Metsien suojelu

Kuka päättää sopiiko tarjottu kohde suojeltavaksi?
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) päättää luonnonsuojelulain mukaisesta pysyvästä ja määräaikaisesta suojelusta. Metsäkeskus päättää kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisesta ympäristötuesta ja luonnonhoidosta. Miten metsänomistaja hyötyy suojelusta? METSO-ohjelman mukaisesta vapaaehtoisesta suojelusta maksetaan korvausta metsänomistajille, jotka haluavat perinteisen metsätalouden ohella vaikuttaa Suomen metsäluonnon monimuotoisuuteen. Korvaukset eri suojeluvaihtoehdoissa määritellään seuraavasti: 1. Yksityisen suojelualueen (YSA) perustaminen: metsänomistajalle korvataan rauhoituksesta aiheutuvat taloudelliset menetykset. Korvaus sovitaan maanomistajan kanssa, ja se on verovapaata. Käytännössä maanomistaja myy alueen puut valtiolle pystyssä suojeltaviksi. Maapohja jää maanomistajalle, eikä siitä makseta korvausta. 2. Alueen myynti valtiolle: kauppahintana käytetään alueen käypää hintaa, joka lasketaan pääsääntöisesti metsätaloudellisen arvon perusteella. Yksityishenkilölle kaupasta saatu tulo on verovapaata. Käytännössä myynti on muuten sama sopimusmuoto kuin YSA, mutta tässä tapauksessa myös maapohja myydään valtiolle ja siitä maksetaan korvaus. 3. Vaihto valtion maahan: maanomistaja saa korvauksena suojelualueen arvoa vastaavasti talousmetsää. Vaihto on mahdollista, jos tarjolla on sijainniltaan ja arvoltaan sopivaa vaihtomaata. 4. Luonnonsuojelulain mukainen määräaikainen rauhoitus: maanomistajalle korvataan suojelun ajalta aiheutuvan taloudellisen hyödyn menetys, joka arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Korvaus on verovapaata, ja sopimus tehdään ELY-keskuksen kanssa. Määräaikaista rauhoittamista on käytetty lähinnä uhanalaisten eliölajien elinympäristöjen turvaamiseen kuten liito-oravan pesäpuiden suojeluun. 5. Metsätalouden ympäristötuki: laskennan pohjana käytetään kohteelta välittömästi hakattavissa olevan puuston määrää. Korvausten laskennassa käytetään vuosittain vaihtuvia keskikantohintoja. Korvaus on veronalaista tuloa. Tuen saanti edellyttää, että kohteen hakkuuarvo on yli 4 000 € tai yli neljä prosenttia metsänomistajan samassa kunnassa olevien metsien hakkuuarvosta. Jos hakkuuarvo ei ylitä näitä rajoja, haitta on vähäinen ja kuuluu metsänomistajan omavastuuseen. Ympäristötukikohde jää metsänomistajan omistukseen. Tuki maksetaan korvauksena siitä, että kohde jätetään luonnontilaan 10 vuoden määräajaksi. Metsäkeskus tekee kohteesta ja sitä koskevista ehdoista sopimuksen metsänomistajan kanssa. Sopimus merkitään kiinteistörekisteriin ja se on voimassa, vaikka maanomistaja vaihtuu. Ympäristötuki maksetaan yhdellä kertaa sopimuskauden alkaessa. Yli 10 000 € tuki voidaan maksaa useammassa erässä, jos valtion talousarvion määrärahat eivät riitä tuen maksamiseen kertasuorituksena. 6. Luonnonhoitohanke: kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisessa luonnonhoitohankkeessa tuki kattaa kaikki luonnonhoidon suunnittelun ja toteutuksen kulut. Käytännössä metsänomistaja saa hoidetun tai kunnostetun luontokohteen ilmaiseksi, muttei yleensä rahallista korvausta.
Mitä eri suojeluvaihtoehtoja metsänomistajalla on?
METSO-ohjelman tarjoamat vaihtoehdot metsänomistajalle ovat pysyvä suojelu, määräaikainen suojelu ja metsäluonnonhoito. Sopiva vaihtoehto löydetään yhdessä metsänomistajan kanssa alueen luonnonarvojen ja metsänomistajien tavoitteiden pohjalta. Pysyvä suojelu Kun metsäalue suojellaan pysyvästi, se on poissa metsätalouskäytöstä, mutta esimerkiksi jokamiehenoikeuksia suojelu ei yleensä rajoita. Metsän pysyvän suojelun vaihtoehtoja on kolme: 1. Yksityisen suojelualueen perustaminen soveltuu metsänomistajille, jotka haluavat säilyttää alueen omistuksen ja mahdollisuuden vaikuttaa alueen luonnonhoitoon. Alueen rauhoitusmääräykset ja korvaus sovitaan maanomistajan ja ympäristöviranomaisen kesken, minkä jälkeen suojelualueesta tehdään rauhoituspäätös. Koska maapohja jää maanomistajan omistukseen, voi hän edelleen päättää esimerkiksi metsästysoikeuksien vuokraamisesta alueelle. 2. Alueen myyminen valtiolle on vaihtoehto niille, jotka haluavat luopua suojeltavasta kohteesta kokonaan. Kaupan kohteena voi olla koko metsätila tai erillinen määräala. Metsähallitus vastaa valtion metsien hallinnasta ja voi tehdä suojelualueilla luonnonarvoja parantavia hoitotoimenpiteitä. 3. Alueen vaihto valtion maahan on sopiva vaihtoehto metsänomistajille, jotka haluavat suojella kohteen, mutta jatkaa toisaalla metsätalouden harjoittamista. Vaihtomaiden saatavuus vaihtelee maan eri osissa. Määräaikainen suojelu 1. Kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen ympäristötukisopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Tyypillisiä ympäristötukikohteita ovat esimerkiksi metsälain suojaamat arvokkaat elinympäristöt, jotka voidaan tuen avulla turvata lain antamaa suojaa laajempina kokonaisuuksina. Myös muita luonnonarvoiltaan merkittäviä METSO-ohjelman elinympäristöjä voidaan perustaa ympäristötukialueiksi. 2. Luonnonsuojelulain nojalla toteutettavan määräaikaisen suojelujakson pituus määritellään kohteen luonnonarvojen ja maanomistajan toiveiden perusteella. Pisimmillään se voi olla 20 vuotta. Määräaikaisen luonnonsuojelualueen perustaminen soveltuu kohteille, joiden luonnonarvot muuttuvat verrattain nopeasti. Metsäluonnonhoito Luonnonhoito voi olla luonnonarvojen ylläpitämistä, lisäämistä tai metsän palauttamista luonnontilaisemmaksi. Luonnonhoito toteutetaan yleensä hankkeina. Metsäkeskus korvaa töiden kustannukset Kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla.
Mikä on METSO-ohjelma?
Metsien monimuotoisuusohjelma METSO tarjoaa vaihtoehtoja, joiden avulla voit suojella metsääsi ja hoitotoimilla lisätä sen luontoarvoja. Metsien monimuotoisuuden suojelu METSO-ohjelmassa on vapaaehtoista. Sinulla on mahdollisuus valita omien tavoitteittesi mukainen suojeluvaihtoehto. Voit suojella metsäsi monimuotoisuutta määräaikaisesti vähintään 10 vuoden ajan, jonka jälkeen päätät itse kohteen jatkokäytöstä. Voit myös tehdä sopimuksen yksityisestä suojelualueesta, jolloin alue säilyy omassa omistuksessasi. Halutessasi voit myös myydä metsäkohteesi valtiolle pysyvään suojeluun. Myös kohteen hoidosta voi saada valtiolta korvausta. Millainen kohde soveltuu METSO-ohjelmaan? METSO-ohjelman puitteissa suojeltavaksi soveltuvat metsäiset elinympäristöt, jotka ovat erityisen arvokkaita monimuotoisuuden kannalta. Näitä elinympäristöjä on Suomessa arvioitu olevan kymmenen eri tyyppiä. Tarpeen mukaan elinympäristöjen luontoarvoja on mahdollisuus kehittää hoidon ja kunnostuksen keinoin. Jos haluat selvittää, onko metsässäsi luonnoltaan arvokkaita kohteita suojeltavaksi, ota yhteyttä alueesi metsänhoitoyhdistykseen. Metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt tarkastavat metsästäsi löytyvät arvokkaat elinympäristöt sekä kertovat niiden suojelumahdollisuuksista ja suojelusta saatavista korvauksista.