Puukauppa jatkuu vilkkaana – edellinen huippusuhdanne ohitettiin leimausmäärässä

20.11.2018

Kuluvan vuoden puukauppa jatkui lokakuussakin vilkkaana. Tammi-lokakuussa Pohjois-Suomen ostomäärä oli lähes neljänneksen edellisvuotta suurempi: 6 689 000 m3 (2017: 5 445 000). Pohjois-Pohjanmaalla alkuvuoden puukauppa on 19 % edellisvuotta edellä, 3 395 000 m3 (2 861 000).

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan alueella ylitettiin leimausmäärässä vuoden 2007 taso jolloin oli edellinen puumarkkinoiden huippusuhdanne. Marraskuun puoliväliin mennessä olemme leimanneet 1 043 000 m3, mikä on hieman enemmän kuin alkuvuoden 2007 leimausmäärä, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara. Kuluvan vuoden leimausmäärä on 33 % vuosikymmenen keskiarvoa korkeampi.

Suomessa toimivan massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus ja puusta maksukyky on osavuositulosten perusteella erinomainen. Hyvän kannattavuuden taustalla on ennen kaikkea sellun hyvä markkinatilanne. Liiketulosta on kuluvana vuonna syntynyt arviolta yli 30 euroa jalostettua puuraaka-ainekuutiometriä kohden. Tästä huolimatta kuitupuun hintakehitys Suomessa on kuluvana vuonna ollut vaatimaton sekä naapurimaidemme että tuontipuun hintoihin verrattuna. Puumarkkinatilanne vaihtelee ostajittain, osa puunostajista on jo talvileimikkonsa ostanut, mutta toisaalta joku toinen puunostaja taasen ei ole talvileimikkokauppaansa vielä aloittanut. Puunhintataso on viime viikkoina ollut laskeva, mutta se johtuu siitä, että nyt kauppaa on tehty talvileimikoista, joiden hintataso on aina heikompi kuin kesäkorjuukelpoisissa leimikoissa. Toisaalta hintataso talvileimikoissa on hyvä verrattuna vuodentakaiseen, esimerkiksi mänty- ja kuusitukkipuun hinnat ovat päätehakkuulla 7-8 euroa tavanomaista paremmat selvittää Kilpivaara.

Sahatavaran markkinatilanne on heikentynyt – puun ostajien varastot ovat kasvaneet

Sahatavarakaupassa lähiajan markkinanäkymä ja toimialan kannattavuustilanne sen sijaan on selvästi aikaisempaa heikompi. Talvikuukausina sahatavaran kysyntä tosin laskee kausiluontoisestikin. EK:n tuoreessa suhdannebarometrissä puutuoteteollisuus arvioi lähiajan näkymänsä poikkeuksellisen negatiivisiksi. Sahatavaran hinta on romahtanut USA:ssa ja hinta on kääntynyt laskuun myös Saksassa. Keski-Euroopassa kirjanpainajan tuhoamien tukkien sahaus heijastuu myös kuusisahatavaramarkkinoille. Sahatavaramarkkinoiden notkahdus jäänee kuitenkin tilapäiseksi, sillä pidemmän aikavälin kysyntäarviot sahatavaralle ennakoivat voimakasta kasvua. Lisäksi valmiin sahatavaran varastot ovat tällä hetkellä alhaiset.

Puukaupan onnistumiseen ei ole oikotietä: kilpailutus ja katkonnan valvonta

Metsäteollisuuden tuotantolukujen, puukauppa- ja markkinahakkuumäärien sekä puun tuonnin perusteella puun ostajien varastot ovat selvästi kasvaneet viime vuodesta. Metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaan kaikille puutavaralajeille, sekä tukille että kuidulle, on kokonaisuudessaan edelleen melko hyvin kysyntää. Vilkkaimman kysynnän vaihe kuluvan vuoden puukaupassa näyttää kuitenkin olevan ohi.

Puukauppaa harkitsevien metsänomistajien kannattaa toimia vallitsevan puumarkkinatilanteen mukaisesti. Paikallinen puun kysyntä- ja hintatilanne vaihtelee tällä hetkellä runsaasti, joten metsänomistajien on järkevää tarkistaa puukauppatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Jokaisen puukaupan onnistumisessa kilpailutus ja katkonnan valvonta ovat avainasemassa.