Uusi kemera-laki saadaan voimaan 1.6.

13.5.2015

Hallitus päätti, että uusi kemera-laki tulee voimaan 1.6. Päätöksen myötä metsänhoitotyöt saadaan jälleen normaalisti käyntiin.

Pitkä katkos olisi mutkistanut merkittävästi kevään metsänhoitotöiden toteutusta. "Metsänhoitotöiden paras sesonki on juuri alkanut. Metsänomistajan kannalta on tärkeää, että tukijärjestelmässä on jatkuvuutta", metsäjohtaja Juha Hakkarainen MTK ry:stä sanoo. 

Uusi Kemera -järjestelmä on määräaikainen ja sen nojalla voidaan tehdä päätöksiä vuoden 2020 loppuun ja maksatuksia vuoden 2023 loppuun asti. Uusi tukijärjestelmä vastaa pääosin nykyistä. Tukea myönnetään jatkossakin nuoren metsän hoitoon ja sen yhteydessä syntyvän pienpuun keräämiseen, terveyslannoitukseen, juurikäävän torjuntaan, suometsän hoitoon, metsäteihin, metsäluonnon hoitoon ja ympäristötukisopimuksiin. Lisäksi uutena tukimuotona otetaan käyttöön taimikon varhaishoito. Tuettavista toimenpiteistä jäivät pois muun muassa metsänuudistaminen ja energiapuun korjuutuki.

Uuden Kemeran nojalla myönnetään tukea seuraavasti:

  • Taimikon varhaishoidon tuki on 160 €/ha. Taimikonhoidossa pitää poistaa vähintään 3000 runkoa ja pohjoisessa Suomessa 2000 runkoa hehtaarilta. Taimikon keskipituuden pitää olla taimikonhoidon jälkeen vähintään 0,7 metriä ja enintään 3 metriä.
  • Nuoren metsän hoidon tuki on 230 €/ha. Nuoren metsän hoitokohteelta pitää poistaa vähintään 1000 runkoa ja pohjoisessa Suomessa 800 runkoa hehtaarilta. Kuten nykyisessäkin Kemerassa, jäävän puuston keskiläpimitan on oltava rinnankorkeudelta alle 16 cm hoitotyön jälkeen.
  • Nuoren metsän hoitotuki voidaan maksaa korotettuna, jos hoitotyön yhteydessä poistettuja runkoja kerätään kohteelta vähintään vähimmäismäärä. Nuoren metsän hoitotuki on 450 €/ha, jos hoitotyön yhteydessä kerätään vähintään 35 kuutiometriä hehtaarilta. Pohjoisessa Suomessa minimikertymä on vähintään 25 kuutiometriä hehtaarilta.
  • Juurikäävän torjunnan tuki on 70 €/ha. Kantojen nosto ei ole enää rahoitettava juurikäävän torjuntamenetelmä.
  • Metsän terveyslannoitukseen voidaan myöntää tukea 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Lannoitevalmisteen tulee soveltua ravinne-epätasapainon korjaamiseen. Pelkästään kasvatuslannoitukseen ei myönnetä tukea.
  • Metsätien perusparannukseen voidaan myöntää tukea 40-60% ja uuden metsätien tekemiseen 30-50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tukea saa tilojen yhteisinä toteutettaviin tiehankkeisiin yhteismetsiä lukuun ottamatta. Tien tulee olla vähintään 500 metriä pitkä ja tien pitää liittyä saumattomasti tiestöön, jolla metsätalouden ympärivuotisen kuljetukset ovat mahdollisia kelirikkoaikoja lukuun ottamatta. Uuden metsätien kuljetuksista yli puolet ja perusparannettavan yksityistien kuljetuksista yli 30 % pitää olla metsätalouden edellyttämiä kuljetuksia. Tietiheys saa olla enintään 15 m vaikutusalueen hehtaaria kohden. Tien, siihen liittyvien kääntö- ja ohituspaikkojen sekä varastoalueiden mitoituksessa ja toimivuudessa noudatetaan metsätienormeja, joita julkaisee Metsäteho Oy.
  • Suometsän hoitoon voidaan myöntää tukea 70% hankkeen kokonaiskustannuksista, jos kohde on vähintään 5 hehtaaria. Muutoin tuen määrä on 40 % vähintään 2 hehtaarin kohteilla. Tuettavan kohteen ravinteisuudelle on asetettu alarajat. Kohteella pitää olla tehtynä välttämättömät taimikonhoitotyöt ja metsänhoidollisesti tarpeelliset hakkuut eikä kohteella saa olla hakkuu- tai hoitotarvetta kasvupaikasta riippuen 5-10 vuoden aikana. Hoitotyön jälkeen puuston tulee kasvaa keskimäärin vähintään 1,5 m3/ha vuodessa. Toteuttamissuunnitelmaan on liitettävä erillinen selvitys vesiensuojelun kannalta välttämättömistä toimenpiteistä.
  • Ympäristötukisopimuksia tehdään ensisijaisesti metsälaissa säädettyjen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiiteiden säilyttämiseksi. Sopimuksella maanomistaja sitoutuu säilyttämään tietyllä alueella metsien biologista monimuotoisuutta ja olemaan tekemättä alueella metsätalouden toimenpiteitä ilman metsäkeskuksen suostumusta. Ympäristötuki koostuu peruskorvauksesta ja hakkuuarvokorvauksesta. Maanomistajan omavastuu on neljä prosenttia sen kiinteistön puuston arvosta, jolla kohde sijaitsee tai 3 000 euroa. Ympäristötukisopimukset tehdään kymmeneksi vuodeksi.
  • Metsäluonnon hoitohankkeina voidaan rahoittaa esimerkiksi usean tilan alueelle ulottuvia monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöitä sekä metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamista, vesistöhaittojen estämistä, monimuotoisuutta edistävää kulotusta ja vieraskasvilajien hävittämistä. Tuella voidaan kattaa kaikki hankkeesta aiheutuvat kustannukset.

Uutta on se, että jatkossa kaikista rahoitettavista toimenpiteistä on tehtävä hakemus ennen työn aloittamista. Taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito ja juurikäävän torjunta voidaan aloittaa hakemuksen jättämisen jälkeen. Muissa toimenpiteissä metsäkeskus hyväksyy toteuttamissuunnitelman ennen kuin toimenpiteen toteutus voidaan aloittaa. Hankkeiden suunnittelun ja toteutusselvityksen kustannukset sisältyvät jatkossa hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Hakemuksia voi jättää kesäkuun alusta alkaen

Rahoitushakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen lain tultua voimaan 1.6.2015. Taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja juurikäävän torjunnan voi aloittaa välittömästi hakemuksen jättämisen jälkeen. Metsäkeskuksen rahoituspäätöstä ei näiden työlajien osalta tarvitse odottaa. Rahoitusta kuitenkin myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot. Lisäksi Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä ja vain Metsäkeskuksen tekemä päätös varmistaa valtion tuen saamisen. 

Metsätien tekemisen, suometsien hoidon ja terveyslannoituksen voi aloittaa vasta Metsäkeskuksen rahoituspäätöksen jälkeen. Näissä työlajeissa rahoitushakemuksen lisäksi samassa yhteydessä tulee toimittaa hankkeen toteuttamissuunnitelma. Ensimmäiset rahoituspäätökset tehdään todennäköisesti heinäkuussa.

Tehdyistä töistä ilmoitetaan Metsäkeskukselle toteutusilmoituksilla. Niiden perusteella maksetaan aiemmassa vaiheessa haetut tuet.

Hakemusasiakirjat saatavilla touko-kesäkuussa

Ensimmäiset uuden lain mukaiset hakemusasiakirjat valmistuvat toukokuun lopussa. Hakemusasiakirjat ovat käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi Metsäkeskuksen verkkopalvelussa seuraavasti:

Työlaji 

Lomaketyyppi 

 Lomake julkaistaan

Taimikon varhaishoito
Nuoren metsän hoito
Juurikäävän torjunta

rahoitushakemus
toteutusilmoitus

 25.5.2015
 6.7.2015

 

 

 

 Terveyslannoitus
Suometsän hoito
Metsätien tekeminen

rahoitushakemus 
toteuttamissuunnitelma
toteutusilmoitus

 10.6.2015
 10.6.2015
 6.7.2015

 

 

 

 Ympäristötuki

rahoitushakemus
sopimus ym.

1.6.2015
1.6.2015

 

 

 

 Metsäluonnon hoitohankkeet

 rahoitushakemus ym.

 hankehaun avutuessa

Rahoitushakemuksia, toteuttamissuunnitelmia ja toteutusilmoituksia on saatavilla kaikista Metsäkeskuksen toimipisteistä samoista ajankohdista lukien.
 

Lisätietoja:  www.metsakeskus.fi/kemera-uudistus

sekä Metsäasiantuntija Lea Jylhä puh. 040 848 8081