Ympäristötukea on hyödynnetty ahkerasti Päijät-Hämeessä

06.10.2019

Metsätalouden ympäristötukivaroja on käytetty kuluvana vuonna tehokkaasti alueellamme. Ensi vuonna määrärahat lisääntyvät, joten kohteita kaivataan yhä enemmän.

Ympäristötukea kannattaa hyödyntää sopivilla kohteilla. Kohteet ovat arvokkaita luontoarvoiltaan ja usein ne ovat vaikeasti hakattavia. Viime vuonna ympäristötukikorvauksen määrä oli Päijät-Hämeessä keskimäärin noin 2300 e/ha. Tulo on nykyään veronalaista.

Ympäristötuen päätarkoituksena on korvata metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen suojelusta aiheutuneita tulonmenetyksiä yksityisille metsänomistajille. Rahoitusmahdollisuuksien mukaan myös muita monimuotoisuudelle tärkeitä kohteita voidaan korvata ympäristötuella, kuten runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Ympäristötukisopimus tehdään 10 vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen sopimus voidaan mahdollisesti uusia. Sopimus velvoittaa metsänomistajan jättämään kohteen luonnontilaan sopimuskauden ajaksi.

Päijät-Hämeessä tyypillisiä ympäristötukikohteita ovat rehevät lehtolaikut, pienvesien, kuten purojen ja lähteiden välittömät lähiympäristöt ja rehevät suot. Tukea ei myönnetä kuin poikkeustapauksissa vähäpuustoisille kohteille, kuten kitumaiden soille tai kallioalueille. Korvattavien kohteiden tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Metsänhoitotoimenpiteet eivät ole saaneet muuttaa kohteen monimuotoisuusarvoja. Kohteet ovat usein pienialaisia. Viime vuonna ympäristötukikohteen keskimääräinen koko oli alueellamme kaksi hehtaaria.

Kysy ympäristötuesta metsäasiantuntijaltasi tai metsäsuunnittelijoiltamme!

Metsäkeskuksella Metso- asioista vastaa Olli Lukanniemi (p. 0400- 203 605)