Erirakenteinen metsänkasvatus

Metsänhoitoyhdistys neuvoo erirakenteisessa metsänkasvatuksessa

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeestä saat neuvoja ja opastusta erirakenteiseen metsänkasvatukseen. Annamme neuvoja sopivien kohteiden valinnassa ja voimme olla apuna puukaupan ja hakkuun toteuttamisessa (kts. palkki Puukauppa). Pääset tutustumaan erirakenteiseen kasvatukseen myös monipuolisilla kursseillamme.

Erirakenteinen kasvatus vaatii erikoisosaamista. Hakkuut suunnitellaan tilannekohtaisesti, koska tavoitteet erirakenteisessa kasvatuksessa voivat olla hyvin erilaiset. Tavoitteena voi olla maksimaalinen taloudellinen tuotto, luontoarvojen lisääminen, maiseman säilyttäminen tai riistaeläinten elinympäristöjen hoito. Hakkuusuunnittelussa huomioidaan maapohjan taimettumisen edellytykset ja jäljelle jäävän puuston kunto, sekä arvioidaan puumäärät ja hakkuusta saatavat tulot.

Erirakenteisessa kasvatuksessa korostuu hakkuun toteuttajien ammattiosaaminen. Puunkorjuupalvelullamme on erirakenteiseen kasvatukseen koulutettuja urakoitsijoita. Hakkuun toteutus vaatii uudenlaista ajattelutapaa, sillä erirakenteisen kasvatuksen lopputulos on päinvastainen kuin tasarakenteisessa kasvatuksessa. Hakkuussa poistetaan pääasiassa isoimpia puita ja metsä jätetään vaihtelevaan tiheyteen, koska se edistää luontaista taimettumista. Hakkuu on suoritettava huolellisesti, koska korjuuvaurioiden riski on suurempi kuin tasarakenteisessa kasvatuksessa.

Erirakenteisen metsänkasvatuksen hakkuutapoja ovat poimintahakkuu ja pienaukkohakkuu. Poimintahakkuu soveltuu valmiiksi erirakenteisiin metsiin. Hakkuussa poistetaan pääasiassa isoimpia tukkipuita ja pienempien puiden tiheitä ryhmiä harvennetaan. Kasvatettaviksi puiksi jätetään pieniä tukkipuita, kuitupuita ja taimia. Poimintahakkuu voidaan tehdä noin 15 vuoden välein, joten metsästä saadaan tasaisesti hakkuutuloja. Pienaukkohakkuulla voidaan uudistaa tasarakenteisia metsiä. 0,1- 0,3 hehtaarin kokoisia pienaukkoja tehdään esimerkiksi kolmannekselle metsikön pinta-alasta ja välialueet harvennetaan. Pienaukot jätetään useimmiten uudistumaan luontaisesti. Muitakin hakkuutapoja voidaan soveltaa silloin kun halutaan edistää luontaista uudistumista, kuten väljennyshakkuu ja uudistushakkuista suojuspuu- ja verhopuuhakkuu.   

Ota yhteyttä erirakenteisen metsänkasvatuksen erikoisasiantuntijaan Tiina Mansikkamäkeen (p. 044-209 7544).