Tiedote Mhy Mänty-Saimaan valtuuston syyskokouksesta

20.12.2019

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ry:n syyskokous pidettiin Ristiinassa Hotelli Heimarissa perjantaina 13.12.2019. Kokouksessa käsiteltiin mm. vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Puheenjohtajana kokouksessa toimi Keijo Partio. Kokouksen alussa onniteltiin Mhy Mänty-Saimaan vuoden 2019 metsätaitomestaruuden voittajaa, Jouko Hujalaa, ja luovutettiin Emil Halosen pronssinen ”Leimaajapoika” patsas hänelle vuodeksi.

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa haluaa lisätä hiilensidontaa

Vuoden 2019 puukauppa on ollut selvästi vuotta 2018 rauhaisampaa. Hakkuut myös painottuivat selvästi kasvatushakkuisiin. Uudistushakkuiden määrä pienenee vuonna 2019 edelliseen vuoteen nähden 40 %. Sen sijaan harvennuksia on tehty selvästi aiempaa enemmän. Lumituhot lisäsivät kasvatushakkuiden tarvetta, mutta pääsyy hakkuupainotukseen oli markkinatilanne. Sellun markkinatilanne on ollut edelleen hyvä. Sahatavaran markkinoilla on sen sijaan ollut haasteita. Keski-Euroopan laajat hyönteistuhot ja Ruotsin myrskytuhot ovat sotkeneet markkinoita.

Metsävarat riittävät hyvin hakkuisiin

Vuonna 2020 puukaupan ennakoidaan jatkuvan vuoden 2019 kaltaisesti. Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus ennakoi pientä hakkuumäärien laskua. Pääpaino on ennusteiden mukaan edelleen harvennushakkuissa. Toisaalta sahatavaramarkkinoilla voi tapahtua positiivisiakin muutoksia poliittisen tilanteen normalisoituessa esim. Kiinan ja USA:n välillä.

Mhy Mänty-Saimaan alueen metsävarat sallisivat huomattavasti nykyistä suuremmat uudistushakkuut. Mhy Mänty-Saimaan alueen hakkuumäärä jää myös kokonaisuutena vuonna 2019 reilusti alle kestävän hakkuusuunnitteen. Puun hintataso on tullut tukkipuulla alas, mutta taso on edelleen sama tai jopa parempi kuin ennen 2017 lopulla alkanutta hinnannousua.

Vuoden 2020 ykköstavoite: hiilinielujen kasvattaminen

Mhy Mänty-Saimaan toiminnan painopiste vuonna 2020 on hiilinielujen kasvattamisessa. Metsänomistajilla on valtavat mahdollisuudet lisätä metsiensä kasvua ja näin ollen hiilensidontaa. Metsien kasvusta huolehditaan mm. taimikonhoidoilla, harvennushakkuilla ja metsälannoituksilla. Erityisesti tuhkalannoitusta pyritään lisäämään. Siinä puun tuhka kierrätetään takaisin metsään.

Metsänuudistaminen on tänä päivänä itsestään selvää. Koska vuonna 2019 tehtiin poikkeuksellisen vähän uudistushakkuita, taimia istutetaan keväällä 2020 ennätyksellisen vähän. Viime vuosina mhy on välittänyt vuosittain n. miljoona taimea.

Monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu luontevasti metsänkasvatuksen rinnalla

Jäsenten ja asiakkaiden henkilökohtainen palvelu on metsänhoitoyhdistysten vahvuus, josta halutaan pitää kiinni. Vaikka sähköisten palveluiden kehittäminen etenee tällä hetkellä hyvin, mhy haluaa panostaa myös perinteisiin tapoihin asiakaspalvelussa. Monet metsänomistajat kaipaavat edelleen kasvotusten ja puhelimessa tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Mhy pyrkii vastaamaan asiakkaiden toiveisiin myös metsänkäsittelyssä. Erilaiset metsänkäsittelytavat ovat kuuluneet palvelurepertuaariin jo tovin, mutta niistä pyritään viestimään nykyistä tehokkaammin. Voi olla, että niiden määrä on vakiintunut nykytasolle, mutta ne metsänomistajat, jotka haluavat esim. jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta saattavat innostua metsänhoidosta, kun heitä vähän innostaa.

Paikallistason edunvalvonnasta pidetään myös huolta ja ympäristöasioihin kiinnitetään edelleen suurta huomiota. Metsien monimuotoisuuden vaaliminen ja vesistöjen säilyminen puhtaina ovat mhy:n toiminnassa tärkeitä ja henkilöstöä on koulutettu viime vuosina runsaasti näihin teemoihin.  

Lisätietoja: Suvi Kokkola, 044 763 1300