Metsätaloudella pyyhkii hyvin - Valtuuston kevätkokouksen tiedote

10.4.2018

Mhy Pohjois-Karjalan valtuusto piti kevätkokouksen 5.4.2018 Joensuussa

Puukauppavuosi 2017 oli kokonaisuutena kohtalainen, mutta keliolosuhteiltaan haasteellinen. Paras kysyntä kohdistui kuusitukkivaltaisiin päätehakkuuleimikoihin sekä kesäkorjuukelpoisiin havukuituharvennuksiin. Koivukuidun kysyntä piristyi vuoden aikana. Kohtalaisesti sujuneesta puukaupasta huolimatta Pohjois-Karjalan metsistä olisi hakattavissa nykyistä enemmän puuta.

Mhy Pohjois-Karjalan alueen yksityismetsien puunmyyntimäärä oli viime vuonna 3 milj. m3. Toimialueen metsänomistajat saivat puukauppatuloja noin 99,6 milj. euroa. Puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjien urakointitulot olivat noin 50 milj. euroa.  Kemera-rahoitusta Pohjois-Karjalan yksityismetsiin myönnettiin noin 4,4 milj.euroa.

Puunmyyntisuunnitelmien määrä oli noin1,6 milj. m3, joista metsänomistajat antoivat metsänhoitoyhdistyksen kilpailutettavaksi noin 1,1 milj. m3. Puukaupan toimeksiantopalvelu sisältää mm. puukaupan kilpailutuksen, tarjousvertailun, puukaupan tekemisen, korjuun valvonnan ja mittaustodistuksen hyväksymisen. Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun kautta puuta korjattiin 110 000 m3 sisältäen energiapuun.

Puukaupassa todettiin olevan lievä alitarjontatilanne. Pysty- ja tienvarsivarannot ovat alhaisella tasolla. Teollisuuden kuluvan vuoden puun tarve on ennätyksellisellä tasolla. Markkinat vetävät kaikkia metsäteollisuuden tuotteita vahvasti. Kuitupuun kysyntä on vahvistunut voimakkaasti viime syksystä alkaen. Vahvassa kysyntätilanteessa puukauppojen kilpailuttamiseen ja erityisesti kuitupuun hintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kilpailuttamalla puukaupan saa hyvän lisätilin. Puukaupan kilpailuttamisen ja katkonnan vaikutus puukaupan taloudelliseen lopputulokseen on keskeinen.

 

Metsänhoitoyhdistys säilyttänyt hyvin markkina-asemansa

Metsänomistajien järjestäytymisaste metsänhoitoyhdistykseen on pysynyt suhteellisen korkeana. Noin 70% eli hieman vajaa 13 000 metsänomistajaa on maksanut jäsenmaksunsa. Tällä hetkellä yhdistykseen eroavien ja liittyvien määrä on suunnilleen yhtä suuri. Suurin eroamisista johtuu metsänomistuksesta luopumisesta

Metsänomistajan päätökseen jäsenyyden suhteen vaikuttaa merkittävästi, kuinka hyvin yhdistys onnistuu asiakaspalvelussaan ja viestinnässään. Saadun asiakaspalautteen perusteella yhdistys on onnistunut siinä hyvin.

Metsätalouden tulevaisuus näyttää kaiken kaikkiaan valoisalta. Tehdyt ja päätetyt metsäteollisuuden investoinnit ovat nostaneet puunkäyttöä, joka näkyy Pohjois-Karjalankin puukauppamarkkinoilla. Uimaharjun Enocellin 52 miljoonan euron investointipäätös liukosellun tuotantoon sekä BinderHolzin investointi Kevätniemen sahalinjan ja Kaivospuun sahainvestointi turvaavat maakunnan tuotantolaitosten toiminnan tulevaisuudessa.

Alkuvuoden 2018 puukaupan kysyntä painottuu edelleen kuusitukkivaltaisiin leimikoihin. Myös havukuidulle on hyvä kysyntä, joka on näkynyt myös vahvistuneina hintoina. Mäntysahatavaran kohdalla markkinatilanne on haasteellinen. Kuusisahatavaran osalta tilanne näyttää edelleen jatkuvan hyvänä. joka näkyy luonnollisesti puukaupan painottumisena kuusitukkileimikoihin. Energiapuun osalta markkinatilanne Pohjois-Karjalassa ei ole parantunut, markkina on huono.

Näyttää siltä, että metsänhoitoyhdistys on säilyttänyt hyvin markkina-asemansa metsäpalvelumarkkinoilla kiristyneestä kilpailusta huolimatta. Etenkin asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkaa kasvuaan. Tämä ja metsänhoitoyhdistyksen hyvä taloudellinen tilanne luo hyvät lähtökohdat kehittää toimintaa edelleen. Tulevaisuuden haasteita luovat digitaalisuuden uudet toimintatavat ja metsänhoitoyhdistyksen kyky pysyä mukana kehityksessä. Toimintamallit palvelutuotannossa saattavat muuttua yllättävän nopeasti.

Taloudellisesti vuosi 2017 toteutui budjetoitua paremmin. Liiketoiminnan liikevaihto oli 13,1 milj. euroa ja metsänhoitoyhdistyksen tulos oli ylijäämäinen. Metsänhoitoyhdistys työllisti metsureita, yrittäjiä ja toimihenkilöitä 250 htv.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Pekka Nuutinen puh. 040 516 4836

Mhy Pohjois-Karjala toimii Pohjois-Karjalan sekä Uukuniemen alueella Etelä-Karjalassa. Yhdistys on maakunnan yksi merkittävimmistä metsätalouden toimijoista ja tarjoaa metsänomistajille laadukkaita sekä monipuolisia palveluita. Yhdistys työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita 250 htv. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalassa päätöksentekijöinä toimivat paikalliset metsänomistajat.