Puutavaran mittaus

Mikä on puutavaran mittauksen tarkkuusvaatimus?
Puutavaran mittauksen tarkkuusvaatimus riippuu käytettävästä mittausmenetelmästä ja eräkoosta. Hakkuukonemittauksessa tarkkuusvaatimus on +-4%. Mittausmenetelmien tarkkuusvaatimukset on määrätty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella: http://finlex.fi/data/normit/41198-13012fi.pdf. Eri mittaustapoja vertailtaessa on otettava huomioon myös menetelmien väliset mahdolliset tarkkuuserot.
Saako puutavaran kuljettaa pois hakkuupaikalta, ennen kuin metsänomistajalla on tieto mittaustuloksesta?
Puutavaran saa kuljettaa hakkuupaikalta, ennen mittaustuloksen tiedoksisaamista, jos siitä on metsänhakkuu- tai hankintasopimuksen ehdoissa sovittu ja kun mittaaja on kirjannut ylös mittaustodistuksen laadintaan tarvittavat tiedot. Jos sovittu mittausmenetelmä on sellainen, että mittaus tapahtuu muualla kuin puutavaran teko- tai käsittelypaikassa, puutavaran saa siirtää mittauspaikalle ennen tietojen kirjaamista. Tällöin mittauserä on pidettävä erillään siihen saakka, kunnes tiedot on kirjattu. Tehdasmittauksessa menetellään tyypillisesti näin. Jos osapuolet ovat sopineet metsänhakkuu- tai hankintasopimuksella, ettei puutavaraa saa siirtää hakkuupaikalta ennen mittaustuloksen tiedoksisaamista, ei puutavaraa saa siirtää.
Voiko myyjä olla läsnä tehdasmittauksessa?
Myyjän tai hänen edustajansa, esim. mhy:n läsnäolo on sallittua. Asian voi hoitaa valtakirjalla. Tehdasmittauksessa on ilmoitettava mittauspaikka, mittausmenetelmä ja tehdasmittaaja. Tehdasmittaustulosta voidaan tarkastaa hakkuukonemittauksella. Silloin on otettava huomioon kuitenkin mahdollinen menetelmien välinen ero mittaustuloksessa.
Milloin puukauppaan liittyvä mittausmenetelmä hyväksytään?
Metsänhakkuusopimuksessa tai hankintasopimuksessa on erillinen sopimuskohta, johon merkitään kyseisessä puukaupassa käytettävä mittausmenetelmä. Tämä sopimuksen kohta hyväksytään yhteisesti ostajan ja myyjän kesken. Kauppasopimuksessa hyväksytään myös mahdollisesti käytettävä tukkien laatuluokittelu.
Miten mittausviive voidaan välttää?
Mittausviive on yleensä riippuvainen kuljetusten ohjelmoinnin tehokkuudesta. Pystykaupassa ilmoitetaan myyjälle tai hänen edustajalleen hakkuun alkamisajankohta. Myyjälle ilmoitetaan myös kuljetuksen ajankohta. Puutavara pyritään mittaamaan tehtaalla välittömästi. Sama koskee myös puutavaran kuljetusta. Kun kaikki mittauserään kuuluvat puut on kuljetettu ja mitattu, laaditaan tarvittavat mittausasiapaperit.
Miten mittauserät pidetään erillään?
Kuljetusurakoitsija huolehtii siitä, että mittauserät pysyvät kuljetuksen aikana erillään ja ovat tehtaalla erikseen mitattavissa. Kuljettaja esittää tehtaalla jokaisen erän tunnistetiedot. Mittalapusta selviää erän tunnistetiedot. Jos kyseinen pölli nostetaan autokuormaan, varastolle mahdollisesti jäänyt puuerä on merkittävä uudelleen.
Mitä kuoren irtoaminen vaikuttaa mittaustulokseen?
Puutavaranmittauslaki, Maa- ja metsätalousministeriön asetus ja Metsäntutkimuslaitoksen määräys vahvistavat menettelytavat, jotka soveltuvat pölkkyjen kuorellisen kiintotilavuuden määritykseen. Mikäli hakkuun yhteydessä tai kuljetuksessa puutavara on kuoriutunut, niin kuoren määrä lisätään mittausvaiheessa ja lopputuloksena saadaan kuorellinen kiintokuutiometri (m3).