Metsäluonnonhoito

Me neuvomme, kuinka turvaat metsässäsi luonnon monimuotoisuutta ja säilytät metsäsi arvokkaat luontokohteet. 

Hyvää luonnonhoitoa on säästöpuiden jättäminen hakkuissa, lahopuun säästäminen ja lisääminen, lehtipuuosuudesta huolehtiminen, riittävien suojavyöhykkeiden jättäminen vesistöjen ja pienvesien varsille, riistatiheikköjen säästäminen ja luontokohteiden rajaaminen käsittelyn ulkopuolelle.

Metsien sertifiointijärjestelmät ja hyvän metsänhoidon suositukset asettavat tiettyjä vaatimuksia luonnonhoidolle. Kuitenkin suuri osa toimenpiteistä on metsänomistajan vapaaehtoista panostusta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Aina voi myös ylittää vaaditun perustason. Kerrothan meille tavoitteesi luonnonhoidon suhteen metsänhoitotoimenpiteitä tai hakkuita sopiessasi.  

Näin turvaat luontoarvoja käytännön toimenpiteissä

 • Kasvata eri puulajeja metsässäsi ja huolehdi, että hakkuissa havumetsikköönkin jää jonkin verran lehtipuustoa. Luonnon kannalta tärkeitä lehtipuita ovat erityisesti haavat, raidat ja jalot lehtipuut.
 • Jätä säästöpuita kaikissa hakkuissa, päätehakkuissa ja myös harvennuksissa. Jätä eri puulajeja, etenkin järeät haavat, raidat, lepät, tuomet ja yksittäiset jalot lehtipuut ovat arvokkaita luonnon monimuotoisuudelle. Myös koloiset, palaneet ja kääpäiset puut on hyvä jättää metsään.
 • Anna säästöpuiden olla metsässä pysyvästi. Yksittäisiä maahan kaatuneita puita ei korjata metsästä. Pystyyn kuollut tai maassa makaava lahonnut puu ei ole terveysriski.  
 • Huolehdi, että metsässä on lahopuuta. Sitä tulisi olla eri lahoamisasteisena, niin pystyssä kuin maassa. Järeän lahopuun tulee säilyä ehjänä metsätalouden toimenpiteissä. Lisää lahopuuta voi tehdä katkomalla vaikkapa hieskoivuista tai lahoista kuusista tekopökkelöitä.
 • Jätä raivauksissa ja hakkuissa riistatiheikköjä. Alikasvoskuusten, lehtipuiden ja pensaiden muodostama tiheikkö tarjoaa erityisesti metsäkanalinnuille suojaa ja ravintoa. 
 • Jätä taimikonhoitovaiheessa ojanpenkkaa raivaamatta ja anna lehtipuiden kasvaa tulevaisuuden säästöpuiksi. Huolehdi, että säästöpuuryhmän alusta jää puunkorjuussa koskematta eikä alustaa raivaussahalla siistitä.
 • Jätä riittävät suojavyöhykkeet vesistöjen ja pienvesien varsille. Vesiensuojelun lisäksi suojakaistalla on tärkeä rooli monimuotoisuuden, riistan ja maiseman kannalta. Suojakaista on usein hyvä paikka keskittää säästöpuita.
 • Huomioi kaikki luontokohteet metsänkäsittelyssä. Osaan luontokohteista kohdistuu lakisääteisiä käytönrajoituksia, osassa voi tehdä tavallista varovaisempaa käsittelyä tai edistää tärkeitä rakennepiirteitä.    

Ota luonnonhoito puheeksi ja kerro tavoitteesi metsäasiantuntijallesi. Käytössämme on Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista, johon merkitsemme metsänomistajan kanssa yhdessä sovitut luonnonhoitotoimenpiteet, varsinkin silloin kun ne ylittävät luonnonhoidon perustason.   

Onko metsässäsi arvokas luontokohde?

Osa metsän luontokohteista on rauhoitettu metsä- tai luonnonsuojelulailla. Metsänomistajan velvoitteena on huomioida lakisääteisten kohteiden ja niiden ominaispiirteiden säilyminen metsien käsittelyssä. Metsään.fi-palvelusta voit tarkastaa oman metsäsi jo havaitut luontokohteet. 

Jos haluat huomioida luontoarvot metsässäsi lakirajoja ja metsäsertifioinnin vaatimuksia laajamittaisemmin, voit sopia vapaaehtoisesta metsien suojelusta tai jättää arvokkaat luontokohteet metsien käsittelyn ulkopuolelle. Metsän suojelusta voit saada rahallista korvausta.

 • Voit hakea Metsäkeskukselta ympäristötukea, jos monimuotoisuuden tai erityisen tärkeiden elinympäristöjen (Metsälain 10§) säilyttäminen aiheuttaa vähäistä suurempia kustannuksia tai tulonmenetyksiä. Ympäristötukikohde jää metsänomistajan omistukseen ja yleensä se jätetään luonnontilaan 10 vuoden määräajaksi. Lisätietoa ympäristötuesta»
 • Metsätalouden ympäristötuella rahoitetaan myös luonnonhoitotoimenpiteitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lähteen tai korven ennallistaminen tai kulotus. Lue lisää luonnonhoitohankkeista» 
 • Voit sopia vapaaehtoisesta metsien suojelusta METSO-ohjelman kautta. Suojelusta maksetaan maanomistajalle korvaus ja sopimuksen voi tehdä joko määräaikaisesta tai pysyvästä suojelusta. METSO-kohteita ovat mm. monimuotoisuuden kannalta arvokkaat lehdot, runsaslahopuustoiset kangasmetsät, tulvametsät ja metsäiset kalliot. Lisätietoa METSO-kohteista: www.metsonpolku.fi

Autamme sinua suojeltavien kohteiden arvioinneissa ja rahoituksen hakemisessa. Metsänomistajana teet lopullisen päätöksen suojelusta vasta korvauspäätöksen saatuasi.

Jos haluat lisätietoa metsäluonnonhoidosta tai metsien suojelusta, ota yhteyttä paikalliseen mhy:n metsäasiantuntijaan tai Saara Koskiseen, p. 0400 378819, saara.koskinen@mhy.fi