Metsänhoito

Metsänhoito

Hyvin suoritetut metsänhoitotyöt luovat vankan perustan metsänomistuksen taloudelliselle kannattavuudelle. Metsänhoitotyöt ovat pitkän aikavälin investointeja ja siksi on tärkeää että toimenpiteet ovat alusta alkaen oikeita. Metsänomistaja voi itse suorittaa osan metsänhoitotöistä ja moni metsänomistaja seuraa mielenkiinnolla itse istutetun taimikon kasvua ja kehitystä.

Maanmuokkaus

Maanmuokkauksen tarkoituksena on luoda istutettavalle taimelle mahdollisimman hyvät kasvuolosuhteet. Maanmuokkauksessa metsä-äkeellä varustettu metsätraktori poistaa osan humuksesta paljastaen kivennäismaan. Paljastettu kivennäismaa, josta kasvua häiritsevä kasvusto on poistettu, on taimelle otollinen kasvupaikka. Maanmuokkaus suoritetaan tavallisesti päätehakkuun jälkeen.

Istutus

Istutus on uudistusmenetelmä jolla saadaan nopeasti uusi metsä aikaiseksi. Istutus suoritetaan viimeistään maanmuokkauksen jälkeisenä vuonna ja mielellään ennen kuin päätehakkuusta on kulunut kolme vuotta.  Istutettavien taimien alkuperän on oltava oikea niin että ne sopivat kasvupaikalle. Eteläinen metsäreviiri antaa ohjeita istutukseen sopivista taimista ja välittää taimia metsänomistajille. 

Taimikonhoito

Taimikonhoitoon kuuluvat taimikon perkaus ja harvennus. Taimikonhoidossa  luodaan kasvatettavalle puustolle paremmat kehittymismahdollisuudet poistamalla sen kasvua haittaavia puita. Taimikonhoidolla on erittäin suuri merkitys puuston kehitykselle. Taimikonhoidolla voidaan vaikuttaa puuston kasvuun, laatuun, kestävyyteen ja puulajijakautumaan. Oikein suoritettu taimikonhoito on huomattava metsätalouden kannattavuutta edistävä tekijä. Viisaasti toteutettu taimikonhoito on ehkä paras investointi mitä metsänomistaja voi metsälleen tehdä.

Eteläisen metsäreviirin palvelut

Eteläinen metsäreviiri antaa mielellään metsänhoidollisia neuvoja jäsenilleen. Eteläinen metsäreviiri voi myös toteuttaa metsänhoitotöitä ammattitaitoisella, koulutetulla ja kokeneella henkilöstöllään metsänomistajan niin halutessa. Toivomme että otat yhteyttä omaan alueneuvojaasi.