Tiekunnan toiminta, Tapion Metsänhoitokortisto

24.4.2018

Metsätiet ovat yksityisteitä, joille voidaan perustaa tiekunta yksityistielain mukaisessa tietoimituksessa tai kunnan tielautakunnan päätöksellä. Tiekunta on perustettava, jos sitä tieosakkaiden lukumäärän tai tienpidon vuoksi tai muusta syystä on pidettävä tarpeellisena. Tiekunnan keskeisimpiä tehtäviä on huolehtia tien kunnossapidosta ja käytön valvonnasta sekä tiekunnan hallinnosta ja tiemaksujen keräämisestä.

Tiekunnan asioita hoitavat toimitsijamies tai kolmijäseninen hoitokunta, jotka valitaan tiekunnan vuosikokouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Vuosikokouksissa tieosakkaat käsittelevät myös tiekunnan edellisen varainhoitokauden tilit ja hyväksyvät kuluvan vuoden talousarvion.

Mikäli tienkäytössä tapahtuu muutoksia, tiekunta voi antaa pysyvän tienkäyttöoikeuden tai lakkauttaa sen. Tiekunnan vuosikokous päättää myös tieyksiköistä, joiden perusteella peritään tiemaksut. Tiekunnan vuosikokous valitsee ja valtuuttaa tiekunnan hoitokunnan tai toimitsijamiehen käyttämään tienpitoon liittyvää päätösvaltaa, huolehtimaan tien kunnossapidosta ja hoitamaan tiekunnan hallintoa ja taloutta.

Metsätien kunnossapitosuunnitelma, kustannusarvio ja tiekunnan talousarvio on tarpeen tehdä vuosittain, vaikka tiekunnan varainhoitokausi, eli tiekunnan kokousten väli, olisi pitempi. Tiemaksut peritään vuosittain ja tilinpäätökset tehdään jokaiselle toimintavuodelle.

Tieyksiköt

Tien osakkaat on päätetty tiekunnan perustamisen yhteydessä ja heille on vahvistettu tien käyttöön perustuvat tieyksiköt ja tiemaksujen maksuunpanoluettelo. Maksuunpanoluettelo on edellytyksenä tie- ja käyttömaksujen perimiseksi tieosakkailta ja muilta tien käyttäjiltä. Tiemaksujen määrittämisessä kiinteistöjen erilaiset tienkäyttötarpeet muutetaan painoluvuilla yhteismitallisiksi ja kerrotaan ajomatkan pituudella.

Muilta tienkäyttäjiltä voidaan periä tien käyttömaksua sen mukaan, mikä katsotaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vastaavanlaisesta tien käytöstä osakkaalle aiheutuva tiemaksu. Käyttömaksua voidaan periä muunkin tiekunnan jäsenen puutavaran tai soran kuljetuksesta. Tien tilapäinen käyttö voidaan korvata myös siten, että tien tilapäinen käyttäjä sitoutuu tekemään sovitut kunnostustyöt.

Tiekunnan tien käyttöoikeus

Teitä, joka kuuluu useammalle kiinteistölle, saa yksityistielain mukaan käyttää
-tieosakas ja se, joka käy tieosakkaan kiinteistöllä asioitaan hoitamassa
-se, joka tietoimituksessa taikka tielautakunnan, hoitokunnan tai toimit­sijamiehen päätöksellä on saanut oikeuden käyttää tietä
-kuka tahansa tilapäisiin kuljetuksiin, jos valtio tai kunta avustaa tienpitoa. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden suostumus.

Jokamiehenoikeus käyttää tietä koskee vain jalan tai polkupyörällä liikkumista, ei moottoriajoneuvolla kulkemista.

Tien käytön rajoittaminen

Yksityistielain mukaisissa tietoimituksissa ei yleensä aseteta rajoituksia tieosakkaiden tien käytölle. Tästä huolimatta tiekunnalla tai toimitsijamiehellä on oikeus rajoittaa tien käyttöä varsinkin kelirikkoaikoina. Käyttörajoitus voi olla ehdoton ajokielto tai ajoneuvon paino- tai nopeusrajoitus.

Ulkopuolisten tienkäyttökieltoa voidaan tehostaa puomilla. Puomin pito voidaan kieltää tietoimituksessa tai tielautakunnan päätöksellä. Kiellon rikkoja on mahdollista tuomita sakkorangaistuksiin ja korvaamaan tielle mahdollisesti aiheuttamansa vaurion korjauskustannukset.

Metsätien kunnossapito rahoitetaan yleensä tiemaksuilla. Liikenteellisesti tärkeille läpi kulkuteille voi saada kunnossapitoon yksityistielain mukaista valtion tai kunnan avustusta.

Tiekunnille tarjottavia palveluja

Tie­isännöitsijät ja metsäpalveluyrittäjät tarjoavat palveluja tiekunnille hallinnon hoitamiseen, kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Näitä palveluja ovat muun muassa
-kunnossapidon ja perusparannusten suunnittelu
-töiden urakointi ja materiaalien hankinta
-kunnossapito- ja perusparannus­töiden toteutus, valvonta ja maksuliikenne
-tiekunnan kokousten kutsut, esityslistat, maksuunpanoluettelot ja pöytäkirjat
-tiemaksujen perintä, tiekunnan kirjanpito ja osakasrekisteri.

Mikäli tiellä ei ole vielä tiekuntaa, tietoimituksen hakemista kannattaa harkita asian­omaiselta maanmittaustoimistolta.

Sanasto
-Hoitokunta: Kolmijäseninen tiekunnan valitsema toimielin, joka huolehtii tiekunnan juok­sevista asioista.
-Tiekunta: Tietoimituksessa perustettu tieosakkaiden muodostama elin, joka vastaa yksityistien tienpidosta.
-Tielautakunta: Kunnan yksityistieasioista vastaava toimielin. Tielautakunnan tehtävät on voitu kunnassa alistaa myös jollekin toiselle lautakunnalle.
-Tienpito: Tien tekeminen ja kunnossapito.
-Tieoikeus: Kiinteistölle myönnetty pysyvä oikeus käyttää toisen kiinteistön aluetta kulkuyhteytenä.
-Tieosakas: Henkilö, jonka omistamalla kiinteistöllä on tieoikeus yksityistiehen tai elinkeinonharjoittaja, jolle on myönnetty tienkäyttöoikeus.
-Tietoimitus: Toimitusinsinöörin pitämä kokous, jossa päätetään mm. tieoikeuden myöntämisestä kiinteistölle.
-Yksityistie: Tie, jonka ylläpidosta vastaavat tietä tarvitsevien kiinteistöjen omistajat.Yksityistien ositus ja yksiköinti: Yksityistien rakentamis- tai kunnossapitokustannusten jakaminen tieosakkaille.

Kortin numero 05-004, Tarkistettu viimeksi 26.10.2017.