Metsänomistajien luonnonhoitotavoitteet entistä paremmin mukaan neuvontaan

14.11.2017

Suuri osa metsänomistajista haluaa vaalia luontoarvoja omissa metsissään, mutta tarvitsee päätöstensä tueksi tietoa ja ammattilaisten näkemystä sopivista luonnonhoidon menetelmistä.

Metsänomistajien kanssa keskustellaan monenlaisissa tilanteissa, aina pitäisi muistaa kertoa metsänkäsittelyn eri vaihtoehdoista ja selvittää metsänomistajan tavoitteet. Monimetsä-hankkeessa kokeillaan toimintamallia, jossa metsäneuvojat selvittävät metsänomistajien luontotoiveita ja havainnollistavat talousmetsien luonnonhoidon keinoja uuden tarkistuslistan ja neuvontatyökalun avulla.

Tarkistuslista muistin tueksi

Metsäammattilaiset voivat selvittää listan avulla, haluaako metsänomistaja jättää leimikkoonsa esimerkiksi riistatiheikköjä, tekopökkelöitä kolopesijöille tai tavanomaista enemmän säästöpuita. Tarkistuslista on tarkoitus käydä läpi samalla, kun sovitaan hakkuista tai metsänhoitotöistä.

Neuvojien kokeiltavaksi on valmistunut myös uusi neuvontatyökalu, jonka avulla voi havainnollistaa metsänomistajille monipuolisesti luonnonhoidon keinoja.

Hyviä kokemuksia testikäytöstä

Metsänhoitoyhdistykset osallistuvat luonnonhoidon tarkistuslistan ja neuvontatyökalun testaamiseen ja kehitystyöhön. Monimetsä-hanke kerää kokeilusta palautetta ja viimeistelee sen jälkeen työkalut. Yksi neuvontatyökalun testaajista on Aapo Latvajärvi mhy Pirkanmaasta.

- Hyvä työkalu, jonka kautta voi käydä metsänomistajan kanssa läpi monimuotoisuuteen liittyviä asioita hoito- ja hakkuusopimuksia tehdessä. Toimenpiteet on käyty seikkaperäisesti läpi ohjeistuksessa, mutta asioiden läpikäymisen sujuvoittamiseksi, poimin vaan kohteen kannalta oleelliset kohdat, Latvajärvi kehuu

”Tärkeimpänä antina on ehkä se, että monimuotoisuuden ja riistan, erityisesti metsäkanalintujen, elinolojen turvaamisen kannalta oleelliset asiat tulee käytyä läpi ja niihin kiinnitettyä huomiota myös sopimuksia tehtäessä. Toinen tärkeä seikka, minkä listan läpikäyminen palauttaa mieliin, on vesistöjen ravinnehuuhtoumat ja niiden minimoiminen.”

Tarkistuslista on hyvä olla ihan vaan oman muistin tueksi. - Asioita tulee kyllä muutenkin ajateltua paljon, mutta liian vähän muistaa ottaa huomioon metsänomistajien kanssa, Latvajärvi tunnustaa.

Luonnonhoitonäkökulma tiiviimmin osaksi normaalia toimintaa

Monimuotoisuus- ja luonnonhoitoasiat eivät ole metsänhoitoyhdistysten neuvojille ja asiantuntijoille uusia asioita. Nyt niitä vaan tehdään enemmän näkyväksi ja toimintaa systematisoidaan. Latvajärven mukaan työssä ei varsinaisesti mikään muutu. - Lähinnä se, että näitä asioita tulee käsiteltyä sopimuksia tehtäessä. Asioista olen sinänsä ollut tietoinen jo aiemmin.

Latvajärvi kannustaa kaikkia ottamaan tarjolla olevat työkalut käyttöön. - On erityisen tärkeää olla itse etulinjassa ja tehdä itse mahdollisimman paljon asioita, joilla parantaa metsätalouden mainetta. Kaikki toimet mitkä ovat kustannustehokkaita metsänomistajalle, kannattaa pyrkiä ottamaan käyttöön.

Latvajärvi korostaa, että pelkkä neuvontatyökalu ei välttämättä vielä riitä parhaaseen lopputulokseen. - Konekuskien ja metsureiden kanssahan nämä täytyisi käydä läpi oikein maastokoulutuksen kanssa, koska nehän työn tekevät. Helppo työohje täytyisi myös saada.

Latvajärven mielestä on tärkeää, että metsänomistajalla on vaihtoehtoja metsien käyttöön ja käsittelyyn. - Kaikkea mitä laki sallii, voidaan tehdä, mikäli metsänomistaja niin haluaa. Metsäammattilaisen tehtävä on kertoa vaihtoehdot ja myös niihin liittyvät riskit ja edut, suuntaan ja toiseen. Mielipiteitä saa ja pitää olla, mutta liikaa ei kannata urautua.

Luonnonhoidon tarkistuslistaan ja neuvontatyökaluun voi tutustua Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoitotoimenpiteiden-tarkistuslista-ja-neuvontatyokalu