Valtakunnallinen puumarkkinakatsaus 3/2017

27.3.2017

Puukauppa käy - katse siirtyy kohti kesää

Kotimaan puun myynneissä vauhti on jatkunut hyvin vilkkaana. Kuluvan vuoden kymmenen ensimmäisen viikon aikana yksityismetsistä on myyty 23 prosenttia viime vuoden vastaavia viikkoja enemmän puuta. Hintakehitys on jatkunut poikkeuksellisen tasaisena. Hyvien korjuukelien siivittämänä puuta on myös korjattu alkuvuonna erittäin vilkkaasti.

Puun kysyntä kasvaa ennusteiden perusteella ja toteutusvaiheessa olevien investointien myötä. Kuitupuun kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon meneillään olevat hankkeet eivät ole vaikuttaneet mitenkään. Kaikki suunnittelupöydälläkin olevat puun käytön lisäysinvestoinnit voidaan kotimaisen puumarkkinan ja kestävien hakkuumahdollisuuksien puolesta toteuttaa.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan puun kysynnän painopiste on siirtymässä kohti kesäkorjuukohteita. Havutukkileimikot ovat kokonaisuudessaan halutuimpia ostokohteita. Tukin tasaisen kysynnän jatkumista puoltaa myös sahojen ohuet raaka-ainevarastot. Nykyinen kuitupuun ylitarjonta korosta puukauppojen kilpailutuksen sekä tukin tarkan talteenoton merkitystä. Ne ovat usein ratkaisevampia onnistuneessa puukaupassa kuin pelkkä yksikköhintaan tuijottaminen. Paras osaaminen edellä mainituissa asioissa löytyy metsänhoitoyhdistyksistä. 

Koivukuitu on muodostunut kotimaan puukaupassa menekin osalta hankalimmaksi puutavaralajiksi, eikä se tahdo kelvata puun ostajille edes katkottuna. Puun tuontia nykyisessä kotimaan puukauppatilanteessa voitaisiinkin merkittävästi supistaa. Ruplan vahvistuminen onneksi osaltaan rajoittaa puun tuontia.

Sahatavaramarkkinoilta ristiriitaisia viestejä

Sahateollisuudesta kuuluu sekä hyvää että huonoa. Tuotanto- ja vientimäärien kehitys on sekä kuusi- että mäntylankulla jatkunut hyvänä. Tammi-helmikuussa sahatavaran tuotanto lisääntyi miltei viidenneksellä viime vuodesta. Havutukkia sahoilla siis tarvitaan jatkossakin. Metsänomistajienkin etu on, että sahoilla on riittävästi raaka-ainetta.

Sahatavaran vientimäärä nousi viime vuonna kaikkien aikojen ennätykseen. Iso-Britannian EU-eron vaikutuksista puupohjaisten tuotteiden markkinoihin on esitetty monenlaisia arvioita, mutta lyhyellä aikavälillä vaikutukset ovat marginaalisia. Paperituotteissa britit ovat omavaraisempia kuin puutuotteissa, joten vientimahdollisuuksia sahatavaralle riittänee jatkossakin. Lähiaikoina sahatavaran viennille isoimman uhan aiheuttaa Kiinaan suuntautuvissa laivauksissa konttihintojen nousu. Tämä on jo myös kasvattanut valmiin sahatavaran varastoja.

Sahatavaran vientihinnassa mollivoittoinen kehitys jatkuu. Tämä sekä sahatavaran tuotannossa syntyvien sivutuotteiden heikko menekki on sahateollisuuden kannattavuutta heikentävä tekijä, mutta puuta sahurit kuitenkin tarvitsevat. Pohjois-Amerikassa sahatavaran hinta on alkuvuonna kivunnut 40 prosenttia, mutta Eurooppaan tällä nousulla ei toistaiseksi ole ollut mitään vaikutusta. Ruotsalaiset sahurit ovat onnistuneet kasvattamaan vientiä USA:han, mutta kokonaisuutena sahatavaran vienti Euroopasta Pohjois-Amerikkaan on ja pysyy marginaalisena.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry