Ennakkoraivauksen kampanja - voita mhy:n palvelupaketti

02.11.2018

Osallistu ennakkoraivauskampanjaan

Ennakkoraivaus on tarpeen harvennusta kaipaavassa metsässä, kun siellä on puunkorjuuta haittaavaa alikasvospuustoa. Kampanjalla pyritään kohentamaan korjuun laatua.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme suunnittelee vuosittain 5000-7000 hehtaarin verran harvennushakkuita.

Ennakkoraivauksessa metsästä poistetaan raivaussahalla ainespuun läpimitan täyttämättömät puut, jotka haittaavat näkyvyyttä puunkorjuussa. Pääosalla Päijät-Hämeen alueen harvennuskohteista ennakkoraivaus olisi tehtävä. Usein ennakkoraivaus on tarpeen myös ennen uudistushakkuuta.

Mhy Päijät-Hämeen tekemät laadunseurannan tulokset osoittavat, että ennakkoraivaus on usein edellytys koneellisen puunkorjuun toteuttamiselle. Ennakkoraivaus helpottaa hakkuukoneenkuljettajan työtä, minkä seurauksena työnjäljessä on selkeä laadun paraneminen ja korjuuvaurioiden vähentyminen.

Mhy Päijät-Häme haluaa parantaa myös oman korjuun työjälkeä, joten korjuupalvelun harvennukset ennakkoraivataan aina ennen korjuuta.

Metsurit tekevät keväisin ja syksyisin taimikonhoitoja, mutta talvikaudella on hyvä aika ennakkoraivauksiin. Ennakkoraivauksen voi tehdä tai teettää jo pari vuotta ennen hakkuuta.

Kun teetät leimikon ja ennakkoraivauksen mhy:n kautta, osallistut automaattisesti kilpailuun, jossa arvotaan 500 euron arvoisia palvelupaketteja.

Lisäksi kaikille osallistuville annetaan turvaliivi.

KAMPANJAN OHJEET:
- teetä leimikko ja ennakkoraivaus mhy:n kautta (pystykaupat, valtakirjakaupat, korjuupalvelun leimikot)
- osallistut kilpailuun automaattisesti
- kilpailuaika on 1.9.2018 - 31.12.2019
- palkintona arvomme kaikkien osallistuneiden kesken 3 kpl 500 euron mhy-palvelupakettia
- kaikki kilpailuun osallistuvat saavat turvaliivin