Katso kartalta metsäsi tuulituhoriskit

04.8.2020

Metsätila kannattaa käydä tarkastamassa säännöllisesti mahdollisten tuhojen varalta. Hakkuiden jälkeen metsänreunat ovat alttiita tuulituhoille ja paikoin jopa kirjanpainajatuhoille. Luonnonvarakeskus on kehittänyt palvelun metsänomistajille tuulituhoriskien arviointiin, jota voi hyödyntää esimerkiksi vakuutusta mietittäessä. 

Tuulituhot ovat lisääntyneet viime vuosina lämpimien talvien ja roudattoman maan aikaisten myrskyjen myötä. Talvimyrskytuhojen on arvioitu kasvavan Suomessa tulevina vuosikymmeninä ja jopa kymmenien miljoonien kuutioiden tuhot voivat olla mahdollisia. Luonnonvarakeskus (Luke) kehitti karttapalvelun metsänomistajille, jonka avulla tuulituhoriskejä voidaan arvioida. 

Karttapalvelussa pääsee tarkastelemaan oman tilan tuulituhoriskiä. Riski on määritelty prosentteina ja se kuvaa seuraavan viiden vuoden aikaista todennäköisyyttä tuulituhoille. Tutkimusaineiston keskimääräinen tuhoriski on noin kolme prosenttia. Palvelun tietoaineisto on luotu yhdistämällä muun muassa maaperä- ja tuulitietoa metsänkäyttöilmoituksiin ja valtakunnan metsien inventoinnin paikkatietoon. Tiedoista on luotu tilastollinen malli, joka laskee alan (16x16m ruudukko) herkkyyden tuulituhoille. 

Tuulituhojen riskiä voidaan minimoida metsänhoidolla. Harvennushakkuissa puusto voidaan jättää normaalia tiheämmäksi varsinkin silloin jos harvennus on myöhässä. Uudistushakkuiden reunapuustoja voidaan valmistaa kestämään tuulia harventamalla ne hyvissä ajoin ennen uudistushakkuuta. Uudistushakkuiden suunnittelussa voidaan ottaa huomioon vallitseva tuulensuunta ja toteuttaa hakkuu niin ettei tuuli pääsisi riepottelemaan reunametsää. Pitkän aikavälin suunnittelu voi sisältää myös puulajivalintaa. Sekametsät kestävät tuulta yleensä paremmin kuin yhden puulajin metsät ja mänty on hyvin tuulenkestävä. 

Ilmoita metsäsi tuulituhot metsäneuvojallesi! Jos tuulituhopuita on vain muutamia, ne voi jättää hyvillä mielin lahopuuksi turvaamaan monimuotoisuutta. Mikäli kuusia on kaatunut yli 10 m3 hehtaarilla ja mäntyjä yli 20 m3 hehtaarilla, on ne vietävä pois metsästä metsätuholain nojalla. Suuri määrä järeää puuta voi houkutella paikalle kirjanpainajaa ja muita puun tuholaisia. 

Tutustu Luke:n tuulituhoriskikarttaan tästä linkistä