Metsien monimuotoisuutta edistetään useissa hankkeissa

01.2.2017

Keskustelu metsätalouden kestävyyden ja metsien monimuotoisuuden turvaamisesta kiihtyy samalla kun puun käyttö lisääntyy. Vaikka ihan tavallisen metsänhoidon ohessa tehdäänkin paljon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä, on erilaisia hankkeita käynnistetty niin talousmetsien luonnonhoitoon kuin metsien suojeluunkin liittyen.

 

Luontolahjani satavuotiaalle -suojelukampanja

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriö käynnistivät 11.1. Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan, jossa maaomistajia kannustetaan perustamaan omalle maalleen luonnonsuojelualue. Tavoitteena on saada jokaiseen maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia maanomistajan omistukseen jääviä, pysyviä suojelualueita. Suojeltavat alueet voivat olla esimerkiksi metsää tai suota. Ensimmäisiä kampanjaan tarjottuja kohteita esitellään nettisivulla luontolahjani.fi, josta löytyy myös lisätietoja kampanjasta sekä hakulomake maanomistajia varten. 

Metso -ohjelma jatkuu edelleen

Kampanja ei korvaa Metso-ohjelmaa, jonka kautta on suojeltu pysyvästi lähes 60 000 hehtaaria. Vaikka ohjelman määrärahat ovat supistuneet, kannattaa metsänomistajien tarjota edelleen monimuotisuudeltaan arvokkaita kohteita ohjelmaan. Ohjelma jatkuu vuoteen 2025. 

Monimetsä-hanke etsii uusia toimintamalleja

Talousmetsien monimuotoisuutta edistetään Monimetsä-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, kokeilla ja viedä käytäntöön toimintamalleja, joilla monimuotoisuuden turvaaminen voidaan kustannustehokkaasti viedä osaksi arkimetsänhoitoa ja puunkorjuuta. Kehittämiskokeiluissa selvitetään mm., miten metsänomistajan luonnonhoitotavoitteet saataisiin mukaan niin metsänhoitotöiden kuin hakkuiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä miten luonnonhoidon paikkatietoa voitaisiin paremmin hyödyntää maastossa tapahtuvan suunnittelun vähentyessä. Lisätietoa hankkeesta: https://www.metsakeskus.fi/monimetsa-hanke

Tekopökkelöitä maanomistajan suostumuksella sähkölinjojen varsille

MTK, SLC ja Energiateollisuus ryhtyvät tuottamaan lahopuuta ja kolopuita sähkölinjojen reunoille. Tämä lisää metsien monimuotoisuutta, parantaa sähkönjakelun luotettavuutta sekä tuo kustannussäästöjä. Sähkökatkoksia aiheuttavista riskipuista tehdään tekopökkelöitä metsänomistajan suostumuksella. Toimintamalli tarjoaa uusia mahdollisuuksia lahopuun lisäämiseen. Maanomistaja saa kuitenkin viime kädessä päättää, hyödyntääkö mahdollisuuden.

Lea Jylhä