Monimetsähankkeessa tavoitellaan monipuolista metsäluontoa

01.12.2017

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on nyt in. Metsien sertifiointi määrittää luonnonhoidon minimitason, mutta metsänomistajan toiveita voidaan myös toteuttaa sertifioinnin kriteereitä enemmän. Siinä missä puun käyttöä pyritään valtakunnallisesti lisäämään, lisääntyy vastapainoksi myös metsänomistajien halu ja tahtotila käyttää metsiä monipuolisemmin. Vuosi vuodelta tärkeämpiä arvoja ovat luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttömahdollisuudet.

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa on mukana Metsäkeskuksen Monimetsä-pilottihankkeessa, jossa kehitetään menetelmiä metsien luonnonhoitoon ja kestävyyden turvaamiseen. Kolmivuotista hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeessa kartoitetaan luonnonhoidon keinoja, joiden hyödyt ovat ekologisesti kiistattomia. Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan metsäasiantuntija Aapo Latvajärvi on osallistunut hankkeen myötä koulutuksiin ja saanut niistä eväitä omaan työhönsä.

"Hankkeen tuloksena on kehitetty hyvä työkalu, jonka kautta voi käydä metsänomistajan kanssa läpi monimuotoisuuteen liittyviä asioita hoito- ja hakkuusopimuksia tehdessä", hän sanoo.

"Esimerkiksi monimuotoisuuden ja riistan elinolojen turvaamisen kannalta oleelliset asiat tulee käytyä läpi ja niihin tulee kiinnitettyä huomiota myös sopimuksia tehtäessä", hän jatkaa.

Etukäteissuunnittelua tulisi tehdä jo harvennusvaiheessa

Hanke alkoi vuonna 2016 jonka jälkeen on järjestetty lukuisia työpajoja, sekä kehittämiskokeiluja. Työpajoissa on pohdittu erilaisia luonnonhoidon keinoja ja sitä, kuinka hyvin ne on omaksuttu metsäalalla.

Muun muassa Ellivuoressa järjestetyssä työpajassa, ylivoimaisesti tärkeimmäksi kehityskohteeksi todettiin lahopuuston ylläpitämistä ja säästöpuiden jättämistä. Syyksi monimuotoisuuden laiminlyöntiin koettiin pienemmät kantorahatulot, järeän lehtipuun vähäiset määrät, etukäteissuunnittelun puute. Huonokuntoisimmat puut on usein poistettu jo harvennusvaiheessa, jolloin jätettävää lahopuuta ei päätehakkuuvaiheessa juuri ole.

Ratkaisuiksi ehdotettiin muun muassa säästöpuiden paikkatiedon hyödyntämistä ja säästöpuuston määrän lisäämistä luontokohteiden läheisyydessä.

Monimuotoisuutta tulee lisätä, jotta suomalaisen metsätalouden maine säilyy

Latvajärvi kokee, että suomalaisen metsätalouden on uudistuttava, jotta meidät nähdään globaalissa ympäristössä vastuullisena toimijana jatkossakin.

"Tässä maailman ajassa suomalaista metsätaloutta yritetään suitsia esimerkiksi ympäristöjärjestöjen ja EU:n toimesta. On erityisen tärkeää olla itse etulinjassa ja tehdä itse mahdollisimman paljon asioita."

"Metsänomistajille pitää olla vaihtoehtoja metsien käsittelyyn. Kaikkea mitä uusi metsälaki sallii, voidaan tehdä, mikäli metsänomistaja niin haluaa. Metsäammattilaisen tehtävä on kertoa vaihtoehdot riskeineen ja etuineen", Latvajärvi toteaa.

Hankkeen suurin työrutistus nähdään ensi vuonna

Hankkeen tuloksia hyödynnetään mhy-kentässä vuonna 2018.

Ensi vuonna pyrimme järjestämään korjuunäytöksen poimintahakkuukohteella, jossa esittelemme jatkuvaa kasvatusta metsänomistajillemme ja kerromme sen hyödyistä ja riskeistä. Näistä tiedotamme kuitenkin lisää ensi vuoden puolella!