Valtakunnallinen puumarkkinakatsaus 5/2016

26.5.2016

Puukaupassa on ostajan markkinat

Helsingin pörssissä noteeratut metsäteollisuusyhtiöt julkaisivat ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa. Tuttu meno jatkuu. Kuitupuun jalostus kannattaa, tukilla tehdään niukin naukin positiivista tulosta. Vanerin teko tosin kannattaa erinomaisesti. Liiketulosprosentit ja sijoitetun pääoman tuotot ovat metsäfirmoilla erinomaisia, varsinkin kun niitä peilaa muihin toimialoihin.

Tuloksista isoin siivu kertyi suhdanneherkästä sellusta. Havusellun markkinanäkymä on edelleen vähintäänkin kohtalainen. Lisäksi kartongin teko kannattaa tasaisen varmasti. Kapasiteetti massa- ja paperiteollisuudessa on EK:n suhdannekyselyn perusteella kokonaisuudessaan täyskäytössä. Puutuoteteollisuuden tilannetta pörssifirmat kommentoivat niukasti. Mäntysahatavaran tuottajat kärvistelevät Pohjois-Afrikan vaikean tilanteen kanssa. Kuusisahatavaran osalta tilanne on onneksi paljon suotuisampi. EK:n suhdannebarometrissä puutuoteteollisuus arvioi seuraavan neljänneksen markkinanäkymän kohtuulliseksi.

Tuonnin kasvu heikentää kotimaisen kuitupuun kysyntää

Yksityismetsien puukauppa on kokonaisuutena edelleen käynyt selvästi viime vuotta vilkkaammin. Toukokuun puoliväliin mennessä puuta oli myyty lähes viidennes viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Tosin vuoden 2015 alussa puun ostot kävivät poikkeuksellisen hitaasti.

Markkinahakkuita tehtiin tammi-maaliskuussa hieman viime vuotta enemmän. Maaliskuun hakkuukuukausi oli kolmanneksi vilkkain markkinahakkutilaston 35-vuotisessa historiassa. Ostojen ja hakkuiden erotuksena yksityismetsien pystypuuvarastot ovat alkuvuonna kasvaneet.

Tuontipuulla halutaan taas hämmentää kotimaan puumarkkinoita, tammi-helmikuun tuontimäärä oli vajaan kymmenyksen viime vuotta suurempi. Tuonnin kasvu on ollut ennen kaikkea kuitupuuta, jota on kotimaassakin ollut tarjolla selvästi kysyntää enemmän. Ruplan poikkeuksellinen heikkous tekee venäläisestä puusta valitettavan hintakilpailukykyistä.

Kuusitukilla on paras menekki

Puumarkkinoilla vallinnut ylitarjontatilanne on metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan hieman helpottanut. Kesäkorjuuseen soveltuvien kuusitukkileimikoiden kysyntä näyttää ylivoimaisesti suotuisimmalta. Tämä on sahatavaramarkkinoiden osalta odotettua. Kuitupuun käyttöä lisäävät investoinnit eivät toistaiseksi ole näkyneet millään tavoin kuitupuun kysynnässä, ylitarjonta ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole poistunut mihinkään. Puun ostajien tarjouksissa on tällä hetkellä poikkeuksellisen isoja eroja. Minimilatvaläpimittojen sekä tukkipituuksien lisäksi ostajakohtaiset erot kantokäsittelykustannuksissa tulee huomioida jokaisen puukaupan vertailussa.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry