Kaivosvarausilmoitus hyväksyttiin suurelle alueelle Asikkalassa, Heinolassa ja Sysmässä

16.4.2021

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päätöksellään 31.3.2021 hyväksynyt Pallagen Oy:n varausilmoituksen suurelle alueelle Asikkalassa, Heinolassa ja Sysmässä. Toimintatapa on kaivoslain mukainen. Selitämme tässä lyhyesti, mistä on kyse ja miten kannattaa menetellä.

Pidemmällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kaivoksen perustaminen. Siihen on vielä paljon matkaa. Ensimmäinen vaihe asiassa on sen selvittäminen, onko maaperästä todennäköisesti löydettävissä arvometalleja riittävästi. Tukesin mukaan noin yksi tuhannesta varauksesta johtaa lopulta kaivostoimintaan. Juurikin varauksesta, käytännössä kartoitusvaiheesta, on nyt kysymys. Varaus on voimassa 23.12.2022 saakka.

Tämä ei ole vielä lupa malminetsintään, eikä varsinkaan kaivostoimintaan.

Lainaus päätöksen tekstistä:

”Varaajan suunnitelmissa on varausaikana aloittaa ympäristön perustilan selvitys. - - Perustilaselvitykset käsittävät ainakin seuraavia toimenpiteitä: vesien laadun seuranta, kasvi- ja eläinlajien dokumentointi ja esiintymäkartoitukset, maankäyttö - -.Varaajan suunnitelmissa on tehdä alueella kaivoslain 7 §:n mukaista etsintätyötä, geologista kartoitusta, maaperä- ja moreeninäytteenottoa, vähäistä näytteenottoa alueen kalliopaljastumista sekä korkean resoluution geofysiikan lentomittauksia.”

Varausilmoitus on todella pelkkä ilmoitus siitä, että tällä alueella harjoitetaan kaivoslainmukaista etsintätyötä, joka rinnastetaan jokamiehenoikeuksiin. Juridisesti ainut asia, mitä varausilmoitus luo, on ilmoituksen tekijälle yksinoikeus malminetsintäluvan hakemiseen.

Kaivoslain mukaan ”jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä”.

Käytännössä on ajateltu, että maanomistajan oikeustila ei muutu varausilmoituksen seurauksena. Etsintää saisi joka tapauksessa tehdä, oli varausta tai ei. Siksi maanomistaja ei ole niin sanotussa asianosaisasemassa. Vaikka maanomistaja teoriassa voi valittaa päätöksestä, niin valitusoikeutta ei todellisuudessa ole edellä mainitusta syystä. Valitusoikeutettuna on pidetty lähinnä kilpailijaa, jos tämä katsoisi olevansa etuoikeutettu varausilmoituksen tekemiseen.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut ratkaisun vastaavassa asiassa. KHO totesi ratkaisussaan, ettei varauksella ole suoraa vaikutusta muihin elinkeinoihin eikä siten myöskään maanomistajan oikeuteen.

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1384511368758.html

Maanomistajan ei kannata tehdä valitusta. Mikäli Pallagen Oy hakee myöhemmin viranomaiselta seuraavan vaiheen lupia, niin tilanteen vaatimat toimet arvioidaan silloin erikseen.

Kaivoslaki rajoittaa tiettyjä alueita etsintätyön ulkopuolelle. Se on kiellettyä esimerkiksi ”150 metriä lähempänä asumiseen tai työntekoon tarkoitettua rakennusta tai muuta näihin rinnastettavaa tilaa ja niihin liittyvää, yksityistä piha-aluetta”.

Näytteitä ei saa ottaa noin vain. Kaivoslain mukaan on ennen ”näytteenoton aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus etsintätyön kohteena olevaan alueeseen (etsintäalue) kuuluvan kiinteistön omistajalle ja haltijalle”.

Mahdollisista vahingoista etsijä on täydessä korvausvastuussa. Tästä kannattaa tarvittaessa muistuttaa, mikäli esimerkiksi liikutaan pellolla tai sen läheisyydessä. Etenkään kasvukaudella sinne ei pitäisi olla ulkopuolisilla mitään asiaa.

Mikäli Pallagen Oy kysyisi maanomistajalta lupaa esimerkiksi syväkairaukseen, niin sellaisen luvan antamisen jokainen maanomistaja harkitsee itse. Luvan voi antaa haluamillaan ehdoilla tai olla antamatta.

Linkki Tukesin päätökseen (sisältää epätarkan kartan viimeisellä sivulla):

https://tukes.fi/documents/5470659/54028936/VA2020+0097+varausp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+nettiversio.pdf/91a627b5-b254-b431-59d6-afe20c237465/VA2020+0097+varausp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+nettiversio.pdf?version=1.0&t=1617169594260

MTK Häme