Itä-Suomessa kehitetään metsänhoidon tuottavuutta

05.4.2016

Itä-Suomen metsänhoitoyhdistykset ovat mukana juuri käynnistyneessä Kehityshyppy metsänhoitoon” -ESR-projektissa. Projektin tavoitteena on nostaa metsänuudistamis- ja taimikonhoitovaiheiden tuottavuutta 5–10 prosenttia. Pitkällä aikavälillä pyritään laadultaan hyvien taimikoiden ja nuorten metsien osuuden kasvattamiseen.

Tuottavuutta nostetaan viemällä käytäntöön metsänhoidon parhaita toimintamalleja ja uusia teknisiä ratkaisuja. Työtapana on tutkimuksen, metsäpalveluja tuottavien yritysten, muiden yrittäjien ja metsänomistajien yhteinen kehittämistyö. Siihen sisältyy koulutusta, demonstraatioita sekä pienehköjä kehittämishankkeita metsänhoidon osaamisen parantamiseksi.

– Oman yhdistyksemme alueella tulevaisuus näyttää valoisalta. Puun kysyntä on kasvussa ja metsänhoitoon panostamisesta on tulossa kannattavampaa, kun tuotetulle puulle on käyttöä ja odotukset myös markkinatalouden palaamisesta puun hinnoitteluun alkavat elpyä, kertoo toiminnanjohtaja Ismo Kallio Mhy Kangasniemi-Pieksämäeltä.

- Metsien hoito on keskimäärin kohtuullisella tasolla ja haasteet ovatkin vähemmän aktiivisten metsänomistajien innokkuudessa sijoittaa metsiinsä. Myös metsänhoidon laatuun ja tehokkaaseen toteuttamiseen tarvitaan uutta pontta.

Kehittämiskohteina metsänuudistaminen ja taimikonhoito

Metsänuudistamisen osalta keskitytään taimihuollon sekä maanmuokkauksen ja istutustyön laadun kehittämiseen. Koko uudistamisketjun kustannuksia pienennetään parantamalla maanmuokkaukseen liittyvää osaamista ja hyödyntämällä tehokkaammin jo käytössä olevia laadunvalvontamenetelmiä kuten omavalvontaa

Taimikonhoidon tuottavuutta parannetaan ajoittamalla se metsänhoitoketjun kannalta optimaalisesti. Tavoitteena on edistää oikea-aikaiseen, kaksivaiheiseen taimikonhoitoon siirtymistä ja kehittää työkaluja taimikonhoidon työmäärän ennalta-arviointiin.

Kolmantena keskeisenä kehittämiskohteena on uusien teknologisten ratkaisujen tuominen koneelliseen metsänhoitoon. Koneurakoitsijoilla on mahdollisuus kehittää toimintatapojaan ja lisätä kustannustehokkuutta soveltamalla tuoreimman tutkimustiedon antia käytäntöön. Metsänomistajille havainnollistetaan koneellisen istutuksen tuomia etuja ja esitellään koneellisen taimikonhoidon innovaatioita.

Hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskuksen Suonenjoen ja Joensuun asiantuntijat yhteistyössä Pohjois-Savon, Savotan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kangasniemi-Pieksämäen metsänhoitoyhdistysten sekä Tornator Oyj:n kanssa.

Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan Ely-keskukset Euroopan aluekehitysrahaston varoin.

(Luke)