksen valtuustoon kuuluu sääntöjen mukaan 25 neljäksi vuodeksi valittua valtuutettua ja enintään 12 varavaltuutettua, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä tai jäseninä olevien oikeushenkilöiden ehdottamia henkilöitä. Tulevan valtuuston toimikausi on 2025-2028.

Valtuuston tehtävä

Metsänhoitoyhdistyksessä valtuuston tehtävänä on toimia jäsenten edustajina ja tuoda heidän metsänomistamiseensa liittyvät toiveensa ja tavoitteensa metsänhoitoyhdistyksen päätöksentekoon sekä käytännön toimintaan. Valtuuston jäsenet vaikuttavat siihen, mihin suuntaan yhdistystä olisi syytä kehittää.

Valtuuston tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat:
• talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen
• toimintalinjausten, yhdistymisten ja sääntömuutosten hyväksyminen
• jäsenmaksun määrästä päättäminen
• hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Metsänomistajat päättävät metsänhoitoyhdistyksissä

Yhdistys on jäsentensä omistama; omistajahan yleensä päättää, mitä tehdään ja miten asiat hoidetaan. Ihan samaan tapaan kuin metsänomistaja päättää, mitä kukin omissa metsissään tekee.

Maamme metsänhoitoyhdistysten yli 184 000 metsänomistajajäsentä itse viime kädessä päättävät mitä metsänhoitoyhdistyksissä tehdään, miten metsänomistajien etua valvotaan ja millaisia palveluja tarjotaan. Toisin kuin omissa metsissä, yhdistyksissä vaikuttaminen on kuitenkin edustuksellista demokratiaa. Päätösvalta yhdistyksissä kuuluu yhdistyslain mukaan niiden jäsenille.

Metsänhoitoyhdistyksissä päätösvalta on annettu yhdistysten valtuutetuille. Valtuuston ja hallituksen jäsenet toimivat metsänomistajien edustajina ja myös tiedon välittäjinä molempiin suuntiin. Vain yhdistyksen jäsenet voivat asettua ehdolle. Valtuutettu vaikuttaa, verkostoituu ja kehittää yhdistyksen toimintaa. Valtuusto kokoontuu minimissään sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin päättämään mm. toimintasuunnitelmasta ja budjetista.

Valtuusto pääsee kehittämään yhdistyksen toimintaa ja saa lisätietoa vierailevilta asiantuntijoilta. Aktiiviset valtuutetut osallistuvat metsäisiin tapahtumiin, verkottuvat muiden metsänomistajien kanssa ja toimivat parhaimmillaan kaksisuuntaisena linkkinä metsänhoitoyhdistyksen ja paikkakunnan metsänomistajien välillä. He välittävät tietoa yhdistyksen toiminnasta muille metsänomistajille, mutta ennen kaikkea he välittävät metsänomistajien tuntemuksia sekä kehittämisehdotuksia ja ideoita metsänhoitoyhdistyksen suuntaan. 

Valtuusto valitsee metsänhoitoyhdistyksen hallituksen. Hallitus kokoontuu useita kertoja vuodessa päättämään operatiivisen toiminnan keskeisistä asioista, kuten yhdistyksen metsänomistajille tarjoamista palveluista. Näitä ovat esimerkiksi puukauppa- ja metsänhoitopalvelut. Metsänomistajat tarvitsevat apua puukaupassa ja puun korjuussa, samoin ajantasaista tietoa puun hinnasta sekä ennen kaikkea tarvitaan edunvalvontaa, jotta metsänomistajat saisivat jatkossakin parhaan mahdollisen hinnan puilleen, ja edelleen päättää oman metsäomaisuutensa käytöstä.

Nyt valitaan päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi, ja nyt on päätöksenteon aika.

Vaalitoimikunta

Mhy Pohjois-Pirkan valtuusto valitsi 11.4.2024 pidetyssä valtuuston kokouksessa vaalitoimikunnan, johon kuuluu 5 jäsentä: 
 
Minna Sarvijärvi, puheenjohtaja
Toivo Paloneva, varapuheenjohtaja
Arto Pirttilahti
Teija Lindell
Harri Katajamäki 

2024 © Metsänhoitoyhdistykset