Puukaupan positiivinen vire näkyi Metsätutka-kyselyssä

05.4.2018

Metsänomistajat ovat toiveikkaita puun hintakehityksen suhteen. Merkittävä osa Metsätutka-kyselynvastaajista odotti, että erityisesti kuitupuun hinta nousisi ainakin hieman loppuvuoden aikana.

Metsänomistajista 10% oli tehnyt puukaupan alkuvuoden aikana. Noin 30% vastanneista oli aikeissa myydä puuta vielä tänä vuonna. Tärkein syy puun myyntiin oli 75%:lla metsänomistajista metsänhoidollinen tarve.

Metsänhoitoyhdistysten puukaupallisten palvelujen suositteluindeksi on kasvussa. Yhä useampi metsänomistaja siis on ollut saamaansa palveluun niin tyytyväinen, että suosittelisi sitä tuttavalleen.

Puukauppapalvelujen tarjonta-aktiivisuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla. Noin 30%:iin vastaajista oli otettu yhteyttä jonkin metsäalan toimijan taholta ja tarjottu puukaupallisia palveluita. Metsänhoitoyhdistyksen aktiivisuus puukauppapalveluiden tarjonnassa oli noussut hieman viimevuodesta. Puuta jo myyneistä vähän alle puolet oli teettänyt kaupan valtakirjalla metsänhoitoyhdistyksellä.

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen on metsänomistajille tärkeää

Yli 160 000 metsänomistajaa (26% vastaajista) on vapaaehtoisesti jättänyt arvokkaita luontokohteita talouskäytön ulkopuolelle, eli suojellut osan omistamistaan metsästä.

Valtaosa, eli noin 130 000 metsänomistajaa on halunnut kantaa kortensa metsäluonnon monimuotoisuuden eteen ilman korvausta tai virallista sopimusta.

Yli puolet metsänomistajista oli jättänyt metsänhoidon yhteydessä lehtipuusekoitusta havumetsään sekä oli jättänyt säästöpuuryhmiä. Lisäksi lähes puolet metsänomistajista oli säästänyt lahopuita.

- Tämä on merkittävä panostus metsäluonnon monimuotoisuuden ylläpitoon. Huomattavaa on erityisesti se, että metsänomistajien pelkästään omalla päätöksellään talouskäytön ulkopuolelle jättämät metsät eivät näy missään tilastoissa, vaikka ne muodostavat tärkeän osan metsien suojelussa, sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Kolme neljäsosaa metsänomistajista pitää metsäsertifioinnin vaatimuksia metsien monimuotoisuuden turvaamiseen riittävinä. Metsänhoitoyhdistyksistä saatu monimuotoisuusneuvonta on yli 60 prosentille metsänomistajista riittävää. Metsänhoitoyhdistykset ovat panostaneet metsäneuvojien ympäristö- ja luonnonhoitokoulutukseen. Käyttöön on otettu mm. Metsäkeskuksen tuottama Talousmetsien luonnonhoidon neuvontatyökalu ja tarkistuslista.

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä maaliskuun alussa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 552, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Vastausten virhemarginaali on +/- 4,2 prosenttia 95 prosentin luottamusvälillä. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta.

Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy