Luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan - vastaa kansalaiskyselyyn

30.1.2020

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus on alkanut. Pyrkimyksenä on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua mm. varmistamalla lainsäädännön toimivuus ja selkeys sekä lisäämällä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä. Hallituksen esitys uudistetuksi luonnonsuojelulaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2021.

Ympäristöministeriö on asettanut uudistushankkeelle ohjausryhmän sekä kolme projektiryhmää. Yksi projektiryhmä vastaa varsinaisen luonnonsuojelulain uudistamisen valmistelusta, toinen keskittyy valmistelemaan luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevaa lainsäädäntöä ja kolmas paneutuu kehittämään ja pilotoimaan ekologista kompensaatiota. MTK:lla on edustus kaikissa ryhmissä.

Hallitusohjelman mukaan luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta. Kattava arviointi nykyisen lain toimivuudesta ja kehittämistarpeista julkaistiin edellisen kerran vuonna 2010, minkä lisäksi laji- ja luontotyyppisuojelun kehittämistarpeista on julkaistu arvioinnit vuonna 2013. Suomen ympäristökeskus vastaa luonnonsuojelulainsäädännön toimivuusarvioinnin päivittämisestä nyt käynnissä olevaa uudistusta varten. Arviointi valmistunee huhtikuun loppuun mennessä. Uudistusta tehtäessä keskeisinä tietolähteinä hyödynnetään myös viimeisimpiä lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarviointien tuloksia.

Osana lainvalmistelua ympäristöministeriö on avannut luonnonsuojelulainsäädäntöä koskevan kyselyn. Kysely on avoinna 21.2. saakka ja siihen voi vastata osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/08d69039-5b2b-4423-aeca-0cbdb42407fa?displayId=Fin1920477