Mikä muuttuu liito-oravan suojelussa?

15.9.2015

Ympäristöministeriö suunnittelee liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan rajauksista luopumista resurssien vähyyden vuoksi. Lajin suojelu jää silti voimaan luonnonsuojelulain mukaisesti: lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämiskielto on voimassa, vaikkei ELY olisi kohdetta rajannutkaan.

Käytännön metsätalouteen rajauspäätöksellä ei siten ole juurikaan vaikutusta. MTK:n mielestä vastuu lajin säilymisestä ei kuitenkaan saa langeta maanomistajalle.

Ministeriöiden ohje liito-oravametsien käsittelyyn

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön ohje liito-oravan huomioimisesta metsien käsittelyssä kieltää luonnonsuojelulakiin nojaten lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisen. Ohjeen mukaisesti tämä tarkoittaa puuston säästämistä 10–15 metrin säteellä pesäpuusta. Lisäksi tulee huomioida kulkuyhteys ympäröivään metsään, eli minimissään hyppypuut parinkymmenen metrin välein. Säästettävien puiden myrskynkestävyys tulee myös huomioida leimikon suunnittelussa.

Ohjeen mukaisia rajauksia on kuitenkin kritisoitu ja osa tutkijoista ja luontojärjestöistä kokee kannan koon laskevan. Laskeva kannankehitys onkin liito-oravan suojelun syynä, ei yksilömäärä. Tarkka tieto kannasta saadaan vasta mahdollisesti tämän vuoden lopulla, kun Luonnontieteellisen keskusmuseon kannanselvitys valmistuu. Siihen asti eletään vuoden 2006 arvion varassa, joka on 143 000 naarasta.

Kritiikin vuoksi ministeriöiden ohje on kuitenkin päivitetty. Uusitussa ohjeessa ei ole metrimääräisiä rajoja, vaan hakkuita ei tulisi kohdistaa ”pienialaisille, useimmiten 0,1–0,3 -hehtaarin laajuisille alueille.” Suurimmillaan tämä tarkoittaisi rajausten laajenemista kymmenkertaisiksi.

Toinen hankala muutos koskettaa ELY:n rajauspäätöstä, mikäli se kuitenkin jäisi voimaan. Uudessa ohjeessa alkuperäinen 30 vuorokauden aikaraja päätökselle on kokonaan poistettu. Näistä syistä MTK ei ole kannattanut uuden ohjeen voimaantuloa, vaan sitä, että metsien käsittelyä tulisi jatkaa vanhan ohjeen mukaisesti. Vanhan ohjeen mukaisesti toimitaan joka tapauksessa kunnes ministeriöt ovat päättäneet uuden ohjeen kohtalosta.

Luonnonsuojeluliitolla omat suositukset

Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi ministeriön suunnitelmien jälkeen omat metsänkäsittelysuosituksensa liito-oravan huomioimiseksi. Liiton ajatuksena on, että koko reviiri (0,5-10 ha) suojellaan pysyvästi ja sen lisäksi 150 metrin säteellä reviiristä pidättäydytään päätehakkuista. Suositukset ovat siis liiton mielipide liito-oravan suojeluun.

Liito-oravan suojelun taustalla on lopulta EU:n luontodirektiivi, jonka mukainen tiukan suojelun laji liito-orava on. Keväällä tehdyssä lintu- ja luontodirektiivien toimivuustarkastelussa MTK kannatti lajin poistamista listalta. Liito-orava vie lähes kaikki lajisuojelun resurssit vaikka kannan kehityksestä on ristiriitaista tietoa. Direktiivien päivitystyö etenee kuulemisen jälkeen nyt syksyllä.

Markus Nissinen
ympäristöasiantuntija
MTK metsälinja