Kemera-laki pyritään saamaan voimaan 1.6. mennessä

28.4.2015

Kemera-lain uudistuksen tavoitteena oli luoda metsätalouden tukijärjestelmästä kannustavampi ja tehokkaampi sekä vähentää byrokratiaa ja ylipäänsä yksinkertaistaa järjestelmää.

Uusi laki vastaa kohtuullisen hyvin näihin tavoitteisiin. Miinuspuolelle jää se, että uudet EU:n määrittelemät valtiontuen suuntaviivat tuovat hieman lisäbyrokratiaa, sillä rahoituksen hakeminen jälkikäteen ei ole enää tulevaisuudessa mahdollista.

Mikä muuttuu?

Taimikon varhaishoito ja nuoren metsän hoito muuttuvat kahdeksi erilliseksi työlajiksi joihin molempiin voi hakea tukea. Taimikon varhaishoidon tukea myönnetään 0,7 – 3 metrisen taimikon hoitoon.

Uudesta laista on jätetty pois vähämerkityksellisiä työlajeja kuten pellonmetsitys, kantojen nosto ja pystykarsinta. Metsän uudistamiseen ei myöskään enää saa tukea. Esimerkiksi myrskytuhojen varalle onkin hyvä olla vakuutus. Myös energiapuun korjuun tuki poistuu, mutta rankojen keräilyä nuoren metsän hoitokohteilta tuetaan korotetulla hehtaarituella.

Tavoitteena saada uusi laki voimaan 1.6. mennessä

Euroopan komissio hyväksyi uuden kemera-järjestelmän 24.4. Uusi kemera-laki saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on saattaa laki voimaan 1.6.2015. Yritämme vielä jouduttaa lain voimaansaattamista, jotta katkos töissä jäisi mahdollisimman lyhyeksi.

Uuden Kemera-lain mukaisia tukia voi hakea vasta lain tultua voimaan

Metsäkeskuksen mukaan Uuden Kemera-lain mukaista tukea voidaan hakea ja Metsäkeskus voi myöntää tukea vasta sen jälkeen, kun laki on tullut voimaan. Tukea on uuden lain mukaan haettava kaikkiin työlajeihin ennen toimenpiteiden aloittamista. Tämä koskee aiemmasta poiketen myös nuoren metsän hoitoa ja juurikäävän torjuntaa. Myös uutta taimikon varhaishoidon tukea on haettava ennen hoitotyön aloittamista.

Nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja juurikäävän torjunnan työt voidaan aloittaa, kun niitä koskeva rahoitushakemus on uuden lain voimaantultua jätetty metsäkeskukseen. Muiden erillistä toteutussuunnitelmaa edellyttävien työlajien metsätien tekemisen, suometsän hoidon ja terveyslannoituksen työt voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen ja toteutussuunnitelman.

Minkään rahoitettavan toimenpiteen aloittaminen ei siis ole mahdollista ennen kuin uusi Kemera-laki on tullut voimaan ja rahoitushakemus on toimitettu Metsäkeskukseen. Rahoitushakemuksia ei kannata toimittaa Metsäkeskukseen ennen uuden lain voimaantuloa, koska niitä ei voi käsitellä vielä.

 

Lea Jylhä, metsäasiantuntija, MTK

 

Kemera-tuettavat työlajit

  • Taimikon varhaishoito

  • Nuoren metsän hoito

  • Juurikäävän torjunta

  • Suometsän hoito

  • Metsätien tekeminen

  • Metsäluonnon hoito