Ilmastoviisaan metsänhoidon viisi vinkkiä

11.10.2021

Ilmastoviisaassa metsänhoidossa pidetään huolta määrätietoisesti puuston elinvoimaisuudesta ja hyvästä kasvukunnosta. Hyvin hoidettu, elinvoimainen, terve ja hyvässä kasvukunnossa oleva metsä toimi parhaiten tehokkaana hiilinieluna ja kykenee sopeutumaan paremmin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin ääreneviin sääoloihin ja tuhoriskeihin. Metsien monimuotoisuutta parannetaan lisäämällä sekapuustoisuutta millä saadaan vähennettyä tuhoriskejä tilanteissa, joissa tuho kohdistuu metsikön yhteen puulajiin. Kasvu pidetään suurempana kuin poistuma.

1. UUDISTA METSÄ RIPEÄSTI

 • suunnittele ja valitse uudistamistapa huolella kohteen kasvupaikan ja olemassa olevan puuston mukaan
 • valitse sopivin maanmuokkausmenetelmä välttäen tarpeettoman voimakasta maaperän  käsittelyä
 • uudista metsä ripeästi muokkauksen jälkeen
 • käytä metsänviljelyssä jalostettua siemen- ja taimimateriaalia ja valitse puulaji kasvupaikan ja maalajin mukaanjalostetun materiaalin käyttö lisää 15-20% puuston kasvua
 • vältä kuusen istuttamista liian kuiville paikoille
 • tarkista taimien kunto vähintään keväisin ja syksyisin muutaman vuoden ajan, täydennysviljely ja heinäys tarvittaessa.

2. TAIMIKON - JA NUORENMETSÄNHOITOTYÖT AJOISSA

 • varhaisperkaus eli taimen kasvua haittaavan lehtipuuston poisto ja varsinainen taimikonhoito eli taimikon harvennus oikeaan tiheyteen ajoissa
 • terve ja hyvin kasvava taimikko kestää parhaiten muuttuvia oloja       
 • huolehdi nuorenmetsän harvennus ajoissa, ettei puusto pääse riukuuntumaan. Vaarana lumi- ja tuulituhot sekä aikanaan pienempi tukkipuuosuus

3. LANNOITUS KUNNOSTUSOJITUS JA METSÄTEIDEN KUNTO

 • lannoittamalla korjataan ravinnepuutokset esim. turvemaille tuhka, boorinpuutoksesta kärsivälle metsälle boori. Vain näin toimimalla huolehdit ravinnepuutoksesta kärsivän metsän elinvoimaisuudesta ja kestävyydestä ilmastonmuutoksen tuomia tuhoja vastaan
 • kasvatuslannoitus kangasmaille muutaman vuoden kuluttua harvennuksen jälkeen
 • saadaan lisäkasvua, aikanaan saatava tukkipuuosuus on suurempi
 • vain tarpeelliset kunnostusojitukset, tuottamattomien soiden ennallistaminen
 • metsäteiden kunnosta tulee pitää huolta, koska teiden on kestettävä sateisten syksyjen ja lauhojen talvien kelirikot

4. LISÄÄ METSÄSI MONIMUOTOISUUTTA

 • suosi sekapuustoisuutta perustamalla sekapuumetsikkö tai säästämällä luontaisesti syntyneitä taimia taimikonhoidossa ja harvennuksissa
 • havupuumetsikössä oleva lehtipuusekoitus parantaa tuhonkestävyyttä
 • jätä eläviä säästöpuita, lahopuuta ja reunavyöhykkeitä
 • riistalle riistatiheiköt vähempiarvoisiin kohtiin, suunnittele säästöpuuryhmän paikka valmiiksi ja jätä se koskematta koko metsänkierron ajaksi
 • biologinen monimuotoisuus auttaa metsää sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin
 • käytä eri hakkuumenetelmiä monipuolisesti niille soveltuvilla kohteilla, harvennus ja myöhemmin päätehakkuu sopivat yhdelle kohteelle, jatkuva kasvatus kenties toiselle
 • sopeuta kiertoaikaa puuston kunnon mukaisesti sillä erilaisten tuhojen riski kasvaa, kun puusto vanhenee

5.  METSITÄ

 • lisää metsäpinta-alaa metsittämällä maatalouskäytön ulkopuolella olevat peltoheitot, entiset maanottoalueet, johtolinjat, vanhat turpeenottoalueet