Metsänomistajille tarjolla neuvontaa luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

17.12.2018

Valtaosa metsänomistajista suhtautuu myönteisesti metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Pääosin monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä tehdään osana tavallisia hakkuu- ja hoitotöitä ja usein metsänhoitoyhdistysten avustuksella.

Kuluneen vuoden aikana yli 300 metsänhoitoyhdistysten metsäneuvojaa on syventynyt metsien luonnonhoidon keinoihin Monimetsä-hankkeen koulutuksissa.

- Metsänomistajien luonnonhoidon tavoitteet kartoitetaan nyt entistä tarkemmin eri metsänhoitotoimenpiteiden ja hakkuiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään monimuotoisuutta turvaaviin rakennepiirteisiin kuten lahopuun määrän lisäämiseen, riistatiheiköihin, lehtipuuston säilyttämiseen ja vesiensuojelutoimenpiteisiin, kertoo MTK:n metsäasiantuntija Lea Jylhä.

Metsänhoitoa monipuolistetaan myös eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen kautta. Metsänhoitoyhdistykset ovat erillisissä koulutuksissa perehtyneet eri-ikäisrakenteisen kasvatuksen salaisuuksiin ja soveltamismahdollisuuksiin erilaisissa metsiköissä. - Tutkimustieto asiasta lisääntyy koko ajan ja osaamista kehitetään edelleen, Jylhä tähdentää.

Metsänhoitoyhdistykset toteuttavat myös metsien luonnonhoitohankkeita. Mm. uhanalaisille lajeille tärkeää palanutta puuta on tuotettu luonnonhoidollisilla kulotuksilla. - Yhdistykset myös markkinoivat aktiivisesti metsiensuojeluohjelma Metson mahdollisuuksia metsänomistajille ja auttavat heitä tunnistamaan ohjelmaan sopivia kohteita, kertoo ympäristöasiantuntija Markus Nissinen.

Lisätietoja: Metsäasiantuntija Lea Jylhä, MTK, puh. 040 848 8081

Ympäristöasiantuntija Markus Nissinen, MTK, puh. 040 573 1131

 

Monimetsä -hanke: https://www.metsakeskus.fi/monimetsa-hanke