Hyödynnä metsitystuki

15.3.2021

Metsitystukea koskeva laki astui voimaan vuoden alussa ja tukea voi hakea nyt Metsäkeskuksesta. Uudenlaisella tukijärjestelmällä tuetaan joutoalueiden metsittämistä. Joutoalueilla tarkoitetaan alueita, jotka eivät ole maatalousmaata tai metsämaata. Maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät avoimen alueet ovat tuen ulkopuolella.

Metsitystuen tavoitteena on lisätä metsäpinta-alaa ja vahvistaa hiilinieluja. Samalla tavoitellaan monimuotoisuuden lisäämistä muun muassa istuttamalla sekametsiä. Tarkoituksena on luoda pysyviä metsäaloja. Tuen saanti edellyttääkin, että istutettua alaa hoidetaan ja säilytetään metsämaana vähintään kymmenen vuotta.

Metsitystukea saavat alueet voivat olla esimerkiksi vanhoja viljelemättömiä peltoja tai käytöstä poistuneita turvetuotantoalueita. Tuen saamisen ehtona on, että pelto ei ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Suomessa on kaikkiaan noin 120 000 hehtaaria metsitykseen soveltuvia joutoalueita. Metsäkeskuksen arvion mukaan Mhy Päijät-Hämeen alueella olisi metsitykseen soveltuvia joutomaita noin 1600 hehtaaria.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että metsitettävä ala on vähintään puolen hehtaarin suuruinen yhtenäinen ala ja keskimäärin vähintään 20 metriä leveydeltään. Alan on oltava metsänkasvatukseen soveltuvaa maata. Tukea ei voi saada, jos alan metsitykseen on jo joskus aiemmin saatu tukirahaa. Tukea myönnetään yksityisille maanomistajille.

Metsitystuki muodostuu kiinteästä kustannuskorvauksesta sekä hoitopalkkiosta. Hoitopalkkiolla halutaan varmistaa uudistumisen onnistuminen. Kustannuskorvaus on 1000- 2000 euroa hehtaarille riippuen aikaisemmasta maankäyttömuodosta ja maalajista. Esimerkiksi entisen pellon kustannuskorvaus on 1500 euroa hehtaarille kivennäismaalla ja 2000 euroa hehtaarille turvemaalla. Korvaus on 300 euroa suurempi, jos kivennäismailla istutetaan vähintään neljäsosa jaloja lehtipuita tai tervaleppää. Hoitopalkkiota (450 €/ha/kerta) maksetaan toisena ja kahdeksantena vuonna metsityksestä. Tuki on veronalaista tuloa.

Lue lisää metsitystuesta Metsäkeskuksen sivulta