Mhy Pohjois-Karjalan valtuuston kevätkokouksen tiedote

09.4.2019

Metsänhoitoyhdistykselle vuosi 2018 oli varsin työntäyteinen. Puukauppa kävi lähestulkoon ennätyksellistä tahtia ja metsänhoitotöitäkin toteutettiin varsin paljon. Oman erityisen leimansa vuoteen toivat alkutalven pahat lumituhot. Vahinkoarvioiden teko työllistikin runsaasti metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöitä. Metsänhoitoyhdistys uudisti vuoden 2018 alusta toimintatapaansa siten, että toimialue jaettiin viiteen alueelliseen metsätiimiin. Lisäksi tehtiin erillinen metsävaratiimi, joka tuottaa kiinteistönvälitys- ja arviointipalvelut. Metsätiimeissä metsäasiantuntijat pystyvät nyt keskittymään tiiviimmin metsänomistajien palvelemiseen. Metsäesimiehet puolestaan vastaavat töiden toteutuksesta aiempaa laajemmalla alueella.

Metsänhoitoyhdistyksen taloudellinen asema on vakaa. Yhdistyksen liikevaihto oli 10,3 milj. euroa ja konserniyhtiö Karjalan Metsätilojen kanssa yli 16 miljoonaa euroa. Metsänhoitoyhdistys työllisti metsureita, yrittäjiä ja toimihenkilöitä yli 200 htv.

Mhy Pohjois-Karjalan alueen yksityismetsien puunmyyntimäärä oli viime vuonna 3,78 milj. m3. Kasvua tässä oli edellisvuoteen 27 %. Puukauppatuloja yksityismetsänomistajille kertyi kaikkiaan noin 117 milj. euroa. Valtion Kemera-rahoitusta pohjoiskarjalaisille metsänomistajille maksettiin viime vuonna noin 2,2 milj.euroa.  

Puukauppaa käytiin kaikenlaisista kohteista suhteellisen tasaiseen tahtiin, joskin kysytyimpiä olivat perinteiseen tapaan kangasmailla sijaitsevat havutukkivaltaiset avohakkuuleimikot. Myös harvennusleimikoiden kysyntä oli hyvä ja kuitupuun hinta kehittyikin metsänomistajien näkökulmasta suotuisasti. Puukaupan hintahuippu saavutettiin aivan loppuvuodesta.

Metsänhoitoyhdistyksen laatimien puunmyyntisuunnitelmien määrä oli noin 2,1 milj. m3, joka on 31 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä puunmyyntisuunnitelmista metsänomistajat valtuuttivat metsänhoitoyhdistyksen kilpailuttamaan ja valvomaan noin 2800 puukauppaa, joka tarkoittaa reilua 1,5 milj. m3 myytyä puuta. Puukaupan toimeksiantopalvelu sisältää mm. puukaupan kilpailutuksen, tarjousvertailun, puukaupan tekemisen, korjuun valvonnan ja mittaustodistuksen hyväksymisen. Metsänhoitoyhdistyksen puukauppapalveluitten osalta kehityssuunta on näiden lukujen perusteella positiivinen ja kasvava. Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun kautta puuta korjattiin reilu 150 000 m3 sisältäen myös energiapuun. Korjuupalvelu siirrettiin vuoden 2018 alusta metsänhoitoyhdistyksen omistaman Karjalan Metsätilat Oy LKV:n toteutettavaksi.

Kysyntätilanteesta riippumatta puukauppojen kilpailuttamiseen ja erityisesti kuitupuun hintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kilpailuttamalla puukaupan saa hyvän lisätilin. Puukaupan kilpailuttamisen ja katkonnan vaikutus puukaupan taloudelliseen lopputulokseen on keskeinen.

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Metsänomistajien järjestäytymisaste metsänhoitoyhdistykseen on pysynyt suhteellisen korkeana. Noin 70% eli vajaa 13 000 metsänomistajaa on maksanut jäsenmaksunsa. Metsänomistajan päätökseen jäsenyyden suhteen vaikuttaa merkittävästi, kuinka hyvin yhdistys onnistuu toiminnassaan, asiakaspalvelussaan ja viestinnässään. Saadun asiakaspalautteen ja jäsenmäärän kehityksen perusteella yhdistys on onnistunut toiminnassaan hyvin.

Metsätalouden ja puukaupan tulevaisuus toimialueella näyttää kaikkiaan hyvinkin valoisalta. Tehdyt metsäteollisuuden investoinnit ovat nostaneet puunkäyttöä, joka näkyy Pohjois-Karjalankin puukauppamarkkinoilla.  Lisäksi suunnittelupöydillä on useita metsäteollisuuden suurinvestointeja eri puolilla maata. Näillä on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia myös alueellemme.

Alkuvuonna 2019 puukaupan kysyntä on painottunut harvennusleimikoihin, mutta tukkivaltaisten leimikoiden osalta kysyntä on hiipunut. Havukuidun hyvästä kysynnästä johtuen kuitupuun hinta on pysynyt lähes loppuvuoden hintatasolla, mutta tukin osalta hinnat ovat tulleet selvästi alaspäin.

Metsänhoitoyhdistys on säilyttänyt hyvin markkina-asemansa niin puukaupassa kuin metsäpalvelumarkkinoillakin kiristyneestä kilpailusta huolimatta. Tämä ja metsänhoitoyhdistyksen hyvä taloudellinen tilanne luovat erinomaiset lähtökohdat tukea jäsentemme metsätalouden kannattavuutta sekä kehittää yhdistyksen toimintaa vastaamaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Me metsänhoitoyhdistyksessä neuvomme – metsäomistaja päättää!

Lisätietoja johtaja Harri Välimäki p. 050 379 9112

Mhy Pohjois-Karjala toimii koko Pohjois-Karjalan alueella sekä Uukuniemen alueella Etelä-Karjalassa. Yhdistys on yksi toimialueensa merkittävimmistä metsätalouden toimijoista ja tarjoaa metsänomistajille laadukkaita sekä monipuolisia palveluita. Yhdistys työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita yli 200 htv. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalassa päätöksentekijöinä toimivat paikalliset metsänomistajat.