Valtuuston syyskokouksen tiedote - jäsenmaksut säilyvät ennallaan

13.12.2018

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan valtuusto piti syyskokouksen 12.12.2018 Joensuussa.

Kokouksessa vahvistettiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Liiketoiminnan liikevaihdoksi arvioidaan noin 10 miljoonaa euroa ja varsinaisen toiminnan tulokseksi 200 000 euron ylijäämää. Toiminnan painopisteet ovat asiakkuuksien hoidossa ja puukaupan kilpailun edistämisessä sekä metsätieverkoston parantamisessa. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan.

Metsäsektorin myönteinen suhdanne jatkuu vuonna 2019

Suomen talouden noususuhdanne jatkuu, vaikka kasvu vuonna 2019 ennusteiden mukaan hidastuukin. Kartongin, sellut ja sahatavaran vienti vetää edelleen. Myös painopapereiden tuotannossa ja viennissä Suomi on maailmanmarkkinoilla kilpailukykyinen.

Kotimaista puuta käytetään enemmän kuin koskaan vuonna 2019. Hakkuumäärien ennustetaan säilyvän ennätystasolla ja kantohintojen pysyvän suunnilleen ennallaan. Yksityismetsien kantorahatulojen arvioidaan kasvavan puunhintojen ja hakkuumäärien kehityksen myötä 2-3 % ja yltävän noin 2,3 miljardiin euroon.

Metsänhoitoyhdistyksellä on tärkeä rooli teollisuuden raaka-ainehuollossa, sillä valtaosa yksityismetsien puusta lähtee liikkeelle mhy:n laatiman puunmyyntisuunnitelman kautta. Puukauppojen kilpailuttaminen on kaikkien metsänomistajien yhteinen etu. Tällä hetkellä iso osa kaikista yksityismetsien puukaupoista myydään mhy:n puukaupan toimeksiantopalvelun kautta. Kilpailu on kiristynyt merkittävästi teollisuuden korkeiden puunkäyttömäärien johdosta. Metsänomistajien kannattaa hyödyntää tilanne kilpailuttamalla puunostajat ja hakea paras markkinahinta leimikosta.

Mhy Pohjois-Karjalan alueen yksityismetsien puun myyntimääräksi arvioidaan ensi vuonna 3,8 milj. m3. Tämä tarkoittaa noin 135 miljoonan euron kantorahatuloja metsänomistajille Pohjois-Karjalassa.

Maakunnan vahvuutena nähdään hyvät metsävarat sekä hakkuumahdollisuudet, joita voidaan edelleen kasvattaa. Asiantuntijapalveluiden kysyntä kasvaa edelleen. Tähän Mhy Pohjois-Karjala vastannut vahvistamalla metsätiet ja ojat -palveluja sekä rekrytoimalla uusia toimihenkilöitä.

Mhy Pohjois-Karjalan hallitukseen vuosille 2019-2020 valittiin seuraavat jäsenet:                          

Kuronen Mika, Tohmajärvi
Nevalainen Ilpo, Valtimo
Nevalainen Jarmo, Juuka
Otronen Päivikki, Liperi
Pennanen Päivi, Kesälahti
Ryynänen Timo, Lieksa
Tanskanen Paavo, Polvijärvi
Timonen Jaana, Kitee
Vaittinen Ari, Rääkkylä
Vatanen Timo, Joensuu

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Pekka Nuutinen puh. 040 5164836, pekka.nuutinen@mhy.fi