Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus TOIMINTASUUNNITELMA 2024

siikalakeus

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus ry

TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2024 JA SEN MUUTOKSET

Kilpailu metsäpalvelumarkkinoilla ja puukaupassa kiristyy entisestään. Toimintaympäristön asettamat paineet ja eri tahojen vaatimukset metsien käsittelylle kasvavat. Metsien merkitys hiilinieluna ja -varaston kasvaa entisestään. Samaan aikaan metsien hyödyntäminen niin raaka-aineena kuin energialähteenä lisääntyy. Näiden osittain erisuuntaisten tarpeiden yhteen sovittaminen tulee olemaan haastavaa. Euroopan unioni pyrkii entisestään lisäämään vaikutusvaltaansa metsä- ja ympäristöasioissa. Yleinen kiinnostus metsiä kohtaa kasvaa ja samalla oikean tiedon levittämisen merkitys korostuu.

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus suhtautuu positiivisesti metsänhoitoyhdistysketjun asettamaan tavoitteeseen rakennekehityksestä. Emme ole aktiivisesti rakentamassa maakunnallista metsänhoitoyhdistystä, mutta emme toimi myöskään jarruna tälle kehitykselle. Toimintaamme ohjaa yhdistyksen valtuuston laatima Strategia 2022–2027.

Metsänhoitoyhdistykset ottivat vuonna 2023 käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja tämän järjestelmän kehittäminen yhdistyskenttää palvelevaksi ohjelmistoksi alkaa vuonna 2024.

Vuoden 2023 alkupuoliskolla jatkunut kustannusten nopea nousu rasitti yhdistyksen taloutta. Kohonneisiin kustannuksiin vastaaminen myyntihintoja vastaavasti nostamalla ei mahdollistunut kilpailutilanteen takia.

MARKKINOINTI JA JÄSENVIESTINTÄ

 • Jatkamme aktiivista ja tiivistä yhteydenpitoa jäsenistöön suorilla yhteydenotoilla ja meneillään olevien toimeksiantojen aktiivisella hoidolla.
 • Metsänomistajat lehti ilmestyy jäsenistölle kolme kertaa vuodessa, osa lehdistä ilmestyy valtakunnallisina julkaisuina yhteistyönä MHYP toimesta, syksyllä 2024 ilmestyy jäsenlehden vaalinumero. Hyödynnämme Mhy-vaalit myös omassa markkinoinnissamme.
 • Hyödynnämme tekstiviestejä jäsenviestinnässä.
 • Markkinoimme OmaMetsä -jäsenpalvelua. Hyödynnämme OmaMetsän mahdollisuuksia jäsenvuorovaikutuksessa ja jäsenpalveluissa.
 • Jatkamme vuonna 2023 aloitettua, hyvin menestynyttä jäsenhankintakampanjaa.
 • Tarjoamme metsänomistajien tavoitteiden mukaisia metsänkäsittelymenetelmiä. Kerromme asiakkaille vaihtoehtoisista metsänkäsittelymenetelmistä ja niiden mahdollisuuksista.

PUUMARKKINAT

 • Kannustamme jäseniä käyttämään metsänhoitoyhdistyksen palveluita puukaupan kilpailutuksessa ja tarjousten vertailussa.
 • Kuitupuun käytön monipuolistuessa ja käyttökohteiden lisääntyessä korostuu puukaupan kilpailutuksen ja katkontatiedon merkitys sekä hakkuun ja katkonnan seuranta ja valvonta.
 • Vahvistamme metsänomistajien markkinatietoisuutta hintaseurannan, katkonta-aineiston ja puukaupan markkinaraportoinnin avulla.
 • Korostamme puukaupan suunnittelun yhteydessä korjuuvalvonnan tärkeyttä.

PEFC-METSÄSERTIFIOINTI

 • Uudistunut PEFC- standardi otettiin käyttöön vuonna 2023.
 • Toimihenkilöitä koulutetaan ja perehdytetään uuden PEFC-standardin edellyttämiin metsien hoito- ja käyttötoimenpiteisiin. Markkinoidaan myös metsänomistajille Sertiseriffin suorittamista.
 • Sisäisen auditoinnin osalta jatketaan vuoden 2023 aikana toimivaksi todettua toimintamallia, jossa kesäharjoittelijan pääasiallinen työpanos käytetään sisäisen auditoinnin tekemiseen.
 • Oman toiminnan tarkastelua ja jatkuvaa kehittämistä jatketaan. Toiminnan laadullisessa tarkastelussa hyödynnetään asiakas- ja viranomaispalautteita sekä PEFC-auditoinnin että sisäisen auditoinnin tuloksia. Toiminnan laadullinen kehittäminen on keskeinen osa kestävän metsätalouden harjoittamista ja edistämistä.

EDUNVALVONTA

 • Osallistumme maakunnallisiin, kunnallisiin ja alueellisiin maakäyttö- ja kaavoitushankkeisiin ja vaikutamme siihen, että metsänomistajien ja metsätalouden toimintaedellytykset säilyvät.
 • Osallistumme tarvittaessa tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeiden maanvuokrasopimusneuvotteluihin metsänomistajien valtuuttamana.
 • Vaikutamme MTK:n kautta siihen, että kotimainen metsä-, ympäristö- ja maankäyttölainsäädäntö perustuu metsänomistajien valinnanvapaudelle.

METSIEN VAPAAEHTOINEN SUOJELU JA METSÄLUONNON HOITOHANKKEET

 • Tiedotamme metsänomistajille vapaaehtoisen metsien suojelun mahdollisuuksista. Metsänomistajille kerrotaan heidän metsissään olevista METSO- ja HELMI-ohjelmiin soveltuvista kohteista. Huomioimme metsäluonnon monimuotoisuuden ja metsien eri käyttömuodot kaikessa toiminnassamme lakien, metsän käsittelyohjeiden ja PEFC-sertifioinnin vaatimusten mukaisesti.

METSIEN KESTÄVÄ HOITO JA KÄYTTÖ

 • Kehitämme osaamistamme ja palveluitamme tulevan METKA-järjestelmän mukaiseksi.
 • Kiinnitämme huomiota PEFC-sertifioinnin mukaisten varhaishoidon, taimikonhoidon ja kulotuksen määrien saavuttamiseen. Taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsien hoitotyöt ovat ensisijaisen tärkeitä metsien kasvukunnon, hiilen sidonnan ja ilmastokestävyyden varmistamiseksi. Huomioimme kaikessa toiminnassamme metsätuholain vaatimukset ja toimimme niiden mukaisesti.

JÄRJESTÖTOIMINTA

 • Toimimme ja vaikutamme yhdessä tuottajayhdistysten ja -liittojen kanssa erityisesti kunnallisissa kaavoitus- ja maankäyttöhankkeissa sekä alueellisissa hirvieläinkantatavoitteissa.
 • Vaikutamme valtakunnallisen metsänomistajat-strategian sekä yhdistyksen oman strategian toimeenpanolla yhtenäisen ja vahvan metsänhoitoyhdistyskentän saavuttamiseksi.

METSÄNHOITOYHDISTYS SIIKALAKEUDEN TOIMINTASUUNNITELMAN KESKEISET TAVOITTEET

 1. YHTEYDENPITO METSÄNHOITOYHDISTYKSEN JÄSENIIN

Tavoitamme metsänhoitoyhdistyksen jäsenistä vähintään 50 % henkilökohtaisesti vuoden 2024 aikana. Yhteydenotoista 30 % johtaa palvelun tilaukseen  yhdistykseltä. Markkinoimme yhdistyksen jäsenyyttä aktiivisesti ei-jäsenille. Pidämme yhdistyksen jäsenrekisterin ajan tasalla. Keräämme säännöllisesti tietoa jäsenien ja asiakkaiden mielipiteistä ja odotuksista asiakaspalautteiden ja -kyselyiden avulla.

A.1.) TOIMENPITEET TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI

Aluevastaavat metsäasiantuntijat ottavat yhteyttä jäseniin metsäasioissa puhelimella, sähköpostilla, tekstiviestillä tai henkilökohtaisesti tapaamalla. Vuonna 2023 aloitettua jäsenhankintakampanjaa jatketaan myös vuonna 2024.Tekstiviesteillä ja sähköisellä jäsenkirjeellä tavoitetaan lähes kaikki jäsenmetsänomistajat. Sähköiset palvelut, OmaMetsä ja Oiva ovat tärkeässä roolissa yhteydenpidossa. Erilaiset koulutustilaisuudet, metsätaitokilpailut ym. hyödynnetään aktiivisesti mahdollisuutena tavoittaa metsänomistajajäseniä. Jäsenrekisterin ylläpidosta vastuu on metsäasiantuntijoilla ja jäsensihteerillä. Olemme mukana ketjun yhteisessä jäsenlehdessä sekä Pohjois-Suomen Metsänhoitoyhdistysten yhteisesti järjestämissä tapahtumissa.

 • METSÄNHOITOYHDISTYKSEN PUUKAUPALLISEN OTTEEN VAHVISTAMINEN

Metsänhoitoyhdistyksen tekemien puunmyyntisuunnitelmien osuus yhdistyksen toimialueen yksityismetsistä myydystä puusta nostetaan 60 prosenttiin ja valtakirjalla myydyn puun osuus 40 prosenttiin. Yhdistyksellä on käytössään tarkka tieto alueen puumarkkinoista, muun muassa hinta- ja katkontatietoa on kattavasti.

B.1) TOIMENPITEET TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI

Valtakirjakauppojen osuutta nostetaan markkinoimalla metsänhoitoyhdistyksen kat kontatietämystä ja korostamalla puukaupan kilpailutuksen merkitystä. Hintatietoutta ylläpidetään valtakunnallista puumarkkinabarometriä hyödyntämällä ja ajantasaisella hintaseurannalla.

Vuoden 2024 alkupuolisko vaikuttaa mekaanisen metsäteollisuuden osalta varsin haasteelliselta. Sen sijaan kemiallinen metsäteollisuus lisännee puun käyttöä varsinkin Pohjois-Pohjanmaan alueella. Energiapuun osalta näkymät ovat varsin positiiviset tulevalle vuodelle.

 • METSÄOMAISUUDEN HOITO-, SPV- JA LKV-PALVELUT

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus tarjoaa alueensa metsänomistajille metsäomaisuuden kokonaisvaltaiset hakkuu- ja hoitopalvelut sekä SPV- ja LKV-palvelut metsänomistajan tavoitteet ja arvot huomioiden. Taimesta tukkipuuhun ja metsätila tuleville sukupolville.

C.1.) TOIMENPITEET TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI

Metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa on ammattitaitoista henkilöstöä ja urakoitsijoita. Henkilöstön ja yrittäjien ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään kouluttautumisella. Toimimme osana metsänhoitoyhdistys- ja metsätilat ketjua. Toiminnassamme        toteutetaan ketjun mukaisia palvelukuvauksia. Markkinointi ja myynti on aktiivista ja suunniteltua.

Ajankohtaista

 1. Tule meille töihin!

  Tule meille töihin!

  Siikalakeus

  Lue lisää
 2. Pohjois-Suomen puukauppakatsaus 5/2024

  Pohjois-Suomen puukauppakatsaus 5/2024

  Siikalakeus

 3. Taustaa valtuustovaaleista

  Taustaa valtuustovaaleista

  Siikalakeus

2024 © Metsänhoitoyhdistykset