Euroopan parlamentti äänesti metsäenergian puolesta

18.1.2018

Euroopan parlamentti äänesti uusiutuvan energian direktiiviehdotuksesta vuosille 2020-2030. Äänestyksessä hyväksyttiin parlamentin kanta, joka edistää metsäenergian hyödyntämistä uusiutuvana energiana. 

Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi parlamentin neuvottelukannaksi komissionkin ehdottaman riskiperusteisen mallin ja torppasi runkopuun hyödyntämistä estävät esitykset.

Jatkotyössä on varmistettava, että metsäenergian kestävyystarkastelu perustuu olemassa oleviin kansallisiin lakeihin ja järjestelmiin, joilla varmistetaan metsänhoidon kestävyys. Markkinamekanismit ohjaavat puun eri osat niille soveltuviin käyttötarkoituksiin.

Metsänomistajien kannalta on olennaista, että metsäteollisuuden investointien seurauksena vahvistunut kuitupuun kysyntä heijastuu myös siitä saatavaan hintaan, mikä puolestaan kannustaa metsänomistajia investoimaan metsien asianmukaiseen hoitoon myös tulevaisuudessa.

MTK pitää tärkeänä, että direktiiviin ei missään muodossa sisällytetä toimivia puumarkkinoita vääristäviä vaikutuksia. Direktiivin jatkotyöstössä on tärkeää, ettei bioenergian tavoitteita tai tukiehtoja koskeviin artikloihin sisällytetä jätteitä koskevan direktiivin tai kaskadikäytön periaatteita niiden käytännön täytäntöönpanoon liittyvien lukuisten vaikeuksien vuoksi. Komissiokin on moneen kertaan todennut, ettei puun kaskadikäyttö sovellu EU-lainsäädäntöön. 

Täysistuntoäänestyksessä parlamentti otti kantaa toisen sukupolven biopolttoaineiden raaka-ainelistaan. Parlamentti säilytti listan muuttamattomana suomalaisen tuotannon kannalta tärkeiden raaka-aineiden osalta. MTK:n mukaan jo olemassa olevien ja suunnitteilla olevien investointien kannalta raaka-ainelistaa ei pitäisikään muuttaa, eli komission esitys on nykyisellään toimiva, eli myös mäntyöljyä ja pieniläpimittaista puuta voidaan käyttää toisen sukupolven biopolttoaineiden valmistuksessa. Parlamentti kuitenkin hyväksyi näkemyksen, jonka mukaan komissiolla on toimivalta poistaa kestävien raaka-aineiden listalta tietyin menettelyin raaka-aineita. Tämä voi aiheuttaa investointeja suunnitteleville poliittisen riskin.

MTK peräänkuuluttaa parlamenttia, komissiota ja neuvostoa rakentavaan ja faktoihin perustuvaan yhteistyöhön saavutettujen neuvotteluasetelmien pohjalta. Kolmikantaneuvottelut alkanevat pian parlamentin kannan muodostuksen jälkeen.

Suomelle direktiivi on erityisen merkittävä, koska puu eri muodoissaan on Suomen merkittävin energianlähde. Puulla katettiin 26% energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2016, ja yli 80% suomalaisesta uusiutuvasta energiasta tulee puusta. Suomi on Euroopan maista bioenergiasta riippuvaisin.

 

Lisätietoja: 

 

Metsäjohtaja Juha Hakkarainen puh. 0400 870 867 

Asiantuntija Anssi Kainulainen puh. 050 596 1541 

Metsäasiantuntija Meri Siljama puh. +32 491  73 56 05