Skogsvårdsföreningens ståndpunkt vid vindkraft

17.1.2014

Skogsvårdsföreningen har under de senast tiden med oro noterat att skogsägarnas intressen inte noteras i beslutsprocessen kring vindkraftsetableringar inom kommun, landskapförbundet och inom statliga instanser. Vi vill därför påminna beslutsfattarna om för skogsägarna väsentliga saker vid vindkraftsetableringar.

Vid linjedragningar skall jordkablar prioriteras där det är möjligt. Man bör också utgå ifrån att vindkraftsbolagen samarbetar för att undvika onödiga linjedragningar. En del av ersättningen som utbetalas till markägare inom det så kallade vindupptagningsområdet bör också tillfalla markägarna där linjerna dras, endast inlösningsvärdet är inte tillräckligt.

Markägarna skall ha beslutanderätt gällande vindkraftetablering på sina marker. Markägarna besluter med vilka aktörer (vindkraftsbolag och samarbetspartner) man samarbetar med. Det har konstaterats fall där kommuner har gått förbi markägarna och gjort avtal eller haft ett nära samarbete med vindkraftsbolag. Det är också viktigt att markägarna har möjlighet att delta vid beredning av vindkraftsområden. När markägarna i majoritet vill förverkliga vindkraftsområden på sina marker så bör beslutfattarna acceptera detta.

Bristande öppenhet i projektens inledningsskede kan onödigt fördröja och försvåra genomförande av projekt. Vindkraftsbolag har exempelvis i all tysthet gjort arrendekontrakt endast med den markägare på vars skifte själva vindmöllan ska byggas. Detta förfarande tar skogsvårdsföreningen kraftigt avstånd ifrån. Alla markägare skall erhålla ersättning inom det så kallade vindupptagningsområdet. Bolag som inte har kontrakt med majoriteten av markägarna bör inte beviljas byggnadstillstånd. Kommuner och städer bör i sådana fall inte godkänna och/eller inleda markplanering.
 

Vasa 16.1.2014

Styrelsen för Skogsvårdsföreningen Österbotten rf.