Tarkkana puukaupassa

19.9.2016

Puukaupassa on tällä hetkellä monia uusia/uudehkoja huomioitavia asioita:

Juurikäävän torjunta

Juurikäävän torjunnan kustannukset vaihtelevat toimijoittain. Osa toimijoista ei laskuta maanomistajaa erikseen vaan huomioi kustannuksen puun hinnassa. Osa taas laskuttaa tai vähentää mittaustodistuksella juurikäävän torjunnan kulut. Kulut vaihtelevat toimijoittain. Hinta voi olla esim. 70 €/ha tai 0,30 - 1,00 €/m3. Juurikäävän torjunta on lain mukaan tehtävä pääsääntöisesti 1.5. - 31.11. välisenä aikana lukuun ottamatta poikkeuksellisen kylmiä jaksoja ja ns. kotitarvehakkuita. Vastuu torjunnasta on hakkuuoikeuden omistajalla.

Hinnoittelu leimikkotyypeittäin ja korjuulohkoittain, tukki ja kuitu eriteltynä tai runkohintana

Ostotarjouksissa on muutakin pureskeltavaa. Osa toimijoista jättää tarjouksia ns. korjuulohkoittain, eli talvi- ja kesäkohteille on eri hinta. Hinnoittelu tehdään yleensä leimikkotyypeittäin, eli ensiharvennukset, harvennukset ja uudistushakkuut hinnoitellaan erikseen. Mäntytukin minimimittana on totuttu pitämään 15 cm, mutta tämäkin asia on murroksessa. Osa toimijoista ostaa puuta myös ns. runkohinnoittelua käyttäen.

Kaupan kesto ja rahaliikenne vaihtelevat. Miten kylkiäiset arvostetaan?

Perinteisesti olemme tottuneet kahden vuoden korjuuaikaan ja n. 20-30 % ennakkoon, joka maksetaan kuukausi kauppakirjan allekirjoitushetkestä. Loppumaksun olemme tottuneet saamaan 30 pv:n päästä mittaustodistuksen allekirjoituksesta. Korjuuajaksi sovitaan nykyisin usein jopa kolme vuotta. Lisäksi ennakko ei ole aina itsestäänselvyys, vaan siitä on sovittava erikseen. Myös loppumaksun maksuaikatauluissa on eroja. Eri ostajilla on myös omat bonus- ja rahoitusjärjestelmänsä. Kaupan kylkiäisinä voi tulla pätkä tietä, kääntöpaikka tms.

Katkonnassa on eroja

Apteerattavien tukkien mitat ja laatuvaatumukset vaikuttavat tukin saantoon. Tilastojemme mukaan n. 400-500 litraisten havurunkojen tukkisaanto vaihtelee päätehakkuilla jopa  10 % eri ostajien välillä. Koska tukin ja kuidun hinnanero on huomattava, tämä 10 % tarkoittaa käytännössä 1000 m3:n kaupassa n. 4000 €. Parhaan hinnan tarjous ei siis aina olekaan lopputulokseltaan taloudellisesti paras.

Kilpailuta, vertaile ja peryhdy siihen mistä sovit tai luota ammattiapuun

Parhaan kauppakumppanin valinta kullekin kohteelle on entistä työläämpää. Mhy:n tekemä työ kauppojen kilpailuttajana ja kauppaehtojen läpikäymisellä palvelee pitkällä tähtäimellä kaikkia metsänomistajia. Kilpailutus takaa puulle arvoisensa hinnan ja katkontatiedon kerääminen pakottaa puunostajat toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla myös korjuussa.