Kemera-hankkeita vireille

11.11.2019

Tukea nuorten metsien hoitoon on hyvin saatavilla. Nykyinen Kemera-laki on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Me teemme hakemukset metsänomistajien puolesta sähköisesti ja työt voi aloittaa samana päivänä. Postitse tai sähköpostin välityksellä saapuvien hakemusten käsittelyaika voi olla jopa useita kuukausia.

Valtion Kemera-tuen (Kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen tuki) saamisen edellytyksenä on, että kaikkien lain kriteerien tulee täyttyä, että tukea voi hakea ja työn toteutuksen jälkeen konkreettisesti myös saada. Muista hyödyntää apumme, yhteystiedot painamalla tästä.

Kemera-tuki on tarkoitettu ei-taloudellisesti kannattavien nuorten metsien hoitoon. Kemera-kriteerit:

Taimikon varhaishoito

Tukea voidaan myöntää taimikon perkaukseen ja harvennukseen sekä verhopuuston poistoon ja harvennukseen. Taimikon varhaishoidon tuki on 160.00 euroa/hehtaari. Ehtoina mm. kasvatettavan taimikon keskipituus työn jälkeen vähintään 0.7 metriä ja enintään 3 metriä pääpuulajilla. Yhden kuvion minimikoko on 0.5 ha, kuvioiden yhteen laskettu minimiala taimikon varhaishoitokohteilla on 1 ha.

Nuoren metsän hoito

Tukea voidaan myöntää varttuneen taimikon perkaukseen ja harvennukseen sekä verhopuuston poistoon ja harvennukseen. Tukea voidaan myöntää myös nuoren metsän kunnostukseen, jos toimenpide ei ole kaupallisesti kannattava. Lisäksi tukea voidaan myöntää edellä mainittujen töiden yhteydessä kaadetun pienpuun keräämiseen.

Nuoren metsän hoidon tuki on 230.00 euroa/hehtaari. Ehtoina mm. kasvatuskelpoisen puuston keskipituus työn jälkeen on oltava yli 3 m. Työn jälkeinen kasvatettavien puiden tiheys enintään 3 000 runkoa/ha. Nuoren metsän hoitokohteilla yhden kuvion minimikoko on 0.5 ha, kuvioiden yhteen laskettu minimiala on 2 ha.

Nuoren metsän hoitokohteen pienpuun korjuutuki 200 euroa/hehtaari. Korotetun tuen edellytys on, että pienpuuta kerätään kuviokohtaisesti ja tasaisesti vähintään 35 kiintokuutiota hehtaarilta (Etelä-Suomessa).

Hoitotyöt tulee tehdä metsäalan hyvän ammattikäytännön mukaisesti. Tuen myöntämisen edellytyksenä on yllä olevien kriteerien lisäksi, että kohteelle ei käsittelyn jälkeen jää välitöntä hoidon tarvetta.

Hoito- ja kunnossapitovelvollisuus

Maanomistaja, jolle on myönnetty tukea nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, suometsän hoitoon tai metsätien tekemiseen, on velvollinen huolehtimaan toimenpiteen kohteena olleen alueen tai metsätien hoidosta ja kunnossapidosta 10 vuotta toimenpiteelle myönnetyn tuen loppuun maksamisesta. Maanomistaja, jolle on myönnetty tukea taimikon varhaishoitoon, on velvollinen huolehtimaan toimenpiteen kohteena olevan alueen hoidosta ja kunnossapidosta 7 vuotta toimenpiteelle myönnetyn tuen loppuun maksamisesta. Kunnossapidon kohteena olevaa aluetta ei saa alkaa käyttää siten, että alueen käyttö metsätaloudelliseen tarkoitukseen olennaiselta osin estyy.

Kemera-lain tulevaisuus

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 11.3.2019 työryhmän laatimaan esiselvityksen metsätalouden kannustejärjestelmästä 2020-luvulla. Työryhmän toimikausi jatkuu 31.12.2020 asti. 

Kansallinen metsästrategia 2025:ssa todetaan, että uuden metsätalouden kannustejärjestelmän tulee kannustaa yksityismetsänomistajia aktiiviseen ja oikea-aikaiseen metsän- ja luonnonhoitoon. 

Antti Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että ”kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä uudistetaan painottaen aktiivista ja oikea-aikaista metsien hoitoa ja luonnonhoitotoimia sekä ottaen huomioon hiilensidonnan kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen. Järjestelmään sisältyy metsätieverkon ylläpito”.

Lähde: Suomen Metsäkeskus ja Maa- ja metsätalousministeriö