Valtuusto kokoontui Olkkolan Kartanoon - vuoden 2019 suuntaviivat päätetty

21.12.2018

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan valtuusto päätti, että jäsenmaksut ja hallitus saavat säilyä ennallaan. Tulevasta vuodesta ennakoidaan muutenkin hyvin edellisen kaltaista. Suomenniemeläiset metsänomistajat saavat ”joululahjan” uuden metsäasiantuntijan aloittaessa työt tammikuussa.

 

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ry:n syyskokous pidettiin Savitaipaleella Olkkolan Kartanossa perjantaina 14.12.2018. Kokouksessa käsiteltiin mm. vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Puheenjohtajana kokouksessa toimi Jari Lantta. Kokouksen alussa onniteltiin Mhy Mänty-Saimaan vuoden 2018 metsätaitomestaruuden voittajaa, Kyösti Liukkosta ja luovutettiin Emil Halosen pronssinen ”Leimaajapoika” patsas hänelle vuodeksi.

Puukauppa on käynyt vilkkaasti vuonna 2018. Mhy Mänty-Saimaan alueella kasvua yksityismetsien puunmyynneissä on ollut erityisesti Savitaipaleella. Metsäkeskuksen hakkuuaikomustilastojen mukaan Savitaipaleella puukauppaa on käyty yli 20 % enemmän kuin edellisvuonna. Mäntyharjussa ja Mikkelin eteläosissa meno on ollut rauhallisempaa ja kasvu pysyy parin prosentin sisällä. Puun nimellishinnat ovat nousseet edellisvuoden tasosta 8-10 %.

Puukauppamäärät ja hintataso säilynevät

Vuodelle 2019 ennakoidaan huomattavasti maltillisempaa kasvua. Puukauppamäärien ja hintatason uskotaan Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan nousevan silti edelleen parilla prosentilla.

Kemiallisella metsäteollisuudella on mennyt hyvin. Sellun hinta nousi vuonna 2018 yli 15 %. Samaan aikaan vientimäärät kasvoivat n. 10 %. Myös paperin ja kartongin vientimäärissä- ja hinnoissa oli pientä nousua. Sahatavaran vientimäärät sen sijaan luultavasti laskevat hieman vuoden 2017 luvuista. Sahatavaran vientihinnat nousivat vuonna 2018, mutta kääntyivät loppuvuonna laskuun. Kuusisahatavaran vienti Kiinan väheni selvästi.

Metsäteollisuuden vuoden 2019 vientimäärien ja -hintojen ennakoidaan olevan hyvin samankaltaiset kuin kuluvana vuonna. Joskin sellun hinnan ennakoidaan laskevan muutamalla prosentilla.

Koska metsäteollisuuden tuotteilla menee hyvin, on lupa odottaa myös hyvää puun kysyntää. Vuonna 2019 yksityismetsissä tehdään ennusteiden mukaan puukauppaa samaan tahtiin kuin tänä vuonna.

Metsänhoitoyhdistyksellä iso rooli puukaupan pelisääntöjen valvojana

Mhy Mänty-Saimaa ennakoi tulevasta vuodesta hyvin vuoden 2018 kaltaista. Puukauppamäärien odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Mhy kannustaa erityisesti metsänhoidollisiin harvennushakkuisiin, jotta puusto kasvaa ja järeytyy myös tuleville sukupolville. Puukaupalliset palvelut, kuten puukauppojen kilpailutus ja hakkuiden valvonta, ovat työtä, jotka palvelevat kaikkia puunmyyjiä. Toiminnanjohtaja Suvi Kokkola muistutti valtuustoa siitä, että metsänomistajien oma järjestö, metsänhoitoyhdistys, seuraa puukaupan pelisääntöjä jatkuvasti. Kilpailutuksella varmistetaan oikea hintataso markkinoilla. Tämä on arvokasta työtä.

Metsänhoitoyhdistys välittää puuta lähialueen tuotantolaitoksille. Tällä hetkellä puuta toimitetaan 11 eri osoitteeseen. -PK-sahat tuovat mukavan lisän alueen puunostajiin ja osalla puun toimituskohteista ei ole lainkaan omaa ostoa, joten välitystoiminta hyödyttää paitsi metsänomistajia, myös lähialueen yrityksiä. Lisäksi mhy:n toimituskaupat tarjoavat työtä alueen korjuu- ja kuljetusyrittäjille.

Suomenniemen metsänomistajille ”joululahja”

Mhy Mänty-Saimaa vahvistaa organisaatiotaan vuoden 2019 alussa, kun MTI Pekka Vasara aloittaa metsäasiantuntijana Suomenniemellä. Vasara ottaa hoitaakseen Suomenniemen länsiosia. Raimo Kauppi siirtyy kokonaan Savitaipaleen puolelle ja Kyösti Kiljunen jatkaa Suomenniemen itäosissa. Mhy Mänty-Saimaalla työskentelee tämän jälkeen 18 toimihenkilöä ja 14 vakituista metsuria.

Tulevana vuonna on tavoitteena nostaa erityisesti taimikon varhaishoitojen ja ensiharvennusten määrää. Kuluneena vuonna sekä toimihenkilöt että metsurit ovat kouluttautuneet mm. metsätalouden vesiensuojeluasioihin, riistametsänhoitoon sekä metsien monimuotoisuuden lisäämiseen. Näitä asioita painotetaan toiminnassa entistä enemmän.

Mhy:n jäsenmaksut ja hallitus ennallaan

Valtuusto päätti kokouksessa, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Jäsenmaksu koostuu 50 euron perusmaksusta sekä 1,50 euron suuruisesta hehtaarikohtaisesta maksusta. Suurin perittävä jäsenmaksu on edelleen 300 €.

Nykyinen hallitus valittiin yksimielisesti jatkamaan myös seuraavat kaksi vuotta. Hallitukseen kuuluvat Marika Jurvanen, Jouni Muukka, Raimo Laitinen, Pekka Halinen, Juha Heinikainen, Sari Lantta ja Raimo Leppäkumpu.

Metsien hyvä hoito lisää hiilensidontaa

Kokouksen jälkeen esitelmöinyt Metsäkeskuksen Kaakkoisen alueen elinkeinopäällikkö, Jouni Väkevä, kertoi esityksessään, että Kaakkois-Suomessa olisi edelleen tarve lisätä taimikonhoitoja. Suuri tarve olisi myös metsäteiden kunnostukselle. Kaakkois-Suomessa on suuri metsäteollisuuden keskittymä ja alueen puuvarat hyödynnetään hyvin. Lopuksi Väkevä muistutti, että metsien hyvä hoito lisää myös hiilensidontaa.