Säästöpuiden valintaa kannattaa tehdä jo taimikonhoidossa

30.5.2018

Jos taimikonhoidossa ja harvennuksissa on poistettu kaikki vähäarvoinen puu, joudutaan päätehakkuussa jättämään arvokkaita tukkeja säästöpuiksi. Niinpä varhaisessa vaiheessa tehdyillä säästöpuuvalinnoilla säästetään satoja euroja hehtaaria kohden.

Metsänhoitoyhdistys Savotta ja Suomen metsäkeskus järjestivät metsänomistajille säästöpuukävelyn Nilsiässä. Metsäkävelyllä tutustuttiin metsänkierron eri vaiheisiin ja pohdittiin, mikä on säästöpuuvalinnan taloudellinen ja luonnonhoidollinen merkitys.

Säästöpuita jätetään hakkuissa lisäämään metsien monimuotoisuutta. Ne turvaavat sekä vanhan metsän että lahopuusta riippuvaisen lajiston siirtymisen seuraavaan puusukupolveen. Tärkeää siis on, että hakkuissa jätetyt säästöpuut pysyvät metsässä eikä niitä korjata seuraavissakaan hakkuissa. Myös myrskyissä kaatuneiden säästöpuiden annetaan lahota paikallaan. Lahopuut eivät enää aiheuta hyönteistuhoriskiä. Säästöpuuryhmät ovat myös riistalle hyviä suoja- ja ruokailupaikkoja.

PEFC-metsäsertifioinnin mukaan säästöpuita on jätettävä kasvatus- ja uudistushakkuissa vähintään 10 kappaletta hehtaarille. ”Metsälajisto ei vaadi kaikkein parhaimpia tukkipuurunkoja elinpaikakseen. Sen sijaan vanhat haavat, raidat, tuomet ja osaksi lahonneet tai runkovikaiset puut ovat oikein sopivia säästöpuita. Pääasia on, että säästöpuiksi jätetään myös järeää puuta”, korostaa metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija Jarmo Laitinen.

Säästöpuiden valintaan kannattaa paneutua jo taimikonhoitovaiheesta lähtien. Mhy Savotan metsäasiantuntija Pekka Varis ehdottaa, että esimerkiksi ojanpenkalle voi jättää pätkän taimikkoa raivaamatta ja antaa lehtipuiden kasvaa. Samoin ensiharvennuksessa jätetään sopivia puuyksilöitä kasvamaan tulevaisuuden säästöpuiksi. Kun harvennuksen tai uudistushakkuun aika tulee, niin metsässä on myös taloudellisesti arvottomampia, mutta monimuotoisuuden kannalta hyvin arvokkaita puita säästöpuiksi. Tällöin säästöpuiksi ei tarvitse jättää arvokkaita tukkirunkoja. Metsänomistajalle pitkäjänteinen suunnittelu tuo satoja euroja tilipussiin.  

Jarmo Laitinen kehottaakin metsänomistajia lähtemään säästöpuukävelylle. Metsässä kannattaa pohtia sopivien säästöpuuryhmien sijaintia ja etenkin ennen hakkuuta merkata jätettävät puut kuitunauhoin. Sen jälkeen on hyvä ilmoittaa toimijoille, että merkatut säästöpuut jätetään hakkuussa. Pekka Varis komppaa, että merkkaaminen helpottaa myös hakkuukoneen kuljettajan työtä ja hakkuualalle jäävät juuri metsänomistajan valitsemat puut lisäämään monimuotoisuutta.     

Lisätietoa säästöpuiden jättämisestä saat omalta metsäasiantuntijaltasi. Yhteystietomme löydät täältä»