Valtakunnallinen puumarkkinakatsaus 8/2017

17.8.2017

Tukkia tarvitaan - kuitupuu takkuaa investoinneista huolimatta

Puukaupassa vedettiin viimeiset pari kuukautta odotetusti henkeä. Elokuun puoliväliin mennessä yksityismetsien puun ostossa ollaan kolme prosenttia viime vuotta perässä. Sekä tukin että kuidun hinta on viime viikkoina ollut hyvin vakaa. Metsäteollisuuden tuotantomäärien ja markkinahakkuiden kasvun seurauksena puukaupan näkymät lähikuukausille ovat kuitenkin suotuisat. Tätä näkemystä tukee myös Luonnonvarakeskuksen ja PTT:n suhdanne-ennusteet.

Klaara-myrskyssä oli katastrofin ainekset puumarkkinoillekin. Itämeren eteläpäässä Puolassa saman ajankohdan myrsky kaatoi ennakkoarvion mukaan 10 miljoonaa kuutiota puuta. Onneksi vahingot jäivät Suomessa hyvin paikallisiksi. Mahdollisten myrskyvahinkojen korjaamisessa metsänomistajien on syytä turvautua metsänhoitoyhdistysten ammattiapuun.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan havutukeista on parhaiten kysyntää. Metsänomistajien kannattaakin aktiivisesti tarjota markkinoille kesäkorjuuseen soveltuvia havutukkileimikoita. Kuitupuun ylitarjonta ei ole juurikaan hellittänyt, ja kaikkein heikoin kysyntä on koivukuidulla. Käynnistymässä olevat investoinnit eivät kuitupuun tilannetta merkittävästi paranna, sillä sahatavaran tuotannon kasvun myötä sahahaketta on aikaisempaa enemmän tarjolla. Raaka-aineen riittävyys ei muodostu pullonkaulaksi yhdellekään investointisuunnitelmalle.

Kilpailuttaminen pitää muistaa jokaisessa puukaupassa. Tämä varmistaa markkinatilanteen mukaisen hinnan, sekä parantaa puumarkkinoiden toimivuutta. Puukaupan onnistuminen ratkaistaan myös keskeisesti katkonnan valvonnassa ja tukin tarkassa talteenotossa. Näissä metsänomistajien kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksissä olevia puunostajakohtaisia katkontatietoja.

Puun ostajien on toimitettava kaikki pyydetyt mittaustiedot valtakirjassa esitetyn pohjalta. Muutoin sovittuja minimirunkojen tai puutavaralajien mittaus- ja laatuvaatimusten toteutumista ei pystytä todentamaan. Metsänhoitoyhdistyksistä metsänomistajat saavat kattavasti puukaupan tekemiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

Mäntysahatavaran hintakehitys on puukaupan näkökulmasta suurin huolenaihe

Suomen talouskehitys on viime aikoina kulkenut myönteiseen suuntaan. Rakentaminen on myös kotimaassa kasvanut, mikä puolestaan lisää puutuotteiden kysyntää. Metsäteollisuuden kannattavuus kulkee aikaisempaan verrattuna samaa latua. Kuitupuun jalostaminen kannattaa selvästi tukkia paremmin.

Sahatavaramarkkinoilta kuuluu sekä hyvää että huonoa. Hyvää on se, että tuotanto- ja vientimäärät ovat kasvaneet. Alkuvuoden tuotantotahdilla lankkua tuotettaisiin kuluvana vuonna yli 12 miljoonaa kuutiometriä. Sahatavaramarkkinoiden huono asia on mäntysahatavaran erittäin heikko hintakehitys. Kuusi- ja mäntysahatavaran hintaero ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä suuri kuusen eduksi. Mäntysahureiden kannattavuus on koetuksella, mutta he tarvitsevat kuitenkin jatkuvasti tukkeja. Metsänomistajienkin etu on, että mäntysahatavaratoimitukset eivät kaadu tukkien riittämättömyyteen.  

Tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta löytyy osoitteesta: https://www.mtk.fi/metsa/puumarkkinat/markkinatieto/markkinakuvat/fi_FI/markkinakuvat/

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry