Soidensuojelukyselyyn kannattaa vastata

22.4.2015

Soidensuojelun täydennysohjelmassa on valittu luontoarvoiltaan valtakunnallisesti merkittävät suot. Eteläsuomalaisten kohteiden maanomistajille on lähetetty kysely suojeluhalukkuudesta. Vastaaminen kannattaa ehdottomasti, koska tuloksia käytetään päätettäessä suojelun toteutustavoista.

Ympäristöministeriö selvittää mahdollisuudet toteuttaa soidensuojelu vapaaehtoisesti. Vapaaehtoinen suojelu on toiminut metsissä hienosti jo vuosia METSO-ohjelman myötä. Tärkein tulos käynnissä olevasta maanomistajakyselystä onkin, haluavatko myös maanomistajat vain vapaaehtoista suojelua.

Potentiaaliset suojelukohteet valittu

Suo-ohjelman valmisteluryhmä on valinnut ELYjen maastokartoitusten ja muun aineiston perusteella 118 000 ha luontoarvoiltaan valtakunnallisesti merkittävää suota.

Valtakunnallisesti luontoarvoiltaan arvokas suo on pääosin ojittamaton ja sillä on uhanalaisia suotyyppejä tai uhanalaista lajistoa. Pienelläkin luonnontilaisella kohteella on luonnon monimuotoisuudelle merkitystä, mikäli alueella on tehty paljon ojituksia.

Maanomistajakyselyllä selvitetään suojeluhalukkuutta

Yksityisille maanomistajille suunnattu kysely suojeluhalukkuudesta on meneillään. Ympäristöministeriö selvittää kyselyllä maanomistajien suhtautumista soidensuojeluun ja suojelun toteutustapaan.

Kyselyyn kannattaa ehdottomasti vastata. MTK:n kantana on, että suojelu tulee toteuttaa vain maanomistajille vapaaehtoisilla keinoilla, joihin pakkolunastus ei kuulu. Samalla kannattaa vaatia korvausta kaikista suon arvoista: puuston arvosta ja odotusarvoista, maapohjasta, turvearvoista sekä muista mahdollista arvoista, kuten rakennuspaikoista.

Toteutustavasta riippumatta suojelu tulee käytännössä olemaan aina pysyvää. Suosituin sopimusmalli pysyvässä suojelussa on ollut yksityinen suojelualue. Siinä maapohja jää maanomistajalle eikä siitä makseta, mutta voi edelleen määrätä esimerkiksi metsästysoikeuksista. MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten kantana on, että myös kokonaan uudenlaisia, mutta aina vapaaehtoisia soidensuojelukeinoja tulisi kokeilla.

Kyselyllä ei ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Silti useiden maanomistajien suulla esitetty voimakas mielipide tulee ohjaamaan suojelun toteutustapoja. Omat tunnot suojelusta kannattaakin kuvata mahdollisimman selkeästi! Vastaus tulee jättää alueelliseen ELY-keskukseen ohjeiden mukaisesti jo 24.4. mennessä.

Markus Nissinen
kenttäpäällikkö/ympäristöasiantuntija
MTK metsälinja