Vesiensuojelullista luonnonhoitoa Asikkalassa

05.11.2019

Hankkeen tavoitteena on vähentää noin 1650 hehtaarin valuma-alueella olevilta metsäojitusalueilta Kymenvirtaan tulevaa vesistökuormitusta. Hanke toteutetaan vuosien 2019 ja 2021 aikana.

Rumpinojalla Asikkalan Kalkkisissa kunnostetaan kolme vanhaa huonoon kuntoon mennyttä laskeutusallasta tyhjentämällä niihin kertyneet kiintoaineet. Samalla korjataan altaitten patorakenteita paremmin toimiviksi ja tehdään kohteille huoltourat. Kokonaan uusia altaita rakennetaan viisi kappaletta. Uusista altaista kolme on riistapainotteisia. Lisäksi Rumpinojaan ja siihen yhtyvään Hyöhynojaan rakennetaan yhteensä noin 13 pohjapadon sarja, joilla pyritään ennallistamaan voimakkaasti syöpyneitä uomia.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme toteuttaa hanketta. Uudet altaat on jo kuluvan syksyn aikana rakennettu ja osa vanhoista altaista patoineen kunnostettu. Työt jatkuvat vielä parin seuraavan vuoden ajan ja koko hanke saatetaan valmiiksi vuoden 2021 marraskuun loppuun mennessä.

Luonnonhoitohankkeet rahoitetaan kokonaan valtion varoin

Luonnonhoitohankkeet ovat yli tilarajojen ulottuvia yhteishankkeita. Maanomistajille ei koidu kustannuksia hankkeista, koska ne rahoitetaan kokonaan Metsäkeskuksen myöntämällä Kemera-tuella. Luonnonhoitohankkeisiin osallistuminen on metsänomistajalle täysin vapaaehtoista.

Metsätalouden vesistövaikutusten pienentämiseen tähtäävissä vesiensuojeluhankkeissa voidaan hankevaroin tehdä tavallista monipuolisempia patorakennelmia, suurempia laskeutusaltaita tai pintavalutuskenttiä. Näillä toimenpiteillä hakkuu- tai ojitusalueilta liukenevien ravinteiden ja maa-aineksen pääsyä vesistöön ehkäistään tehokkaasti. Vesiensuojelullisen hankkeen yläpuolisen metsävaltaisen valuma-alueen tulee olla yli 500 hehtaaria.

Metsätalouden vesistövaikutusten pienentämiseen tähtäävien vesiensuojeluhankkeiden lisäksi luonnonhoitohankkeessa voidaan myös keskittyä erilaisten elinympäristöjen, kuten soiden, lähteiden, paahderinteiden tai lehtojen luonnonarvojen lisäämiseen. Myös maisemanhoito ja metsien virkistys- ja muu käyttö voivat olla luonnonhoitohankkeen tavoitteita. 

Lisää tietoa luonnonhoidosta ja hankkeista:

https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoito