Puukauppakatsaus – puun ostajien varastot ovat kasvaneet

19.12.2018

Puukaupassa on ollut Pohjois-Suomessa ennätysvilkas vuosi. Tammi-marraskuussa Pohjois-Suomen ostomäärä oli neljänneksen edellisvuotta suurempi: 7 991 000 m3 (2017: 6 324 000). Pohjois-Pohjanmaalla puukauppa on 20 % edellisvuotta edellä, 4 041 000 m3 (2 861 000).

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan alueella puukaupan lukemat ovat valtakunnallisia ja pohjoissuomalaisia lukuja paremmat, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara. Joulukuun puoliväliin mennessä olemme leimanneet 1 145 000 m3. Puukauppa on valtakunnallisesti jatkunut erittäin vilkkaana ja meilläkin kohtuullisesti. Kuluvan vuoden leimausmäärä on 33 % vuosikymmenen keskiarvoa korkeampi.

 

Metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaan havutukkien kysyntä on kokonaisuutena kuitenkin jo heikentynyt ja muiden puutavaralajien kysyntä-tarjontatilanne säilyi kokonaisuudessaan ennallaan edelliseen kuukauteen verrattuna. Vilkkaimman kysynnän vaihe tässä huippusuhdanteessa näyttää siis olevan ohi.

 

Puumarkkinatilanne vaihtelee ostajittain, osa puunostajista on jo talvileimikkonsa ostanut, mutta toisaalta joku toinen puunostaja taasen ei ole talvileimikkokauppaansa vielä aloittanut. Puunhintataso on viime viikkoina ollut laskeva, mutta se johtuu siitä, että nyt kauppaa on tehty talvileimikoista, joiden hintataso on aina heikompi kuin kesäkorjuukelpoisissa leimikoissa. Kesäkorjuukelpoisissa päätehakkuuleimikoissa mänty- ja kuusitukin keskihinnat olivat meillä noin 65 euron tasossa ja nyt talvileimikoissa hintataso on ollut 62 euron tasossa. Talvileimikoissakin hintataso on yllättävän hyvä, esimerkiksi mänty- ja kuusitukkipuun hinnat ovat päätehakkuulla 7-8 euroa tavanomaista paremmat selvittää Kilpivaara.

 

Sahatavaran markkinatilanne on heikentynyt

 

Sahatavaralla lähiajan markkinanäkymä on heikko. Vientimäärät ovat laskeneet jo pitkään, sahatavaran markkinahinnat ovat heikentyneet ja valmiin sahatavaravaraston ovat kasvaneet. Sahatavaran heikentynyt markkinanäkymä vaikuttaa myös sahateollisuuden puusta maksukykyyn.

 

Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus ja puusta maksukyky sen sijaan on erinomainen. Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tilastojen perusteella Suomessa toimiva massa- ja paperiteollisuus teki vuonna 2017 liiketulosta noin 38 euroa jalostettua puuraaka-ainekuutiometriä kohden. Kaikkien puukauppaa harkitsevien metsänomistajien on tärkeää pitää tämä asia muistissa. Havusellun dollarimääräinen markkinahinta kääntyi 87 viikon nousun jälkeen lievään laskuun, mutta hintataso on yhä erittäin korkea.