Kesäloma rauhoittaa puukaupan - Luke ennustaa uusia ennätyshakkuita

29.6.2017

Puukaupan reipas kasvuvauhti on selvästi tasaantunut viime viikkojen aikana. Kesäkuun puoliväliin mennessä Metsäteollisuus ry:n jäsenet olivat ostaneet puuta yksityismetsistä saman verran kuin vuonna 2016 vastaavana aikana.

Puukauppa on aikaisempina vuosina aina hiljentynyt heinäkuussa kesälomien ajaksi. Kuluva vuosi ei tämän osalta varmasti tee poikkeusta. Markkinahakkuisiin ennustetun kasvun perusteella puukaupan näkymät kesälomien jälkeiselle ajalle ovat kuitenkin suotuisat. Puun tuonnin supistuminen tukee myös kotimaisen puun kysyntää.

Sahatavaran vienti vetää määrällisesti edelleen ennätystahtia. Vientihintakehitys on ollut huomattavasti vaatimattomampaa. Sahoilla on jatkuva ostotarve sekä kuusi- että mäntytukkileimikoista. Metsänhoitoyhdistysten toiminnanjohtajien arvioiden mukaan kesäkorjuuseen soveltuvien havutukkileimikoiden tarjonta voisi olla nykyistä vilkkaampaa. Kuitupuun kysynnässä on isoja alueellisia eroja, mutta investointien myötä pieniläpimittaisen puun ylitarjonta pitäisi ainakin osittain helpottaa jo syksyllä.

Kaikki puukaupat pitää ja kannattaa kilpailuttaa. Tämä varmistaa markkinatilanteen mukaisen hinnan jokaisessa puukaupassa. Lisäksi metsänomistajien on syytä hyödyntää metsänhoitoyhdistyksissä olevia puunostajakohtaisia katkontatietoja. Puukaupan onnistuminen ratkaistaan keskeisesti katkonnan valvonnassa ja tukin tarkassa talteenotossa.

Puun ostajien pitää toimittaa kaikki pyydetyt mittaustiedot valtakirjassa esitetyn pohjalta. Muutoin sovittuja minimirunkojen tai puutavaralajien mittaus- ja laatuvaatimusten toteutumista ei pystytä todentamaan. Metsänhoitoyhdistyksistä metsänomistajat saavat puukaupan kilpailutukseen liittyvät palvelut helpoimmin myös tulevaisuudessa.

Luken suhdanne-ennuste on puun käytön näkökulmasta erittäin suotuisa

Luonnonvarakeskus Luke päivitti metsäsektorin suhdanne-ennusteensa kesäkuun alussa. Luken mukaan maailmatalouden kasvu ja investoinnit kotimaassa tuovat nostetta koko metsäsektorille vuonna 2017. Massa- ja paperiteollisuudessa vientikysynnän ja kotimaan kapasiteetin kasvut lisäävät sellun ja kartongin vientiä reippaasti tänä vuonna.

Sahatavaran vientinäkymät ovat Luken ennusteen perusteella Pohjois-Afrikkaa lukuun ottamatta lupaavat. Vienti kasvaa etenkin Kiinaan. Euroopassa ja kotimaassa sahatavaran kysyntää lisää rakentamisen kasvu. Suomen sahatavaran tuotannon Luke arvioi nousevan tänä vuonna noin 12,4 miljoonaan kuutiometriin. Kysynnän kasvu tuo nousupaineita hintaan, ja Suomen sahatavaran viennin keskihinta nousee hieman tänä vuonna.

Markkinahakkuut nousevat Luken ennusteessa tänä vuonna ennätykselliseen 63,3 miljoonaan kuutiometriin, kun sahatavaran, sellun ja kartongin tuotannot kasvavat. Vuonna 2016 markkinahakkuut ylsivät jo kaikkien aikojen ennätykseen eli 61,8 miljoonaan kuutiometriin. Puun tuonnin Luke arvioi hieman viime vuodesta vähenevän. Kotimaan puun kysynnän kasvu nostaa Luken ennusteessa havutukki- ja -kuitupuiden keskikantohintoja 2–3 prosenttia vuodesta 2016.

 

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry