Kemera-varojen hyödyntämisessä hieman jäljessä edellisvuotta

28.9.2021

Kemera-varoista rahoitetaan puuntuotantoa turvaavia metsänhoito- ja metsänparannustöitä ja biologista monimuotoisuutta ylläpitävää luonnonhoitoa ja -suojelua. Nykymallinen Kemera-tukijärjestelmä on käytössä vuoden 2023 loppuun. 

Kuluvana vuonna on jääty valtakunnallisesti Kemera-mahdollisuuden hyödyntämisessä ja käyttämisessä jälkeen suhteessa aikaisempiin vuosiin. Syyskuun loppuun mennessä Kemera-tukea on maksettu n. 25,8 milj. €, kun vastaavana aikana vuonna 2020 oli maksettu 29,1 milj. € ja vuonna 2019 27,8 milj. €. Kumulatiivisen ennustemallin perusteella Kemeran myöntövaltuudesta (58,8 milj. €) tullaan jäämään merkittävästi. Valtakunnallista ja maakunnallista Kemera-varojen maksatusseurantaa voi tarkastella Metsäkeskuksen Kemera-sivuilta.

Taimikon varhaishoito ja nuoren metsän hoito ovat ensisijaisen tärkeitä metsien kasvukunnon sekä ilmastokestävyyden varmistamiseksi. Lisäpanoksilla, kuten lannoituksella, metsien kasvukykyä parannetaan ja vuotuinen kasvu voidaan nostaa Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan jopa 150 milj. kuutiometriin. Metsänhoitoon ja metsien kasvuun tehtyjen investointien tuloksena on metsien hiilivaraston ja -nielun kasvu.

Metsäalan toimijat yhdessä seuraavat taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon toteutuneita pinta-aloja vuosittain ja vertaavat niitä metsänhoidon tavoitteisiin, joita on mm. alueellisissa metsäohjelmissa ja metsäsertifioinnin kriteereissä. Toimijat yhdessä ja erikseen markkinoivat sekä pitävät erillisiä kampanjoita metsänhoitotöiden edistämiseksi, mistä yhtenä tuoreena esimerkkinä Suomen Metsäkeskuksen vetämä Tule Metsään! -kampanja.  

Juho Ikonen, kenttäpäällikkö, MTK