Kysymyksiä puukaupasta

Metsässäni on tehty koneellinen harvennushakkuu ja jälki on kauhean näköistä: pystypuita on kolhittu, ajourilla on syviä painumia yms. Kuka korvaa aiheutetut vahingot ja kenen korjuuta kuuluisi valvoa?
Mikäli kyseessä on metsänhakkuusopimus ja pystykauppa, niin korjuusta vastaa ostaja. Ostajan on korvattava mahdolliset korjuuvauriot. Korvausvaatimukset tai ainakin niiden perusteet on esitettävä luovutusmittauksen yhteydessä. Kannattaa käydä läpi, mitä puukaupan yleisissä sopimusehdoissa on sanottu. Metsänomistaja voi valtuuttaa metsänhoitoyhdistyksen valvomaan korjuuta. Silloin mhy:n velvollisuutena on myös laatia korvausvaatimus ostajalle, jos siihen ilmenee aihetta. Korjuuvauriot ja korvausvaatimukset on käytävä läpi tapauskohtaisesti, sillä osapuolten yhteisiä perusteita ei ole hyväksytty.
Mistä saa selville, kenelle puuta voi myydä?
Metsänhoitoyhdistyksessä on tiedossa kaikki alueen puun ostajat ja heidän puuntarpeensa. Puukaupan ehdot kannattaa käydä läpi yksityiskohtaisesti. Eri ostajien mitta- ja laatuvaatimukset sekä mahdollinen erikoispuiden hyödyntäminen vaikuttavat puukaupan kokonaisarvoon.
Onko pakko hakata, jos metsänhoitoyhdistys niin ehdottaa tai metsäsuunnitelmassa lukee niin?
Suomessa ei ole metsänhoito- tai hakkuupakkoa. Kun metsää hakataan, on toimittava metsälain mukaisesti. Mhy antaa metsänomistajalle neuvoja ja opastusta siitä, mitä metsässä kannattaisi tehdä. Metsäomaisuuden järkevä hoito edellyttää myös hakkuita. Kuitenkin viime kädessä metsänomistaja itse päättää, miten toimitaan.
Saako naapuri hakata rajaan saakka?
Hakkuualueen rajaus on yleensä parasta tehdä tilan rajalinjan mukaisesti. Mikäli hakkuussa jää rajalla kaistale hakkaamatta, niin seuraavassa hakkuussa naapurin puolella saattaa tulla ongelmia rajalinjan selvittämissä. Tällöin on vaarana rajalinjan ylitys ja siitä aiheutuvat korvausvaatimukset. Tilan rajat on syytä pitää selvästi auki, vaikka lakisääteistä velvoitetta siihen ei olekaan.
Täytyykö kysyä lupa rajanaapureilta ennen hakkuuta?
Luvan kysymiseen ei ole velvoitetta, mutta naapurille voi mainita hakkuusta. Jos hänellä on tarvetta hakkuuseen samanaikaisesti, niin yhteismyyntinä voivat molemmat saada taloudellista hyötyä.
Kun tekee puukaupan, milloin saa rahat?
Maksuaikataulu sovitaan kauppakohtaisesti. Yleinen käytäntö on ollut, että ensimmäinen maksuerä maksetaan kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä ja loppumaksu kuukauden kuluessa loppumittauksesta. Myös välirahoituksesta on mahdollisuus neuvotella. 1. maksuerän suuruus on yleensä ollut 25 -30 % kaupanarvosta.
En hyväksy suuria koneita metsääni, voinko vaatia metsurin hakkaamaan?
Korjuumenetelmästä sovitaan yksityiskohtaisesti kauppakirjalla. Puukaupan osapuolten sopimus voi koskea metsurihakkuuta ja hevoskuljetusta. Tämä kuitenkin rajoittaa ostajaehdokkaita ja näkyy myös maksettavissa yksikköhinnoissa.
Eikö hakkaajan tarvitse korjata oksia ja jälkiä metsässä?
Oksa- ja latvusmassa jää metsään, mikäli siitä ei ole tehty erillistä sopimusta energiakäyttöön. Oksat on poistettava ojista, tiealueilta ja vesistöstä. Nämä on mainittu metsänhakkuusopimuksen sopimusehdoissa, jotka vaihtelevat ostajittain. Pienellä painettu puukauppalomakkeen esipainettu teksti on syytä käydä läpi yksityiskohtaisesti ennen kuin metsänomistaja allekirjoituksellaan hyväksyy sopimusehdot.